Vj-23/1998/9

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa aFővárosi Közterületfenntartó Részvénytársaság(1081 Budapest, Alföldi út 7. szám alatti)eljárás alá vontvállalkozás ellen gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalma miatt indult eljárás során tárgyaláson kívül meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

E határozat ellen az eljárás alá vont vállalkozás a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható, de a Fővárosi Bírósághoz címzett felülvizsgálat iránti keresettel élhet.

Indoklás

A Versenytanács a fél előadása, a csatolt írásbeli bizonyítékok, az 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 71. §-a nyomán készült vizsgálati jelentés alapján a következő tényállást állapította meg.
A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékokkal összefüggő tevékenység a helyi önkormányzatok feladata a módosított 1/1986. (II.21.) ÉVM-EÜM számú rendelet, valamint az 1990. évi LXV. törvény értelmében.
A Budapest Főváros Önkormányzat megbízásából Budapesten e feladatokat - figyelmen kívül hagyva a veszélyes hulladékkal összefüggő tevékenységet - az eljárás alá vont vállalkozás (a továbbiakban. Rt) köteles és jogosult végezni akként, hogy kizárólag, versenytárs nélkül gyűjti, szállítja, ártalmatlanítja, lerakja a háztartási (lakossági) hulladékot, az egyéb (nem lakossági) szilárd hulladékot (föld, építési törmelék, stb.) pedig az e tevékenységet végző nagyszámú vállalkozás versenytársaként gyűjtheti, szállíthatja, rakhatja le.
E kétféle hulladék tárolóhelyi elhelyezését az Rt ellátási kötelezettsége keretében jogosult és köteles biztosítani mindenki számára hozzáférhetően, amellett, hogy rajta kívül más vállalkozások is foglalkozhatnak és foglalkoznak is szeméttelepek üzemeltetésével. Így Budapest területén a Gödör Kft, az Utilis Kft és a Tömör Építőipari és Szolgáltató Bt, továbbá Budapest vonzáskörzetében több településen (Dunakeszi, Pilisborosjenő, Mogyoród, Vecsés stb.) is működnek lerakók. Ezek Budapest területéről kizárólag nem lakossági hulladékot fogadnak, hiszen az Rt az általa kizárólagosan begyűjtött lakossági hulladékot értelemszerűen saját lerakóiban helyezi el.

A Budapesten található főbb lerakóhelyeket a jelenleg érvényesülő ÁFA nélküli lerakási díjakkal az alábbi táblázat szemlélteti.

Vállalkozás megnevezése

Idegen szennyeződéstől (fém, nylon, papír, stb.) mentes föld, és építési törmelék, takaró anyag
Ft/m3

Veszélyesnek nem minősülő szilárd ipari, intézményi hulladék
Ft/m3

Rt

600

1000

Utilis Kft (Csillaghegy)

375-500

Utilis Kft (Pilisborosjenő)

375-500

625-1500

Gödör Kft

893

Tömör Építőip.és Szolg.Bt

800Az Rt a táblázatbeli árait 1998. január 1-el alakította ki úgy, hogy az általa üzemeltetett szeméttelepeken a nem lakosságihulladéklerakási díjakata hulladékok jellegétől függően, az éves inflációnövekedést meghaladó mértékben
- a veszélyesnek nem minősülő szilárd, ipari, intézményi hulladékok esetében a korábbi 600.-Ft/m3-ről 1.000.-Ft-ra,
- idegen szennyeződéstől (vas, nylon, papír) mentes föld és építési törmelék, takaró anyag tekintetében pedig 300.-Ft/m3-ről 600.-Ft-ra emelte.

Anem lakossági hulladék szállításellenértékeként az Rt 1998. január 1-jétől ÁFA nélkül 980-1200 Ft/m3 díjat érvényesít. A 12 %-os ÁFA-val együtt a maximális díj 1344 ft/m3, amivel szemben az Rt lakossági hulladékszállítási díja ÁFA-val együtt 1600 Ft/m3.

A Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. 70. § (1) bekezdése alapján eljárást indított a szeméttelepet üzemeltető Rt ellen, annak vizsgálata érdekében, hogy
- az éves fogyasztói árszínvonal emelkedést többszörösen meghaladó mértékű lerakási díjemelés nem eredményez-e tisztességtelenül megállapított eladási árat (Tpvt. 21. § a) pont);
- a nem lakossági hulladékszállítási díj nem minősül-e olyan túlzottan alacsony árnak, amely alkalmas a nem lakossági hulladékot szállító versenytársai piacról való kiszorítására (Tpvt. 21. § h) pont; továbbá, hogy
- mindezek által nem teremt-e versenytársai számára indokolatlanul hátrányos piaci helyzetet. (Tpvt. 21. § j) pont).


A vizsgáló abból kiindulva, hogy a nem lakossági hulladékot szállító és azt lerakni kívánó versenytárs vállalkozások az Rt telepén kívül más, ésszerűen elérhető telepre is szállíthatnak, ahol a lerakási díj jellemzően nem magasabb az Rt által érvényesített díjnál - arra a következtetésre jutott, hogy
- az Rt áruját (a nem lakossági hulladék lerakását) mástól is be lehet szerezni, mégpedig az Rt által alkalmazottnál nem számottevően kedvezőtlenebb - sőt egyes esetekben annál kedvezőbb - feltételekkel (Tpvt.22. § (1) bekezdés a) pont); továbbá, hogy
- a nem lakossági hulladék lerakás piacán jelenlevő versenytársakra tekintettel az Rt. nem képes a piac többi résztvevőjétől nagymértékben függetlenül folytatni a nem lakossági hulladék lerakási tevékenységet (Tpvt. 22. § (2) bekezdés).
Mindezek alapján a vizsgáló az Rt gazdasági erőfölénye hiányában - mely az azzal való visszaélés lehetőségét is kizárja - indítványozta az eljárás megszüntetését.

A Versenytanács - elfogadva a vizsgálói indítványt - a Tpvt. 72. § (1) bekezdés a) pontja szerint, a 77. § (1) bekezdés h) pontja alapján az eljárást megszüntette.

A Versenytanács határozatát a Tpvt. 74. § (1) bekezdése alapján tárgyalás mellőzésével hozta meg.


Az Rt számára a Tpvt. szerinti határozat elleni jogorvoslati jogot a 83. § (1) bekezdése biztosítja.

Budapest, 1998. május 19.

dr. Kállai Mária sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
Vérné dr. Labát Éva sk.
Kis Lászlóné