Vj-25/1998/24

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Gazdasági Versenyhivatal által a Gyurkó György és Bögi László (8220 Balatonalmádi, Martinovics út 66.) által képviselt MOBILFON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1113 Budapest, Takács Menyhért út 18.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalmába ütköző magatartás miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban - tárgyaláson -meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont vállalkozás a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolására alkalmas reklámokat tett közzé az "Ünnep díszei" elnevezésű, 1997. decemberében folytatott reklámakciójában.

A Versenytanács a bírság kiszabását mellőzi.

E határozat felülvizsgálatát az eljárás alá vont vállalkozás a kézbesítéstől számított 30 napon belül kérheti a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel.

Indoklás

A Gazdasági Versenyhivatal hivatalból indított eljárást annak megállapítására, hogy az eljárás alá vont MOBILFON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1997. év végén meghirdetett akciójával összefüggésben folytatott reklámkampánya során - amikoris a PANNON GSM előfizetés, illetve akciós készülékek vásárlása esetén különböző ajándékok megszerezhetőségének lehetőségét ígérte - az 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 8-10. §-ába ütköző magatartást tanúsított-e.

I.

A vizsgálat által feltárt körben a Versenytanács az alábbi tényállást állapította meg:
A mobiltelefon előfizetések magyarországi piaca telített, így az előfizetéseket főként a hozzá kapcsolódó kedvezményes akciók szervezésével lehet értékesíteni.
A 900 Mhz-a két szolgáltató - köztük a PANNON GSM Távközlési Rt. - van jelen. A szolgáltatók az értékesítést viszonteladói hálózaton, illetve üzletkötőiken keresztül bonyolítják.


Az eljárás alá vont vállalkozó a PANNON GSM Távközlési Rt. hivatalos viszonteladója.

A hivatalos viszonteladók a különböző akciók során általában kötelesek betartani a szolgáltató által meghirdetett akciókra vonatkozó megállapodásokat, míg egyes akcióknál számukra biztosítva van az önálló cselekvés lehetősége is.

II.

Jelen - utóbbi körbe tartozó akció során - melynek célja az új előfizetések értékesítése volt - a szolgáltató azontúl, hogy meghatározta az akcióba bevonható, részben bérelhető, részben eladható készülékek körét, az akcióra kikötötte azt is, hogy a viszonteladó legfeljebb 4.000.- Ft + ÁFA kiskereskedelmi értékű ajándék adásával teheti vonzóbbá az akciós ajánlatokat saját költsége terhére.
Az eljárás alá vont vállalkozás - ki részben saját üzleteiben másrészt kiskereskedők révén értékesít, az "Ünnep díszei" elnevezésű 1997. december hónapban folytatott akció népszerűsítése érdekében értékesítési területén reklámkampányt folytatott.

A reklámkampány előtt konkrétan meghatározta, hogy a PANNON GSM Távközlési Rt. által meghatározott körben milyen ajándékokat ad az új előfizetőknek.
Az ajándékok között szerepelt: Vivitar T200 típusú fényképezőgép 3.500.- Ft + ÁFA; ERICSSON GA-628, vagy NOKIA 2110 készülékhez előlap 1.500.- + ÁFA, 2.500.- + ÁFA; szivargyújtó gépkocsitöltő bármely készülékhez 2.500.- Ft + ÁFA; mikrofon-fülhallgató ERICSSON 628, 688, 788, 768-hoz 3.500.- Ft + ÁFA; bőrtok bármelyik készülékhez 1.600.- Ft + ÁFA, valamint univerzális tartó 1.600.- Ft + ÁFA értéken.

Az eljárás alá vont vállalkozás - ki több régióban reklámozott - hirdetéseit regionális hirdetési újságokban, regionális napilapokban jelentette meg, illetve reklámjait helyi rádiókban sugározták, további szórólapokat alkalmazott.

A rendelkezésre álló - jelen akcióhoz kapcsolódó - rádióreklámok (Nonstop Rádió Miskolc, City Rádió Debrecen), vagy az eljárás alá vont vállalkozás viszonteladói mivoltára, vagy az akcióban ténylegesen ajándékként szereplő fényképezőgépre hívták fel a fogyasztók figyelmét.

Az északi, illetve a keleti régióban terjesztett Észak-Magyarország, Hajdú- Bihar Megyei Napló, Kelet-Magyarország című lapokban megjelent reklámok pontosan tájékoztatták a leendő vásárlókat az általuk választható ajándékok mibenlétéről azok nevesítésével.

Fentiektől eltérően járt el az eljárás alá vont vállalkozás a további reklámokban.
Az általa valamennyi értékesítési régióban terjesztett, szórólap formájában (5/H/11.) megjelenített reklámon a fényképezőgép, vagy "választható telefontartozék" megszerezhetőségét ígérte.

Ugyanezen üzenetet hordozta a Veszprémben és környékén terjesztett Balatoni Tükör elnevezésű újság is.

Az ugyancsak Veszprémben és környékén, továbbá Székesfehérvár, Szombathely és Zalaegerszeg, valamint ezek körzetében terjesztett Maraton Lapcsoportban megjelent reklám arról tájékoztatta a fogyasztókat, hogy az előfizetéshez ajándékként fényképezőgépet kaphatnak, vagy "választható telefontartozékhoz" juthat minden akciós PANNON GSM előfizető. A reklám utalt arra is, hogy a részletek az üzletekben tudhatók meg.
Fenti szövegezésű reklám jelent meg a Fejér megyében terjesztett Fejér Megyei Extrában, illetve a Nógrád megyében terjesztett Nógrádi Hírlapban is. A szintén Nógrád megyében terjesztett Salgótarjáni Szuper Info szintén választási lehetőséget ígért a fényképezőgép, vagy a "választható telefontartozékok" között.
A Veszprém Megyei Szuper Infoban az eljárás alá vont vállalkozás által leadott szöveghez képest - mely ajándék fényképezőgépet, vagy választható telefontartozékot ígért - szedéshiba folytán a fényképezőgép ígéretén túl, a "vagy választható telefon minden tartozék akciós Pannon GSM előfizetőknek" közlés szerepelt.

Az akció reklámköltsége 1,8 millió forintot tett ki összesen. A reklámok kis példányszámban jelentek meg.

Az eljárás alá vont vállalkozás által az akcióba bevont készülékekre nézve csatolt tartozék jegyzék szerint a készülékekhez tartozó tartozékok köre tágabb volt annál a körnél, melyet ajándékozható tartozékokként az eljárás alá vont vállalkozás az értékhatárra tekintettel eleve megjelölt.

A reklámok nyomán vásárolni kívánó fogyasztókat az eladók a helyszínen szóban tájékoztatták arról, hogy ténylegesen milyen tartozékokhoz juthatnak a vásárlás kapcsán.

III.

A vizsgálati jelentés indítványozta a jogsértés megállapítását azon reklámok vonatkozásában, melyek a "választható tartozékok`` ígéretét tartalmazták, figyelemmel arra, hogy nem valamennyi tartozékhoz juthattak hozzá a fogyasztók az előfizetés megvásárlásával, az ajándékozott tartozékoknak határt szabott a szolgáltató állal megjelölt értékhatár.

Az eljárás alá vont vállalkozás nem vitatta, hogy az akcióba bevont bérelhető, illetőleg eladásra szánt készülékekhez a tartozékok köre tágabb volt, mint amit az üzletekben ténylegesen ajándékozni kívántak.
Kérte ugyanakkor figyelembevenni, hogy a reklámok hatására az üzleteiben, illetve a vele kapcsolatban álló kiskereskedőknél jelentkező vásárlóknak az eladók szóban tudomásukra hozták, hogy ténylegesen milyen tartozékokhoz juthatnak hozzá, ha az előfizetést megvásárolják.
Előadta, hogy forgalma érezhetően nem nőtt a reklámok hatására.

IV.

Az 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 8. § (1) bekezdése szerint tilos a gazdasági versenyben a fogyasztókat megtéveszteni.
A 8. § (2) bekezdés c) pontja szerint a fogyasztók megtévesztésének minősül az a vállalkozói magatartás, mely az áru értékesítésével, forgalmazásával összefüggő, a fogyasztói döntést befolyásoló körülményekről - így a kapcsolódó ajándékokról - megtévesztésre alkalmas tájékoztatást ad.
A tényállásban megállapítottak szerint - az eljárás alá vont vállalkozás által sem vitatottan azok a reklámok, melyek a "választható tartozékok" ígéretet hordozták nem adtak megfelelő tájékoztatást a fogyasztók részére.
A meghirdetett készülékekhez járó tartozékok köre tágabb volt azon tartozékok körénél, melyet az eljárás alá vont vállalkozás az akcióba ténylegesen bevont, így magatartása a Tpvt. 8. § (2) bekezdés c) pontjába ütközik.
Az "Ünnep díszei" elnevezésű akció a múlt évben befejeződött, így a jogsértéstől való eltiltás nem volt indokolt.

A Versenytanács mellőzte adott ügyben a bírság kiszabását, figyelemmel a jogsértő reklámok kis számára valamint arra is, hogy nem valamennyi akcióhoz kapcsolódó reklám volt jogsértő. Figyelembevette továbbá, hogy az úgynevezett "becsalogató reklámok" nyomán jelentkező fogyasztókra a reklám megtévesztő volta nem fejtett ki tényleges hatást azáltal, hogy őket az üzletben a tényleges ajándékok köréről tájékoztatták.

Megjegyzi a Versenytanács, hogy az esetben, ha a szolgáltató eleve meghatározza az ajándékozható készülékek, vagy tartozékok körét, ezen értékhatárt célszerű a hirdetésekben megjelentetni, vagy pedig nevesíteni kell a ténylegesen ajándékozható tartozékok körét:

Budapest, 1998. július 16.

Vérné dr. Labát Éva sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Ágoston Marika