Vj-28/1998/19

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Radinkó Erzsébet jogtanácsos (1054 Budapest, Szabadság tér 15.) által képviseltInter-Europa Consulting Kft eljárás alá vontellen összefonódás engedélyezése iránti kérelem elmulasztása miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban - tárgyaláson - meghozta az alábbi

határozatot

1) A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont vállalkozás jogsértést követett el azzal, hogy elmulasztott a Gazdasági Versenyhivataltól engedélyt kérni a New York Bróker Budapest Értékpapírforgalmazási Rt részvényei többségének megszerzésével megvalósított összefonódáshoz.

2) A Versenytanács engedélyezi, hogy az eljárás alá vont vállalkozás a részvények többségének megvásárlásával irányítást szerezzen a New York Bróker Budapest Értékpapírforgalmazási Rt felett.

3) Kötelezi az eljárás alá vont vállalkozást, hogy fizessen meg 30 napon belül 500.000.-Ft (ötszázezer) forint eljárási díjat a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037571 számú eljárási díj bevételi számla javára.

4) E határozat felülvizsgálatát az eljárás alá vont vállalkozás - továbbá a 2) pont vonatkozásában a New York Bróker Budapest Értékpapírforgalmazási Rt - a kézhezvételtől számított 30 napon belül kérheti a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel, amelynek az eljárási díj megfizetésére halasztó hatálya van.

Indoklás

I.

Az összefonódás résztvevői

A pénzintézeti tevékenységet folytató Inter-Európa Bank Rt 1997. év végén a részvények illetve az üzletrészek 100 százalékának tulajdonlásán alapuló irányítási joggal rendelkezett
- az Inter-Europa Bank Jóléti Kft;
- az Inter-Invest Rt;
- az Inter-Europa Befektetési Rt; valamint
- az Inter-Europa Fejlesztési Kft
felett.

Az Inter-Europa Bank Rt és az említett, általa irányított vállalkozások 1997. évi konszolidált mérlegének főösszege 111,2 Milliárd forint volt.

2) A New York Bróker Budapest Értékpapírforgalmazó Rt (a továbbiakban: New York Bróker Rt) értékpapír-forgalmazással foglalkozó vállalkozás, amelynek az értékpapír-forgalmazásából származó 1997. évi bevétele 7,7 Milliárd forint volt.

3) Értékpapír-forgalmazással Magyarországon ezidő szerint 95 vállalkozás foglalkozik. Az 1997. évi értékpapírforgalomból a New York Bróker Rt 5,l százalékkal, míg az Inter-Europa Bank által irányított Inter-Europa Befektetési Rt 0,7 százalékkal részesedett.

4) Az Inter-Europa Fejlesztési Kft 1998. január 12-én létrehozta az Inter-Europa Consulting Kft-t, amely az 1998. január 16-án kelt részvény adásvételi szerződéssel megvásárolta New York Bróker Rt alaptőkéjének 75 százalékát megtestesítő részvényeket + 1 darab részvényt. Minderről az Inter-Europa Bank Rt 1998. január 20-án hivatalos tájékoztatást tett közzé.

Az Inter-Europa Consulting Kft a részvényvásárláshoz 1998. január 19-én engedélyt kért az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelettől, amely az engedélyt 1998. február 11-én kelt határozatában megadta.

II.

A vizsgálat és az indítvány

5) A Gazdasági Versenyhivatal a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 67. § (3) bekezdése alapján hivatalból versenyfelügyeleti eljárás indított, mert az Inter-Europa Bank Rt elmulasztott engedélyt kérni a New York Bróker Rt feletti, a részvények többségének megvásárlásával megvalósított irányításszerzéshez. Az eljárás során egyértelművé vált, hogy az részvénytöbbséget az Inter-Europa Consulting Kft szerezte meg. Ennek megfelelően az Inter-Europa Consulting Kft eljárás alá vonásával egyidejűleg az Inter-Europa Bank Rt az eljárásból elbocsátásra került.

6) A Tpvt. 71. § (1) bekezdése alapján készített jelentésében a vizsgáló az alábbi indítványokat tette.

6.1. Indítványozta annak megállapítását, hogy az Inter-Europa Consulting Kft-nek a New York Bróker Rt felett megvalósított irányításszerzése az érintett vállalkozások 1997. évi adatai alapján engedélykérési kötelezettség alá esik az alábbiak szerint:

Inter-Europa Consulting Kft
1997. évi nettó árbevétele:


-

New York Bróker Rt 1997.
értékpapír forgalmi bevétele:


7,7 milliárd Ft

Inter-Europa Bank Rt és az
általa irányított vállalkozások
1997. évi konszolidált mérleg-
főösszegének 10 százaléka:
11,1 milliárd Ft

Együtt:

18,8 milliárd Ft6.2. Az engedélykérési kötelezettség elmulasztásáért 270 ezer forint bírság kiszabását indítványozta.

6.3. Indítványozta az összefonódás engedélyezését, mert az nem hoz létre illetve nem erősít meg gazdasági erőfölényt az összefonódással érintett értékpapír forgalmazási piacon.

III.

Az eljárás alá vont álláspontja

7) Az Inter-Europa Consulting Kft kérte az eljárás megszüntetését, mert álláspontja szerint a Tpvt. 26. §-a alapján az Inter-Europa Bank Rt nem minősül az összefonódással érintett vállalkozásnak, mire tekintettel az érintett vállalkozások nettó árbevétele (illetve az a helyett figyelembeveendő mutatószám) együttesen nem haladja meg az engedélykérési kötelezettséget megalapozó 10 milliárd forintot.

8) Hivatkozott továbbá arra is, hogy a vizsgált részvényvásárlás csak első lépése az Inter-Europa Befektetési Rt és a New York Bróker Rt későbbre tervezett egyesülésének, vagyis az Inter-Europa Consulting Kft átmeneti irányítást szerzett, amely a Tpvt. 25 §-a alapján nem minősül összefonódásnak.

IV.

Az engedélykérési kötelezettség

9) A New York Bróker Rt részvényei többségének az eljárás alá vont Inter-Europa Consulting Kft által történő megvásárlása nem vitathatóan a Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pontja szerinti összefonódásnak minősül. Ezért a Versenytanácsnak abban kellett döntenie, hogy az összefonódás a Tpvt. 24. §-a alapján engedélykötelesnek minősül-e vagy sem. Vagyis, hogy az összefonódásban érintett vállalkozások 1997. évi nettó árbevétele (illetve az a helyett figyelembeveendő mutató) együttesen meghaladja-e a 10 milliárd forintot.

10) Érintett vállalkozások a Tpvt. 26. § (1) bekezdése alapján az összefonódásban közvetlenül vagy közvetetten résztvevő vállalkozások.

11) A közvetlen résztvevők, azok akik között az összefonódás létrejön, vagyis az Inter-Europa Consulting Kft és New York Bróker Rt.

12) A Tpvt. 26. § (3) bekezdésének b) pontja szerint közvetett résztvevő az is, aki a közvetlen résztvevőt a Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint - a Tpvt. 23. § (2) és (3) bekezdéseiben részletezett módon - irányítja. Ilyen vállalkozásnak minősül az adott esetben az Inter-Europa Befektetési Kft, amely a közvetlen résztvevő Inter-Europa Consulting Kft üzletrészeinek 100 százalékos tulajdonosa (Tpvt. 23. § (2) bekezdés a) pont)

13) A Tpvt. 23. § (3) bekezdése alapján azonban az irányítás nem csak az előzőek szerinti módon, többségi tulajdon, illetve szavazati jog alapján (közvetlenül) valósulhat meg, hanem akkor is, ha egy vállalkozásnak más módon van lehetősége egy másik vállalkozás döntéseinek meghatározó befolyásolására. Ilyen (közvetett) irányítási joggal rendelkezik a vállalkozás - a Versenytanács korábban kialakított (Vj-51/1997. számú határozat), a nemzetközi versnyjogi gyakorlattal is összhangban lévő álláspontja szerint - az általa irányított vállalkozás által irányított vállalkozás felett. Az adott esetben ez azt jelenti, hogy az Inter-Europa Bank Rt az általa irányított Inter-Europa Fejlesztési Kft által irányított Inter-Europa Consulting Kft felett a Tpvt. 23. § (3) bekezdés szerinti irányítási joggal rendelkezik. Vagyis az Inter-Europa Bank Rt a vizsgált összefonódás Tpvt. 26. § (3) bekezdés b) pontja szerinti közvetett résztvevőjének minősül, és a Tpvt. 26. § (3) bekezdés c) pontja alapján közvetett résztvevőnek minősülnek az általa irányított további vállalkozások is, vagyis az Inter-Europa vállalkozáscsoport valamennyi tagja az összefonódással érintett vállalkozásnak minősül.

14) Nem osztotta a Versenytanács az eljárás alá vont vállalkozás azon álláspontját sem, hogy a vizsgált részvényvásárlással olyan átmeneti irányításszerzés valósul meg, amelynek célja a továbbértékesítés előkészítése, mert az adott esetben a cél éppen nem a New York Bróker Rt továbbértékesítése, hanem az Inter-Europa Bank vállalkozáscsoporthoz való hozzákapcsolása.

Megjegyzi a Versenytanács, hogy az eljárás alá vont vállalkozás megközelítése még inkább alátámasztja a Tpvt. 23. § (3) bekezdése szerinti (közvetett) irányítás összefonódás engedélyezési eljárásokban való figyelembevételének szükségességét. Ha ugyanis az Inter-Europa Consulting Kft részvényvásárlásakor az őt közvetetten irányító Inter-Europa Bank Rt-t, mint érintett vállalkozást (közvetett résztvevőt) nem kellene figyelembevenni, akkora a most vizsgált részvényvásárlás során alkalmazott módon (társaság alapítással) az összefonódások egy jelentős részénél az engedélyezési eljárás megkerülhető lenne. Következik ez abból, hogy a Tpvt. 23. § (1) bekezdése alapján az egymástól nem független vállalkozások (a Tpvt. 15. §-a szerint nem függetlenek a vállalkozások, ha egyik a másikat irányítja vagy azokat ugyanazon vállalkozás irányítja) összeolvadása és egymásba való beolvadása nem minősül összefonódásnak. Adott esetben tehát a New York Bróker Rt-nek az Inter-Europa vállalkozáscsoporttal történő összefonódása versenyfelügyeleti kontroll nélkül maradhatna. Másoldalról viszont a vizsgált összefonódásnak a határozat rendelkező része 2) pontja szerinti engedélyezése egyben azt is jelenti, hogy a New York Bróker Rt és az Inter-Europa Befektetési Rt esetleges későbbi összeolvadásához, egymásba való beolvadásához - miután az nem független vállalkozások között jön létre - már nem kell engedélyt kérni a Gazdasági Versenyhivataltól.

15) Az előzőek alapján a Versenytanács álláspontja szerint a vizsgált részvényvásárlás összefonódásnak minősül, továbbá a Versenytanács - egyezően a vizsgálói által végzett számítással (6.1. pont) - megállapította, hogy a vizsgált összefonódással érintett vállalkozások 1997. évi együttes adatai meghaladták a 10 milliárd forintot. Minderre tekintettel a Versenytanács megállapította, hogy az eljárás alá vont Inter-Europa Consulting Kft jogsértést követett el azzal, hogy elmulasztott engedélyt kérni a New York Bróker Rt részvényei többségének megszerzésével megvalósított összefonódáshoz.

16) A Tpvt. 78. § (1) bekezdése szerint bírságszabhatóki azzal szemben, aki a Tpvt. rendelkezéseit megsérti, melynek összegét a (2) bekezdés szerint az eset összes körülményeivel összhangban állóan kell meghatározni. A Tpvt. 79. § alapján a 24. § szerinti engedély elmulasztása esetén a bírság összege legfeljebb napi tízezer forint.

17) A Versenytanács - élve a Tpvt. 78. § (1) bekezdése szerinti lehetőséggel - a bírság kiszabását mellőzte, mert úgy ítélte meg, hogy az eljárás alá vont Inter-Europa Consulting Kft - a Versenytanácstól eltérően értelmezve a Tpvt. vonatkozó rendelkezését - jóhiszeműen mulasztotta el az engedélykérést.

V.

Az engedélyezés

18) A Tpvt. 77. § (1) bekezdésének b) pontja alapján a Tpvt. 67. § (3) bekezdése alapján indított eljárásban a Versenytanács a vállalkozások összefonódását engedélyezheti.

19) Kiindulva az összefonódás résztvevőinek az összefonódással érintett értékpapír forgalmazási piacon meglévő alacsony (együttesen: 5,8 százalékos) részesedéséből, továbbá tekintettel az érintett piacon jelenlévő nagyszámú versenytársra, a Versenytanács arra a következtetésre jutott, hogy az eljárás tárgyát képező részvényvásárlás az összefonódással érintett piacon nem hoz létre gazdasági erőfölényt, illetve nem akadályozza a hatékony verseny fennmaradását. Ezesetben pedig a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal az engedélyt nem tagadhatja meg, ezért a Versenytanács az összefonódást engedélyezte.

20) A Tpvt. 62. § (2) bekezdése szerint, ha a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdésének b) pontjának alkalmazásával a vállalkozások összefonódását engedélyezi, egyúttal kötelezi az eljárás alá vont vállalkozást az eljárási díj megfizetésére. A Versenytanács e rendelkezés alkalmazásával kötelezte az engedélykérési kötelezettséget elmulasztó Inter-Europa Consulting Kft-t a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti ötszázezer forintos eljárási díj megfizetésére.

VI.

Jogorvoslat

21) A Tpvt. 83. § (1) bekezdése értelmében az eljárásban ügyfélként résztvevők a határozat felülvizsgálatot a bíróságtól kérhetik. A Tpvt. 52. §-a szerint ügyfél az, akivel szemben hivatalból eljárás indult, illetve a kérelmező, továbbá az akire a kérelem vonatkozik.

22) A jelen eljárás hivatalból indult, vagyis az eljárás alá vont Inter-Europa Consulting Kft ügyfélnek minősül, ezért őt a Tpvt. 83. § (1) bekezdése szerinti jogorvoslati jog értelemszerűen megilleti. A hivatali eljárásban azonban a Versenytanács az összefonódást - annak megállapítását követően, hogy az engedélykötelesnek minősül - ugyanazon módon bírálja el, mintha annak engedélyezésére kérelmet nyújtottak volna be. Ennek megfelelően az összefonódás engedélyezésére vonatkozó rendelkezés tekintetében a jogorvoslati jog a New York Bróker Rt-t is megilleti, mint akire e rendelkezés vonatkozik.

Budapest, 1998. május 27.

dr. Bodócsi András sk. előadó
Fógel Jánosné dr. sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Kis Lászlóné