Vj-30/1998/18

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Shopping Center Kft. Budapest ellen fogyasztók megtévesztése miatt hivatalból indult eljárás során - tárgyaláson - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont által az 1998. évben az 1-15. hét között folytatott tevékenysége során szervezett nyereményjátékaiban megtévesztésre alkalmas magatartást tanúsított, amikor értékes ajándék, vagy nyeremény kizárólagos várományosaként tüntette fel valamennyi általa megszólított fogyasztót.


Ezt meghaladóan az eljárást megszünteti.


Kötelezi az eljárás alá vont vállalkozást, hogy fizessen meg 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557 számú bírságbevételi számla javára 5.000.000.- (azaz Ötmillió) Ft-ot.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül az eljárás alá vont a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalhoz előterjesztendő felülvizsgálati kérelmet nyújthat be.

Indoklás

Az eljárás alá vont vállalkozás 1998. januárban alakult, kereskedelmi tevékenységet folytat csomagküldő szolgáltatás keretei között. A reménybeli fogyasztókat a birtokában lévő névjegyzék-címlistából választja ki és alkalmanként, személyesen szólítja meg a lakásra küldött reklámanyagban. A borítékok tartalmazzák a kínált áru feltüntetését, árát, a hozzájutás lehetőségét és csaknem valamennyi - akár a megrendeléshez kötve, akár az áru megrendelésre való felhívást mellőzve - valamilyen nyerési esélyt megcsillogtató nyereményjátékba benevezésre szólítja fel a fogyasztót.


A hivatali vizsgálat az 1998. 1-től a 15. hétig bezárólag vizsgálta az eljárás alá vont magatartását. Megállapította, hogy a nyereményjáték vonatkozásában az eljárás alá vont a törvényben előírt bejelentési kötelezettségének eleget tett. A fogyasztókat az ajánlatot tartalmazó levél borítékának belső oldalán elhelyezett részvételi szabályzatban tájékoztatja a játékban való részvétel és a nyereményekről, valamint a nyereményjáték garanciális szabályairól.


A levelekben a címzett a fődíj kizárólagos nyerteseként van feltüntetve. Az erre vonatkozó formula változatos, tipikus példája, amikor az eljárás alá vont alkalmazottjaként a küldeményt jegyző fiktív személy aláírásával kiemelt betűkkel gratulálnak a biztos nyerőként megszólított fogyasztónak. A vizsgálat ezen túlmenően megtévesztésre alkalmasnak találta azt, hogy a kínált áruk tulajdonságai megfelelően részletezve nincsenek.


A Versenytanács azt a magatartást minősítette jogsértőnek, amely az eljárás alá vont eredeti - kereskedelmi - tevékenységét elfedve, a fogyasztót gyakorlatilag megfosztja az objektív döntés lehetőségétől; a küldemények szinte szuggerálják, hogy a fogyasztó döntése arra szorítkozzon, részt kíván-e venni a 10.000.000.- Ft tétű nyereményjátékban; annak felmérésére, hogy a kínált árucikkre valóban szüksége van, az akár többször a címére postázott küldemény alig hagy időt. Az erre irányuló eljárás alá vonti magatartást külön kiemeli az 5. számú mailing, olyan fordulatokkal, mint "ne akarja elhitetni, hogy nem akarja megnyerni", továbbá a fődíjról való külön lemondó nyilatkozat visszaküldésére irányuló felhívás.


A Versenytanács több döntésében kifejtett állandó gyakorlata szerint az átlagos fogyasztó ésszerű - a kínált árura vonatkozó - döntési folyamatát félrecsúsztató, vagy súlyosan megzavaró reklám jogellenes akkor is, ha annak félrevezető hatását utóbb, vagy a vállalkozás kínált áruja lényegi tulajdonságától idegen - jelen esetben nyeremény-részvételi szabályzat - tüzetes áttanulmányozása tompíthatja.


Az eljárás alá vont magatartása alkalmas arra, hogy alaptevékenysége, az áruforgalmazásról elterelje a fogyasztó figyelmét és az ésszerűen gondolkodó, mérlegelő fogyasztót is olyan kényszerhelyzetbe hozza, amelynek eredményeképpen választá si szabadsága sérül, reális szükséglete felmérésére való józan ítélőképességébe való a fentiekben részletezett durva beavatkozás folytán.


Az eljárás alá vontnak ez a tevékenysége a fogyasztók megtévesztésére irányuló és azt eredményező tisztességtelen versenycselekmény.


A Versenytanács ezért a Tpvt. 8. § (1) bekezdés és 10. §-a alapján a jogsértést megállapította és a 78. § alapján bírságot szabott ki.

Budapest, 1998. augusztus 4.

dr. Györffy István sk. előadó
Fógel Jánosné dr. sk.
dr. Kállai Mária sk.
Ágoston Marika