Vj-31/1998/15

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa dr. Hans-Heinrich Kleuker igazgató (1126 Budapest, Nagy Jenő u. 10.) által képviselt RWE Energie AG. és az Energie Baden-Württemberg AG. konzorciumnak vállalkozások összefonódásának iránti kérelmére - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy az engedélykérési kötelezettség nem áll fenn.

E határozat felülvizsgálatát a kézbesítéstől számított harminc napon belül az ügyfelek a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó, de a Fővárosi Bírósághoz címzett keresettel kérhetik.

Indoklás

I.

A RWE Energie AG. Essen és az Energie Baden - Württemberg AG., Karlsruhe (az Energieversorgung Schwaben AG jogutódja) konzorcium 1995. évben résztvett a magyar villamos energia - ipar privatizálásában.
Ennek keretében megvásárolta:
- az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Rt (ÉMÁSZ) törzsrészvényeinek 48,81 %-át;
- a Budapesti Elektromos Művek Rt (ELMÜ) törzsrészvényeinek 41,64 %-át,
- a Mátrai Erőmű Rt részvényeinek 48,09 %-át.

Emellett mindhárom Rt-nél egyúttal lehetőséget kapott:
- az Igazgatósági tagok többségének kijelölésére és azok közül egynek Vezető Pénzügyi Tisztségviselővé választására, a Felügyelő Bizottsági tagok felének kijelölésére és a könyvvizsgálók kiválasztására, valamint
- olyan mennyiségű további részvény vételi jogának megszerzésére, amely lehetővé teszi a többségi részesedést számára.

E privatizációs szerződésekhez a konzorcium előzetes engedélyeket kért a Gazdsági Versenyhivataltól. A Gazdsági Versenyhivatal Versenytanácsa a Vj-240/1995.sz., a Vj-244/1995. sz., és a Vj-239/1995. sz. alatti határozataiban megállapította, hogy a konzorciumnak a privatizációs szerződéssel a felsorolt vállalkozásokban szerzett meghatározó befolyásszerzése ellenére az előzetes engedélykérés kötelezettsége nem áll fenn. A határozat indokolásában kifejtette, hogy az 1995. évben hatályban lévő 1990. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) alapján az előzetes engedélykérés kötelezettsége az esetben áll fenn, ha a meghatározó befolyásszerzés mindkét résztvevője a Vtv. 2.§-a értelmében vállalkozónak minősül, reá pedig az esetben vonatkozik a törvény hatálya (1.§.), ha a Magyar Köztársaság területén gazdasági tevékenységet végez. Így, miután a versenyfelügyeleti eljárás megállapította, hogy a meghatározó befolyást szerző külföldi vállalkozás (a konzorcium) Magyarországon sem termelő, sem szolgáltató tevékenységet nem végez rá a Vtv. hatálya nem terjed ki. A hatály hiányában a Versenytanács a benyújtott kérelmek szerinti részvényvásárlás gazdasági versenyre gyakorolt hatásait nem vizsgálta a Vtv. előírásai alapján, úgy határozott, hogy az előzetes engedélykérés kötelezettsége nem áll fenn.

II.

Ezt követően a konzorcium - mint 100 %-os tulajdonos - 1996.-ban létrehozta az RWE Energie/EVS Magyarország 2. Beteiligungsgesellschaft mbH részesedési társaságot azzal a céllal, hogy a konzorcium számára további villamos energia-ipari részvényeket vásároljon és azokat birtokolja.

A részesedési társaság jelenleg az ÉMÁSZ részvényeinek 16,47 %-ban tulajdonosa, az ELMÜ-ben 25,28 %-os a részesedése, a Mátrai Erőmű Rt-ben pedig 31,87%-kal rendelkezik.

III.

A konzorcium módosított kérelmében azzal fordult a Gazdasági Versenyhivatalhoz, hogy engedélyezze számára az ÉMÁSZ és ELMÜ részvénytársaságokban az 1995. óta történt további részvényvásárlásokat, valamint a konzorcium és a részesedési társaság között a részvénytulajdonosi szerkezet módosítását.

1995. óta a konzorcium részvénytulajdonosi aránya új részvények vásárlása utján

- az ÉMÁSZ Rt-ben 48,81 %-ról 73,43 %-ra
- az ELMÜ Rt-ben 41,64 %-ról 75 %-ra

emelkedett.

A kérelem szerint az RWE Energie Ungarn Beteiligungsgesellschaft mbH valamennyi eddig a tulajdonában lévő részvényét a konzorcium tagjaira átruházza. Ezzel a két áramszolgáltató vállalkozás részvényei többségének tulajdonlása és kezelése a konzorcium kezébe kerül.
A tulajdoni hányad átruházásához szükséges engedélyeket az 57/1998. és az 58/1998. sz. határozataiban a Magyar Energia Hivatal megadta, s miután úgy ítélte meg, ha a tulajdonosi szerkezet átrendeződése nem jelent tőkekoncentrációt a Gazdasági Versenyhivatal véleményét nem kérte.

IV.

A tisztességes piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996.évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 71.§-a alapján elkészült vizsgálati jelentés a kérelmezett összefonódás engedélyezését indítványozta.

V.

Az 1997. január 1-jén hatályba lépett Tpvt. 23.§ (2) bekezdése határozza meg azt, hogy milyen módokon szerezhet irányítási jogosultságot egyik vállalkozás egy másik felett. A törvény előírásai szerint az esetben, ha az egyik vállalkozás a másik többségi szavazati jogot biztosító üzletrészeit, részvényeit, illetve a szavazati jogok több mint ötven százalékát megszerzi, vagy vezető tisztségviselői többségének kijelölésére, megválasztására vagy visszahívására jogosultsága van.

E törvényi előírást figyelembe véve a kérelmező konzorcium már 1997. január 1-jén, a Tpvt. hatályba lépésekor az 1995. évi privatizációs szerződésben foglaltak alapján - az Igazgatósági tagok többségének kijelölési jogával - a Tpvt. 23.§ (2) bekezdés b.) pontja alapján irányítási jogosultsággal rendelkezett az ÉMÁSZ és az ELMÜ Rt felett.
Az 1995. óta vásárolt további részvények tulajdonlásával irányítási minőségében olyan változás nem történt, amely engedélykérés kötelezettség alá tartozna, hiszen amennyiben a Tpvt. 23.§ (2) bekezdés b.) pontjában felsorolt esetek közül egy is teljesül az irányítás megvalósultnak tekintendő.
A konzorcium jogi helyzetében a további részvényvásárlás annyiban eredményezett változást, hogy a Tpvt. 23.§ (2) bekezdés b.) pontja mellett ma már az a.) pont szerint is irányítói szerepe van a privatizált vállalkozásokban. Ez azonban a gazdasági folyamatok üzletpolitikai irányításában olyan tartami változást nem jelent, amelyhez versenypolitikai szempontokat figyelembe véve indokolt lenne a versenyhatóság engedélye, s ilyet a Tpvt. előírásai - az előzőekben kifejtettek alapján - nem is tartalmaznak.

A konzorcium és a részesedési társaság közötti részvénytulajdonosi szerkezet módosítás a gazdasági verseny szempontjából nem bír jelentőséggel, ugyanis a konzorcium 100 %-os tulajdonában álló társaságtól kerültek át az Rt-k részvényei a konzorciumhoz. Így ez az akció sem igényli a versenyhatósági engedélyt, amelyet a Magyar Energia Hivatal álláspontja is megerősített.

Az előzőekben kifejtettek figyelembevéve a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdése szerint a rendelkező részben foglaltak szerint döntött a kérelemről.

VI.

Az ügyfelek a tárgyalás mellőzését kérték, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alapján - tárgyaláson kívül hozta meg.

A kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdésében előirt eljárási díjat előzetesen megfizette, ezért arról rendelkezni nem kellett.

A határozat felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezést a Tpvt. 83. § (1) és (2) bekezdései tartalmazzák.

Budapest, 1998. június 25.

Fógel Jánosné dr. sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Szabó Györgyi