Vj-34/1998/9

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán ügyvéd (Martonyi és Kajtár Ügyvédi Iroda 1062 Budapest Andrássy út 125.) által képviselt HC Invest Szállítmányozási Kft kérelmezőnek összefonódás engedélyezése iránti kérelmére - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a HC Invest Szállítmányozási Kft többségi tulajdoni részesedés megvásárlásával irányítást szerezzen a Hungarocamion Nemzetközi Autóközlekedési Rt felett.

E határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított 30 napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel.

Indoklás

1.) A Hungarocamion Nemzetközi Autóközlekedési Rt (a továbbiakban: Hungarocamion) fő tevékenysége a nemzetközi közúti árufuvarozás. A Hungarocamion hét magyarországi és két külföldi vállalkozás felett rendelkezik az üzletrészek többségének tulajdonlásán alapuló irányítási joggal, amelyek mindegyike a Hungarocamion tevékenységéhez kapcsolódó, illetve azt kiegészítő tevékenységet végez. A Hungarocamion és az általa irányított vállalkozások (a továbbiakban: Hungarocamion csoport) 1997. évi nettó árbevétele - az egymás közötti forgalom kiszűrésével - 22,2 Milliárd forint volt.


2.) A HC Invest Szállítmányozási Kft-t (a továbbiakban: HC Invest) 1997. december 2-án alapította a Ventura Pénzügyi Befektetési Rt-t (a továbbiakban: Ventura Rt). A HC Invest fő tevékenységi köre ügyviteli tanácsadás, azonban 1997-ben tevékenységet még nem végzett, nettó árbevételt nem ért el.

A Ventura Rt fő tevékenysége befektetési- és üzleti tanácsadás. A Ventura Rt öt vállalkozás felett rendelkezik az üzletrészek, illetve a részvények többségének tulajdonlásán alapuló irányítási joggal. E vállalkozások közül négy szintén tanácsadással foglalkozik, egy (Kemikál Építőanyagipari Rt) pedig építőanyag és vegyi anyag gyártással. A Ventura Rt és az általa irányított vállalkozások (a továbbiakban együtt: Ventura csoport) 1997. évi együttes nettó árbevétele - az egymás közötti forgalom kiszűrésével - 2,2 milliárd forint volt.

3.) A HC Invest az 1998. március 5-én megkötött Adásvételi Szerződéssel az Állami Privatizációs- és Vagyonkezelő Rt-től megvásárolta a Hungarocamionban levő 81,51 százalékot képviselő tulajdoni részesedését. Az Adásvételi Szerződés 9.2. pontja értelmében létrejöttének feltétele, hogy ahhoz a Gazdasági Versenyhivatal engedélyt adjon. Ennek megfelelően a kérelmező HC Invest a tulajdoni részesedés megvásárlásához - mint vállalkozások összefonódásához - a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 24. § (1) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte. A kérelemben hivatkozott arra, hogy az irányítást megszerző és az ahhoz kapcsolódó vállalkozások nem végeznek az irányítás alá kerülő vállalkozással azonos vagy hasonló tevékenységet, mire tekintettel az összefonódásnak nem lehetnek káros versenyhatásai.

4.) A Tpvt. 71. § alapján készült jelentésben a vizsgáló az összefonódás engedélyezését indítványozta.

5.) Az összefonódással érintett vállalkozások (a Hungarocamion csoport és a Ventura csoport) 1997. évi együttes árbevétele meghaladta a 10 milliárd forintot, a Hungarocamion csoport 1997. évi nettó árbevétele pedig az 500 millió forintot, ezért a kérelem szerinti összefonódás engedélykötelesnek minősül.

6.) A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedélyt, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg gazdasági erőfölényt, nem akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az összefonódással érintett piacon.

7.) A Ventura vállalkozás csoport és az irányításszerzéssel a csoporthoz kapcsolódó Hungarocamion vállalkozás csoport eltérő tevékenységi körükből adódóan egymásnak nem versenytársai, ezért az összefonódás nincs hatással két vállalkozás csoport közötti gazdasági versenyre, és olyan jellegű vertikális kapcsolat sincs közöttük, amelyre tekintettel az összefonódásnak káros hatásai lehetnének a gazdasági versenyre. Minderre tekintettel a Tpvt. 30 § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal az engedélyt nem tagadhatja meg, ezért a Versenytanács úgy döntött, hogy a kérelem szerinti összefonódást engedélyezi.

8.) A kérelmező, továbbá azon ügyfél, amelyre a kérelem vonatkozik (Hungarocamion) kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

9.) A kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti eljárási díjat előzetesen lerótta, ezért arról rendelkezni nem kellett.
10.) A határozat felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezés a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 1998. május 18.

Dr. Bodócsi András sk.
Fógel Jánosné dr. sk.
Dr. Sólyom Eszter sk.
Véghelyi Ágnes