Vj-35/1998/32

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa dr. Zsolnay Andrásné (1068 Budapest, Dózsa György út 94. szám alatti) ügyvéd által képviselt HUNGALIBRI Könyvkiadó, Könyvterjesztő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1149 Budapest, Fogarasi út 17/b. szám alatti) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalma miatt hivatalból indított eljárás során tartott nyilvános tárgyaláson meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont vállalkozás jogsértést követett el azon tájékoztatása elmaradásával, hogy a "Tükrökkel csinálják" című mű magyar fordításban "Szemfényvesztés" címmel, míg a "Ház a világ végén" című kiadványa "A vörös sál" címmel korábban már megjelent.

Kötelezi az eljárás alá vont vállalkozást, hogy e hiányzó tájékoztatást a raktáron lévő könyvpéldányok szövegezésének kiegészítésével 30 napon belül pótolja.

A Versenytanács vele szemben 200.000.- (azaz Kettőszázezer) forint bírságot szab ki, amelyet a kézhezvételtől számított 30 napon belül köteles megfizetni a 10032000-01037557 számú bírságbevételi számlára.

E határozat ellen az eljárás alá vont vállalkozás a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalhoz benyújtható, de a Fővárosi Bírósághoz címzett felülvizsgálat iránti keresettel élhet.

Indoklás

A Versenytanács a fél előadása, a csatolt írásbeli bizonyítékok, valamint az 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 71. §-a nyomán készült vizsgálati jelentés alapján a következő tényállást állapította meg:
Agatha Christie művei az egész világon, így hazánkban is népszerűek. Már 1932-ben Pálföldy Margit fordításában megjelent a "Peril and House", vagy másképpen "Peril at the End House" műve "A vörös sál" címmel. E fordítást - ugyancsak "A vörös sál" címmel - ismételten kiadták 1990-ben 80.000 példányban úgy, hogy a belőle készült 80.000 példányos képregény alapjául is szolgált.
A "They Do It With Mirrors", magyar nyelven "Szemfényvesztés" címmel 1990-ben jelent meg 40.000 példányban és ugyancsak felhasználták képregény kiadásához is (80.000 példány).

Az eljárás alá vont vállalkozás, bár hivatalosan 1995. október 1-én kezdte meg tevékenységét, már korábban elhatározta könyvkiadási tevékenysége körében, hogy Agatha Christie műveket fog kiadni, köztük a fentebbi angol című műveket, és ezért a szerzői jogilag szükséges szerződést 1995. augusztus 16-án megkötötte.

A kiadás előkészítése során nem sikerült felkutatnia Pálföldy Margitot, illetve jogutódját, továbbá a másik művet újrafordíttatta.

Az eljárás alá vont vállalkozás a Pálföldy Margit-féle fordítást, de annak "A vörös sál" címét "Ház a világ végén" címre változtatva jelentette meg 1997-ben 11.500 példányban, amelyből 767 eladatlan példánya van.

A másik mű újonnan készült fordítását más címmel ("Tükrökkel csinálják") ugyancsak 1997-ben adta ki, az 1998-beli utánnyomást is figyelembevéve összesen 14.034 példányban, amelyből 4.079 az eladatlan.

Az 1990-ben megjelent két korábbi mű külső borítója, megjelenése a Mesterdetektív Kiskönyvtár sorozat többi tagjához illeszkedik. Fülszöveget nem tartalmaz, illetve a tartalomra szűkszavúan utal.
Az eljárás alá vonti kiadványok ugyanezen jellemzők tekintetében az eljárás alá vont által kiadott sorozathoz igazodnak és fülszövegükben utalnak a regények tartalmára.

Az eljárás alá vonti kiadványok közlik a művek eredeti angol címét és a fordítók nevét is, de nem tájékoztatnak arról, hogy a Pálföldy Margit-féle szöveghű fordítás "A vörös sál" címmel, illetve a "Tükrökkel csinálják", "Szemfényvesztés" címmel és más fordításban korábban is megjelent.

A Gazdasági Versenyhivatal az eljárás alá vonti kiadói magatartást fogyasztómegtévesztésre alkalmasnak tartva, eljárást indított (Tpvt. 70. § (1) bekezdés), amelynek során a vizsgálati jelentés az eljárás szünetelését indítványozta, mert az eljárás alá vont vállalkozás vállalta, hogy a raktári példányokban utólagosan elhelyezi a hiányzó tájékoztatást.

Az eljárás alá vont vállalkozás jogsértés hiányában elsődlegesen az eljárás megszüntetését kérte, hivatkozva arra, hogy sem kötött szerzői jogi szerződése, sem jogszabály nem tiltja a mű címének megváltoztathatóságát ("A vörös sál" - "Ház a világ végén"), továbbá nem volt tudomása arról, hogy a "Tükrökkel csinálják" című kötet korábban más címmel és más fordításban már megjelent. Másodlagosan - csatlakozva a vizsgálói indítványhoz - az eljárás szünetelését kérte.

A Versenytanácsnak abban kellett - a szerzői jogi vonatkozások figyelmen kívül hagyásával - állást foglalnia, hogy a fogyasztók megtévesztésére alkalmas piaci cselekedet volt-e a két eljárás alá vonti kiadványnak a jelzett tájékoztatásbeli hiányosságokkal való megjelentetése, amelyet a Tpvt. 8. § (2) bekezdése a) pontja tilt. Másképpen megfogalmazva szabad-e és miképpen versenyjogilag megváltoztatni egy korábban más magyar címen ismertté vált mű címét, továbbá a piaci szereplők közül ki viseli annak versenyjogi következményét, hogy az ugyanazon idegen nyelvű alapmű belátható időn belül különböző magyar fordításban és címekkel úgy kapható a piacon, hogy a fogyasztókat nem tájékoztatják a korábbi magyar nyelvű kiadásról.

A Versenytanács 137/1994/21. számú határozatában már kifejtette, megerősítette a Fővárosi Bíróság 6.K.30.037/95/4. számú és a Legfelsőbb Bíróság Kf.III.27.527/96/3. számú ítélete is, hogy egy kiadónak az általa kiadott mű tartalmi és formai jegyeivel félreérthetetlenül kell közölnie a fogyasztóval a mű lényeges tulajdonságait, amelyek közé az is beletartozik, hogy korábban milyen címen, milyen fordításban jelent meg az adott mű. E tájékoztatási kötelezettség alapjául az a tény szolgál, hogy a piacon belátható időn belül már megjelent az adott mű bizonyos lényegi jellemzőkkel, amelyekhez képest természetesen versenyjogilag nem tiltott a változtatás, de csak úgy, hogy elkerülje a fogyasztómegtévesztés lehetőségét. Ezért egy vállalkozásnak a kiadványok piaci jelenlétével tisztában kell lennie, éppen jövendő piaci sikere érdekében, s hogy ezáltal elkerülje azokat a piaci helyzeteket, amelyek a fenti módon a fogyasztók megtévesztésére alkalmat teremtenek. Ha ennek a piaci követelménynek egy vállalkozás eleget tesz, azt követően várható csak el a fogyasztótól, hogy számba vegye az ismertetőjegyeket, olvassa el a fülszöveget, stb., hiszen a kiadó az, aki eladóként a fogyasztó-vevőnek áruját kínálja. E piaci követelmény betartásának versenyjogi kötelezettsége alól felmentést nem ad, hogy jelenleg a kiadói jogokról nincs hatósági nyilvántartás, s egy kötet impresszumának kötelező tartalmára sincs jogi szabályozás. Ugyanis a saját piacismeret, kutató munka hiánya a fentebbi egyéb jogszabályi háttér hiányával nincs okozati összefüggésben.

Ezért a Versenytanács a jogsértés elkövetését a Tpvt. 77. § (1) bekezdés c) pontja alapján megállapította. Miután az eljárás alá vont vállalkozást a művek egyszeri kiadási joga illette meg, a magatartás folytatásának megtiltására ok nem volt.

A Versenytanács élve a Tpvt. 77. § (1) bekezdés f) pontjában írt lehetőséggel, elrendelte a megtévesztésre alkalmas tájékoztatással kapcsolatban megfelelő tartalmú tájékoztatás megadását az eljárás alá vont vállalkozás saját vállalásához igazodóan.

Miután az eljárás alá vont vállalkozás a műveket már kiadta, eladatlan példányszáma csekély, a Versenytanács az eljárás szünetelésének elrendelésére alapot nem talált (Tpvt. 75. §).

A Versenytanács a bírság összegének kiszabásakor (78. §) figyelemmel volt az eljárás alá vont vállalkozás jóvátételi szándékán túl arra, hogy Agatha Christie művei közismertek, így nagyszámú fogyasztó érdeklődésére tarthatnak számot.
A Tpvt. 62. § (4) bekezdése alapján az eljárás alá vont vállalkozás az eljárás sorén felmerült költségét maga viseli.

A Tpvt. szerinti határozat elleni jogorvoslati jogot a 83. § (1) bekezdés biztosítja az eljárás alá vont vállalkozás számára.

Budapest, 1998. június 4.

dr. Kállai Mária sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
Vérné dr. Labát Éva sk.
Ágoston Marika