Vj-36/1998/29

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Czine Sándor ügyvezető által képviselt S-KING Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1174 Budapest, Vörösmarty út 28.) eljárás alá vont vállalkozással szemben fogyasztók megtévesztése miatt indított eljárásban - tárgyaláson - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont jogsértést követett el, amikor Stephen KING "The Eyes of the Dragon" című művének magyar fordítását három különböző címen jelentette meg az azonosság egyértelmű jelzése nélkül.

Kötelezi az eljárás alá vont vállalkozást, hogy fizessen meg a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557 számú bírságbevételi számla javára 30 napon belül 200.000.- (azaz Kettőszázezer) forint bírságot.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül lehet az eljárás alá vont vállalkozónak a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalhoz benyújtandó illetékköteles felülvizsgálati kérelmet előterjeszteni.

Indoklás

Az eljárás alá vont vállalkozást 1992. február 7-én 01-06-112534 cégjegyzék számon jegyezte be a Fővárosi Bíróság KING Könyvkiadó és Kereskedelmi Bt. néven. A társaság 1993. január 4-én alakult át és vette fel az S-KING Könyvterjesztő és Kereskedelmi Kft. nevet. 1996. decemberében a Társasági Szerződés módosításával vette fel a jelenlegi nevét. Az eljárás alá vont vállalkozás 1997-től kezdve könyvkiadói és könyvterjesztői tevékenységet nem folytat.

Stephen King regényei népszerűségét jelzi, hogy 1998. évig Magyarországon a szerzőtől 40 regényt adtak ki. A regényeket több kiadó, részben párhuzamosan jelentette meg. A kiadás jogát részben közvetítőkön, részben közvetlenül ügynökségeken, vagy könyvkiállítások és könyvvásárok alkalmával a szerzői ügynökségektől lehet megszerezni. A magyar nyelvű fordítással kapcsolatban a jogtulajdonosok, illetve közvetítők azzal a kikötéssel élnek, hogy a magyar nyelvű fordítás hiteles és szöveghű legyen, míg a címre vonatkozóan nem tesznek kikötést.

A "The Eyes of the Dragon" eredeti című mű a regények sorában témáját tekintve különleges helyet foglal el, ugyanis a szerző általában horror témájú könyveitől eltérően a regény mesekönyv. A cím szöveghű fordítása "A Sárkány szeme". Az eljárás alá vont vállalkozás 1992-ben adta ki a könyvet a "A Sárkány szeme" címmel Gáspár András fordításában. Ebben az évben a könyvet két kiadásban jelentették meg. 1995-ben adta ki harmadszor a regényt, ezúttal "A Szem" címmel és fordítóként a King Bt. van feltüntetve. 1997-ben jelentette meg utoljára a regényt "A Mágus" címmel, amely kiadványt azonban már nem maga gondozott, a nyomdai és terjesztési munkák elvégzésére a Merényi Kft-t kérte fel. Kiadóként az időközben a cégjegyzékből törölt S-King Könyvterjesztő és Kereskedelmi Kft. van feltüntetve.

A fentiekből megállapítható, hogy a regényt négy ízben adta ki az eljárás alá vont vállalkozó, ezek közül kétszer szöveghű fordításban "A Sárkány szeme" címmel, a harmadik kiadás az első két kiadást követő harmadik évben jelent meg "A Szem" címmel, azonban annak feltüntetése nélkül, hogy korábban a regény más címen már két ízben is megjelent, míg "A Mágus" címmel megjelent kiadvány impresszumában az olvasói tájékoztatás szerint ez a mű megjelent "A Sárkány szeme" címmel. Azt azonban nem tüntette fel, hogy mikor, melyik kiadó gondozásában jelent meg ez a könyv, és azt sem, hogy "A Szem" címmel ugyanez a könyv azonos szöveggel már 1995-ben megjelent. Az eljárás alá vont eddig mintegy 121 ezer példányban adta ki a könyvet, amely a könyvterjesztésbe került, ebből az eredeti "A Sárkány szeme" címmel 90.906 példány került forgalomba.

A vizsgálati jelentés kifogásolta, hogy "A Sárkány szeme" címmel megjelent mű "A Szem" és "A Mágus" címmel megjelent újabb kiadása, amely az első két kiadással azonos szöveggel, de eltérő borítóval jelent meg, alkalmas a fogyasztók megtévesztésére. Javasolta a jogsértés megállapítását és bírság kiszabását. Az eljárás alá vont vállalkozó vitatta a magatartása jogszerűtlenségét. Arra hivatkozott, hogy nem volt egyetlen szerződésben sem kikötés a cím szöveghű fordítása, továbbá a nemzetközi gyakorlatban sem kötelező egy művet azonos címen rendszeresen forgalmazni, utólagos kiadás esetén.

A Versenytanács a jogsértést megállapította. A Tpvt. 8. § (1) bekezdése értelmében tilos a gazdasági versenyben a fogyasztókat megtéveszteni. A Versenytanács állandó gyakorlata szerint a megtévesztés megállapítható, ha az áru valamely lényeges tulajdonságával, így eredetiségével kapcsolatban a vállalkozás valótlan állítást közöl, vagy olyan magatartást tanúsít, amely valamely lényeges tény elhallgatása következtében az átlagos fogyasztó megtévesztésére alkalmas. Fontos körülmény, hogy versenyjogsérelem akkor következik be, ha ez a magatartás sérti a gazdasági verseny tisztaságát.

Kétségtelen tény, hogy sem szerződés, sem kiadói szokás nem korlátozza a kiadókat abban, hogy valamely, már korábban egy meghatározott címen megjelentetett művet más címen bocsássanak útjára. Az viszont követelmény, hogy ilyen esetben mindenképpen jól láthatóan, feltűnő módon jelezzék, hogy a kiadás miben különbözik a korábbi kiadástól, illetve miben azonos azzal. Az átlagos fogyasztó, különösen, ha népszerű szerző művéről van szó, elsősorban a szerző nevét és a mű címét tekinti mérvadónak. Nem várható el, hogy minden esetben vétel előtt a könyv valódiságát, illetve azt tüzetesen ellenőrizze, hogy mint jelen esetben az eltérő című és borítóval megjelent könyv valóban más tartalmat biztosít, vagy csupán egy, a kiadó forgalmát növelni kívánó praktikával áll szemben.

A Versenytanács úgy értékelte, hogy a kifogásolt magatartás alkalmas az átlagos fogyasztó megtévesztésére, mert nem utal feltűnő módon arra, hogy "A Szem" és "A Mágus" címmel megjelentetett kiadvány szöveghű utánnyomása a korábban két ízben "A Sárkány szeme" címmel megjelentetett Stephen King műnek. Az eljárás alá vont csupán "A Mágus" címmel megjelent kiadvány 3. oldalán található impresszumban jelzi, hogy a mű korábban "A Sárkány szeme" címmel már megjelent. Elmulasztotta annak jelzését, hogy "A Mágus" címmel megjelent kiadványt megelőzően ugyanez az azonos szöveghű kiadványa "A Szem" címmel is piacra került. Magatartása alapján feltételezhető, hogy a forgalmát kívánta jelentősen megnövelni a címváltoztatásokkal, arra is tekintettel, hogy ezekre a címváltoztatásokra elfogadható magyarázatot nem adott.

A Versenytanács ezért a jogsértést megállapította és azzal arányban álló bírságot szabott ki. Végül utal rá, hogy a hasonló magatartás állandó gyakorlata szerint jogsértő, amint azt a korábban a Vj-137/1994. (Versenyfelügyeleti Értesítő 1994/11/301.) ügy során is kifejtette. A kiadónak arra kell figyelemmel lennie, hogy a fogyasztó első benyomása során, amikor a könyvvel találkozik minden lényeges, a könyv korábbi előéletével kapcsolatos információhoz hozzájusson.

Budapest, 1998. június 3.

dr. Györffy István sk. előadó
dr. Kállai Mária sk.
dr. Bodócsi András sk.
Ágoston Marika