Vj-40/1998/9

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Szentiványi Ágnes ügyvéd (1156 Budapest, Belgrád rakpart 13-15.) által képviselt Hajdútej Tejipari Részvénytársaság (4031 Debrecen, Köntösgát sor 5-7.) eljárás alá vont ellen fogyasztók megtévesztésének megállapítására indult eljárásban tartott nyilvános tárgyaláson meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

E határozat felülvizsgálatát - a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül - a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresetben kérheti az eljárás alá vont.

Indoklás

A Gazdasági Versenyhivatal a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 70. §-a alapján versenyfelügyeleti eljárást indított hivatalból az eljárás alá vont ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának valószínűsíthetősége miatt.

Az eljárás alá vont a vizsgálat során úgy nyilatkozott, hogy a reklámkampányt 1998. március 31-el befejezték, meghosszabbítását nem tervezik. Arra hivatkoztak védekezésükben, hogy a Magyarországon forgalmazott tejek közül egy sem tartalmaz tartósítószert. A lefolytatott reklámkampánynak így nem az a megkülönböztetés volt a lényege, hogy az ő termékük nem tartalmaz tartósítószert, hanem egy rossz fogyasztói beidegződés megszüntetése, mely szerint az tartós tejek azért "úgynevezett tartós tejek", mert tartósítószert tartalmaznak. Valójában ezeket a tejeket hőkezeléssel látják el, így biztosítják hosszabb időn keresztül a fogyasztásra történő alkalmasságát. A "friss" jelző alkalmazása sem téveszti meg a fogyasztókat, mivel a Magyarországon hatályban lévő szabvány sehol sem tartalmaz rendelkezést a "friss" szó alkalmazásával kapcsolatban. Az eljárás alá vont egyébként a "friss" szót nem jelzőként, hanem egy szlogen részeként alkalmazta, amely védjegy bejelentésre is került. Minden forgalomban kapható tej lényegében friss, csak ezt a frissességet különböző időtartamig őrzik meg a feldolgozási eljárástól függően. Az alkalmazott reklám nem tekinthető összehasonlító reklámnak és nem befolyásolja a fogyasztókat tisztességtelen módon, ezért kérték az eljárás megszüntetését.

A Versenytanács a lefolytatott bizonyítási eljárás, az eljárás alá vont előadása, az általa becsatolt okiratok és a vizsgálati jelentés alapján a következő tényállást állapította meg. Az eljárás alá vont 1998. márciusában országos reklámkampányt kezdett, melynek során mintegy ötszáz óriásplakáton hirdette, hogy az általa forgalmazott "MILLI" tej, "Szertelenül friss", és "Tartósítószer nélkül"-i termék.

Az eljárás alá vont vállalkozás a Magyarországon működő második legnagyobb tejipari cég. Az országos piacon mintegy 8 % a részesedése. A tejfeldolgozást három Kelet-Magyarországon elhelyezkedő tejüzemben végzik, többségi tulajdonosa a holland Nutricia BV.

A fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalmát a Tpvt. 8. §-a szabályozza. E szerint tilos a gazdasági versenyben a fogyasztókat megtéveszteni. A (2) bekezdés rendelkezése szerint a fogyasztók megtévesztésének minősül különösen, ha az áru lényeges tulajdonsága tekintetében valótlan tényt, vagy valós tényt megtévesztésre alkalmas módon állítanak, vagy arról bármilyen más megtévesztésre alkalmas tájékoztatást adnak.

A vizsgált óriásplakát szövege a következő: "Milli homogénezett, ultrapasztőrözött tej - tartósítószer nélkül - szertelenül friss-, más ízben látja a világot."

A Versenytanácsnak azt kellett megállapítania, hogy ez a reklámszöveg a fogyasztók felé közvetít-e valótlan állítást, illetőleg valamely valós tényt elhallgat. A reklámnak a termék lényeges tulajdonságairól kell pontos, reális, alapos tájékoztatást adnia. A vizsgálat megállapította, hogy a Magyarországon forgalomba kerülő valamennyi tej homogénezett és hőkezelt, ami azt jelenti, hogy pasztőrözött, vagy ultrapasztőrözött és valamennyi tartósítószer nélküli. Egyértelmű tehát, hogy a reklám ezen szövegezése semmiben sem sérti meg a versenyjog rendelkezéseit.

A Tpvt. 9. §-a rendelkezik arról, hogy a használt kifejezéseknek a mindennapi életben, illetve a szakmában elfogadott általános jelentése az irányadó annak megállapításánál, hogy a tájékoztatás a fogyasztók megtévesztésére alkalmas-e. Ezt a rendelkezést kellett alapul vegye a Versenytanács annak megállapításánál, hogy a "friss" jelző alkalmazása megsérthette-e a Tpvt. 8. §-ában foglalt tilalmat. Jelen esetben a "friss" kifejezés mást jelent a szakmában és mást a fogyasztók részére a mindennapi életben. Az 1986. február 1-től érvényes "pasztőrözött és ultrapasztőrözött tej" MSZ 12254-85. alkalmazása kötelező az ezzel foglalkozó vállalkozások részére. Ez tartalmazza a termék leírását, a minőségi követelményeket és az egyes tejfajtákra vonatkozó előírásokat. A szabványt ezt követően módosították néhány vonatkozásban. 1993. március 15-én lépett hatályba az MSZ 12.254: 1985. a pasztőrözött és ultrapasztőrözött tej (N17 című) szabványmódosítása, mely szerint az 1.1 pont szakasz kiegészül: "a friss pasztőrözött tej pedig abban különbözik a pasztőrözött tejtől, hogy csak extra vagy első minőségű osztályú termelői nyerstejből, másodperc hevítéses hőkezeléssel (72 - 76 °C-on, 14 - 45 másodperc időtartamú hőntartással) készül és fénytől védő csomagolóanyagba csomagolják." A szabványnak megfelelő különböző hőfokon kezelt tejekre vonatkozó előírások a versenytársak részére köztudottak és ismertek. A fogyasztók számára ezek a fogalmak nem köztudottak és nem érthetők. A fogyasztóval közölni kell a szakmai előírásokban kötelezően előírt ismereteket és ezen felül közölni lehet velük olyan plusz ismereteket, amelyek a fogyasztó részére információként szolgálhatnak. A vásárló részére a "friss" szó azt jelenti, hogy a tej fogyasztható egészen a szavatossági idő lejártáig. A fogyasztó számára a termék lényeges tulajdonsága, jelen esetben a termék ára és a szavatossági lejárat időpontja, ezeket veszi figyelembe a döntése meghozatalánál.

Mindezekre figyelemmel a Versenytanács azt állapította meg, hogy az eljárás alá vont magatartása nem sérti a versenytörvény rendelkezéseit, ezért az eljárást megszüntette a Tpvt. 77. §-ának megfelelően.

A jogorvoslatra vonatkozó rendelkezést a Tpvt. 83. §-a tartalmazza.

Budapest, 1998. május 20.

dr. Lénárd Réka sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Ágoston Marika