Vj-42/1998/18

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Martonyi és Kajtár Ügyvédi Iroda, dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán ügyvéd (1062 Budapest, Andrássy út 125.) által képviselt Compaq Computer Corporation (20555 State Highway 249. Houston, Texas 77070 USA) kérelmezőnek vállalkozások összefonódásának engedélyezésére indult eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a Compaq Computer Corporation irányítást szerezzen a Digital Equipment Corporation felett.

E határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított 30 napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel kérhetik.

Indoklás

I.

A Compaq Computer Corporation (a továbbiakban: Compaq) amerikai céget 1982-ben alapították, részvényeit New-York-i tőzsdén jegyzik. A vállalkozásnak a világ számos országában van leányvállalata. A cég a számítástechnikai berendezések széles választékának tervezésével, fejlesztésével, gyártásával és forgalmazásával foglalkozik.

A Compaq kizárólagos tulajdonosa a Magyarországon létrehozott Compaq Computer Kereskedelmi Kft-nek, amely 1997-ben a magyar számítástechnikai piacon forgalmat még nem bonyolított. A Compaq ugyancsak kizárólagos tulajdonosa a Németországban működő Compaq Computer GmbH vállalkozásnak, amely Magyarországra számítástechnikai eszközöket exportál.
Közvetett tulajdonosi érdekeltséggel rendelkezik a Compaq a Tandem Computers Hungaria Kereskedelmi és Értékesítő Kkt-ben, valamint a Tandem Computers GmbH-ban, mely Németország területén tevékenykedik és Magyarországra exportál számítástechnikai termékeket.

A Digital Equipment Corporation (a továbbiakban: Digital) ugyancsak amerikai számítástechnikai társaság, amelyet 1957-ben alapítottak. A vállalkozás világszerte rendelkezik leányvállalatokkal, úttörő szerepet töltött be a minikomputerek piacán, a legtöbb rendszere általános felhasználási célú számítógép, de széleskörű információtechnikai szolgáltatásra is képes.
A vállalkozás 100 %-os tulajdoni hányaddal irányítja a Magyarországon számítástechnikai eszközöket forgalmazó Digital Equipment Magyarország Számítástechnikai Kft-t, ezen túl közvetetten irányítja a Digital Equipment International GmbH németországi vállalkozást, mely Magyarországra exportál számítástechnikai termékeket.

II.

Az ügyfelek az irányításszerzés részleteiről és feltételeiről 1998. január 25-i dátummal Összeolvadási Megállapodást és Tervet írtak alá.
Ezt követően az Európai Közösségek Bizottságához értesítést nyújtottak be a 4064/1989. számú Tanácsi rendelet (EGK) 4. cikkelye szerint a tervezett összeolvadásról, melynek során a Compaq vállalkozás a rendelet 3(1)(b) cikkelye értelmében részvények megvásárlása útján megszerzi a teljes ellenőrzést a Digital felett.

Az ügyfelek által küldött értesítés megvizsgálása után a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy az eljárás az említett rendelet hatálya alá tartozik és nem kelt komoly kétségeket azzal kapcsolatban, hogy megfelel-e a Közös Piac követelményeinek és az EEA Egyezménynek.
A Bizottság az Európai Közösségi vonatkozásokat, az érintett piacokon a verseny értékelését, valamint a koncentráció hatását részletesen megvizsgálva jutott a fenti következtetésre, és úgy döntött, hogy nem ellenzi az értesítésben szereplő összeolvadást, mert az összeegyeztethető a Közös Piaccal és az EEA Egyezménnyel.

A tisztességtelen és a versenykorlátozó piaci magatartás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 28. § (1) bekezdésének megfelelően a kérelmező azzal fordult a Gazdasági Versenyhivatalhoz, hogy engedélyezze a törvény 23. § (1) bekezdés b) pontja szerinti összefonódást a Compaq és a Digital között, amely a törvény 23. § (2) bekezdés a) pontja szerinti irányításszerzéssel valósul meg.

III.

Az 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 71. §-a szerint elkészített jelentésben a vizsgáló a kérelmezett irányításszerzés feltétel nélküli engedélyezését indítványozta. Indítványát arra alapozta, hogy a bejelentett irányításszerzés a magyar számítástechnikai piacon nem hoz létre gazdasági erőfölényt, a piac sokszereplős, ott élénk verseny van, a piacralépésnek nincs akadálya. Az indítvány megtételénél tekintettel volt a EU Bizottság hozzájárulására is.

IV.

A Tpvt. 24. §-a alapján a vállalkozások összefonódásához engedélyt kell kérni. A törvény előírása szerint (23. §) a vállalkozások összefonódása jön létre, ha egy vállalkozás irányítást szerez egy további vállalkozás egésze, vagy része felett.

Jelen eljárásban két külföldön honos számítástechnikai vállalkozás összefonódásának vizsgálatáról van szó, mely a Tpvt. 1. §-a alapján a törvény hatálya alá tartozik, tekintettel arra, hogy az összefonódás hatása a Magyar Köztársaság területén érvényesülhet. Az összefonódásban ugyanis a közvetlenül résztvevő vállalkozások magyarországi leányvállalkozásokkal rendelkeznek, illetve olyan külföldi vállalkozásokkal, amelyek Magyarország területére exportálnak, így tevékenységük a magyar piacot befolyásolja.

Az érintett vállalkozások a Tpvt. 26. §-a alapján az összefonódásban közvetlenül és közvetve résztvevő vállalkozások. Jelen eljárás közvetlen résztvevői a Compaq és Digital külföldön honos vállalkozások, melyek a Magyar Köztársaság területén közvetlenül sem termelési, sem értékesítési tevékenységet nem folytatnak.

Közvetett résztvevőknek minősülnek a Magyarországon tevékenységet folytató
- Compaq Computer Kft., Magyarország (26. § (3) bekezdés a) pontja),
- Compaq Computer GmbH, Németország (26. § (3) bekezdés a) pontja),
- Tandem Computers Hungaria Kereskedelmi és Értékesítő Kkt. (26. § d) pont),
- Tandem Computers GmbH, Németország (26. § (3) bekezdés d) pontja),
- Digital Equipment Magyarország Számítástechnikai Kft. (26. § (3) bekezdés d) pont),
- Digital Equipment International GmbH (26. § (3) bekezdés d) pont).

A törvény 24. §-a alapján az engedélykérési kötelezettségnél a közvetett vállalkozások árbevételét is figyelembe kell venni, az esetben pedig, ha külföldön honos közvetett résztvevő vállalkozásokról van szó, akkor a törvény 27. § (2) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság területén eladott árukból az előző üzleti évben elért nettó árbevételt kell figyelembe venni.
Az eljárás során beszerzett adatok szerint a magyarországi piacon tevékenykedő közvetett résztvevők és a külföldön honos közvetett résztvevő vállalkozások magyarországi nettó árbevétele 1997-ben meghaladta a 24. § (1) bekezdésében foglalt küszöbértéket, ezért a kérelem szerinti összefonódás engedélyköteles.

V.

A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedélyt, ha az összefonódás nem hoz létre, vagy nem erősít meg gazdasági erőfölényt, nem akadályozza a hatékony verseny fennmaradását, vagy fejlődését az érintett piacon, vagy annak egy jelentős részén. Az érintett piacot a Tpvt. 14. §-ában foglaltak szerint kell meghatározni.

Jelen eljárás a hazai számítástechnikai piacot érinti, melyen szinte kizárólag csak importból származó áruk (termékek és szolgáltatások) vannak forgalomban, hazai gyártás nincs, csekély volumenű összeszerelés történik Magyarországon.
Magyarország számítástechnikai piacán az 1990-es évek közepétől már a világ szinte valamennyi jelentős számítástechnikai termékét kínáló vállalkozás megjelent. A piacot az import termékekből erős verseny jellemzi, valamint az, hogy egyre újabb és újabb versenytársak jelennek meg kínálatukkal.

Az irányításszerzéssel érintett vállalkozások magyarországi leányvállalatai, illetve a külföldről Magyarországra exportáló cégek a hazai számítástechnikai piacon az egyes termékféleségből a következőképpen részesednek.

Általánosan jellemző az, hogy a Compaq a számítógépgyártó tevékenységéből származó termékekkel van jelen a magyar piacon is, míg a Digital elsősorban az úgynevezett információs technológiai (IT) szolgáltatások terén rendelkezik komolyabb piaci kínálattal.

A számítástechnikai piac egyes termékeinek és szolgáltatásainak forgalmából a résztvevők 1997. évi érintett piaci részesedése az alábbi:

Termékek/vállalkozások

Piaci
részesedés
(%)

Személyi számítógépek

Compaq

10,2

Digital

3,5

Alsókategóriás szerverek
Compaq
Digital


17,2
3,4

Középkategóriás szerverek
Compaq
Digital


38,5
24,6

Tároló rendszerek
Compaq
Digital


-
6,1

IT szolgáltatások
Compaq
Digital


-
8,9

Az érintett termékek forgalmából megállapítható, hogy a két cég tevékenysége egymást kiegészíti. Egyedül a középkategóriás szerver-termékekből van mindkét vállalkozás magyarországi leányvállalatának viszonylag jelentős piaci részesedése, egyébként a számítógépekben - és itt a személyi számítógépek és alsókategóriás szerverek akár egy termékcsoportnak is tekinthetők a helyettesíthetőség szempontjából, - a Compaq cég rendelkezik nagyobb kínálattal, míg a tároló rendszerek és IT szolgáltatások a Digital profiljába tartoznak.

Az összevonással kínálatuk komplexebbé válik, a fogyasztók a hatékonyabb módon juthatnak az úgynevezett hardvereszközök és a szolgáltatások szélesebb köréhez az összefonódással érintett vállalkozásoktól, ezzel versenyképességük is javul a legnagyobb versenytársak, mint például az IBM, Hewlett-Packard, Siemens-Nixdorf vállalkozásokkal szemben.

A hazai teljes számítástechnikai piac forgalmát tekintve egyébként a résztvevők piaci részesedése az összes áru forgalmi adatai szerint:

Compaq 4,6 %
Digital 4,7 %

Az eljárás során megállapítható volt, hogy az irányításszerzés eredményeként Magyarországon egyelőre új szervezet nem jön létre, a közvetlen résztvevők itt tevékenykedő, illetve Magyarországra exportáló vállalkozásai kínálatában lesz módosulás azzal, hogy a számítástechnikai piac termékeinek szinte teljes választékát kínálni fogják, ezáltal jobb esélyekkel versenyezhetnek a már eddig is teljes választékot kínáló számos más a magyar piacon működő versenytárssal.

Mindezek alapján a Versenytanács arra az álláspontra helyezkedett, hogy a kérelmezett irányításszerzés az érintett piacon nem hoz létre és nem is erősít meg gazdasági erőfölényt, ezért a Tpvt. 30. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a kérelem szerinti összefonódást engedélyezte.

VI.

Az ügyfelek a tárgyalás mellőzését kérték, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

A kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdés szerinti eljárási díjat lerótta, ezért arról rendelkezni nem kellett.

A határozat felülvizsgálatára vonatkozóan a Tpvt. 83. § (1) és (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 1998. június 8.

Fógel Jánosné dr. sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Ágoston Marika