Vj-43/1998/16

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Gazdasági Versenyhivatal által a dr. Csóka László (Pataki és Társai Ügyvédi Iroda 2. számú Irodája, 1148 Budapest, Lengyel út 5.) ügyvéd által képviselt T & B Médiaportfolió Kezelő Rt. (1133 Budapest, Visegrádi út 116.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indult eljárásban - tárgyaláson - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont vállalkozó jogsértést valósított meg azáltal, hogy a Kurír című napilapban a fogyasztók megtévesztésére alkalmas információk közlésével ösztönzött árujának vásárlására.

Az eljárás alá vont vállalkozóval szemben 250.000.- (azaz Kettőszázötvenezer) forint versenyfelügyeleti bírságot szab ki, melyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557 számú bírságbevételi számlájára.

A határozat felülvizsgálatát, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül, a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó, de a Fővárosi Bírósághoz címzett keresettel lehet kérni. A keresetnek a bírság megfizetésére halasztó hatálya van.

Indoklás

I.

A napi terjesztésű sajtótermékek piacán - mely kínálati piacnak tekinthető - a fogyasztók megnyeréséért éles verseny folyik.

Az eljárás alá vont vállalkozás, ki az átlag 46 ezer példányszámban megjelenő Kurír című országos terjesztésű napilap kiadója, a Szerencsejáték Rt-vel kötött szerződés alapján az ötöslottó joker-játék népszerűsítése, valamint a Kurír című napilap promóciós céljainak érdekében kötött szerződést a Lottófutam elnevezésű - 1997. május 5. - 1997. december 31. között folyt - játék lebonyolítására.
A nyereményakcióban az a Kurír című napilapot megvásárló olvasó, vagyis fogyasztó volt jogosult nyerésre, aki a nyerőszám kombinációt tartalmazó napilappal, valamint megfelelő számú kitöltött és játékba küldött lottószelvénnyel rendelkezett.
A napi húzásokon fel nem vett nyeremények összege a vasárnapi lappéldányokban szereplő számkombinációk sorsolására szervezett, úgynevezett jackpot sorsolás nyereményalapját növelte. A minden hónap első hétfőjén megtartott sorsoláson az előző hónap vasárnapi lappéldányaiban megjelent számkombinációk közül sorsoltak ki egy számkombinációt, melynek nyertese a fel nem vett napi nyereményekből, valamint 500.000.- Ft nettó nyereményből álló nyereményalapra számíthatott.
Az 1997. december havi jackpot sorsolás eredményének közzétételét követően a nyeremény felvételére megjelölt időpontig, azaz 1998. január 9-én 16,00 óráig, senki nem jelentett be igényt a nyereményre.
Tekintettel arra, hogy az addigi tapasztalatok alapján már 1997. decemberében valószínűsíthető volt, hogy a december havi nyereményjátéknak sem lesz nyertese, a Szerencsejáték Rt. és az eljárás alá vont vállalkozó már e hónapban tárgyalásokat kezdett annak érdekében, hogy a fel nem vett nyereményösszeg egy későbbi játékban kerüljön kisorsolásra.
A decemberi tárgyaláson a később megszervezendő játék pontos nyereménykerete, annak szabályai és az újabb nyereményakció indulási időpontja még nem volt és nem is lehetett ismert, figyelemmel arra is, hogy az akció lefolytatásához a Szerencsejáték Felügyelet engedélyére volt szükség, mely körülményről az eljárás alá vont vállalkozásnak is tudomása volt (3. számú irat).
A nyereményakciót szervező Szerencsejáték Rt. 1998. februárjában tájékoztatta az eljárás alá vont vállalkozást arról, hogy 1998. április 1. előtt az újabb akció nem indulhat el.
A nyereményakció részletes szabályait meghatározó, a Szerencsejáték Rt. által elkészített vezérigazgatói utasítás 1998. február végén kelt, illetve ugyanekkor történt meg az akció bejelentése a Szerencsejáték Felügyelethez is.

A "Ráadásfutam", más néven "Kurír Lottófutam" promóciós játék 1998. április 1-én indult nettó 35 millió forint összegű nyereménykerettel. Az újabb akcióra vonatkozóan a Szerencsejáték Rt. és az eljárás alá vont vállalkozás 1998. márciusában kötötte meg a szerződést.
Az 1998. április 1. napjával indult nyereményjáték reklámkampányát, a már szabályosan bejelentett játékra vonatkozóan, 1998. március 25-én kezdte meg az eljárás alá vont vállalkozás.

II.

A még bizonytalan időpontban induló, bizonytalan nyereménykeretű, illetve jóvá nem hagyott szabályok szerint megindítandó nyereményakcióval kapcsolatban az eljárás alá vont vállalkozás már az 1998. január 10., január 11., majd 1998. február 1-én megjelent lapszámban közölt fogyasztói tájékoztatást.
Ezen utóbbi, eljárás tárgyát képező fogyasztói tájékoztatók közül az 1998. január 10-én és 11-én megjelentetett információ visszautalva a Lottófutam elnevezésű játékra a megnyerhető nyeremény összegét 36.230.000.- Ft-ban jelölte meg azzal, hogy ezen összeg nem vész el, ez az olvasóiké lesz. "Februárban jön a Ráadásfutam, melynek végén tuti, hogy kiürül a kassza. Hogy hogyan, azt hamarosan megtudhatják. Az új játékot éppenséggel ezekben a napokban találjuk ki, mégpedig úgy, hogy ezúttal mindenképpen legyenek nyertesek. További változtatás: naponta sorsolunk 500.000.- Ft-ot ! Olvassák a Kurírt, nemsokára minden kiderül !" - közölte az újság.
Az 1998. február 1. napján, vasárnapi napon megjelent példányszám sajnálkozását fejezve ki, hogy senki sem vitte el a 36.230.000.- Ft-ot, közölte, hogy a pénzösszeg mindenképpen játékos kedvű olvasóiké lesz. "Arról is írtunk már, hogy két hónapos Ráadásfutamot szervezünk, jelenleg várunk az engedélyre. Előreláthatólag február végétől nagyobb eséllyel lehet majd nyerni. Figyeljék, vásárolják a Kurírt, olvassák a részletes szabályt, s legyen szerencséjük !" - informálta a lapszám az olvasókat.

III.

A Gazdasági Versenyhivatal az 1996. évi LVII. törvény 70. § (1) bekezdése alapján hivatalból indított vizsgálatot annak megállapítása érdekében, hogy a vizsgálat tárgyát képező, a Lottófutam elnevezésű játék folytatásával kapcsolatban közzétett hirdetések sértik-e a Tpvt. 8-10. §-ában foglalt rendelkezéseket.

A vizsgálati jelentés álláspontja szerint az eljárás alá vont vállalkozás által megjelentetett reklámok a fogyasztók megtévesztésére alkalmas módon sérthetik a Tpvt. 8. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt tilalmat, így indítványozta a jogsértés megállapítását. Rámutatott arra, hogy a Ráadásfutam néven folytatott játék kezdő időpontjával és a nyerési eséllyel kapcsolatban közzétett tájékoztatás alkalmas volt a fogyasztók gazdasági versenyben való megtévesztésére, figyelemmel arra is, hogy a Szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 9. § (1) bekezdése szerint szerencsejáték csak jóváhagyott játékterv alapján szervezhető, illetve az engedély megadása előtt szerencsejáték szervezéssel összefüggő reklám - vagy propaganda tevékenység - nem folytatható. Kifejtette, hogy miután a játékban való részvétel feltétele a lap megvétele, az erre való felszólítás már a játék szervezésének tekinthető. ami versenyjogilag is releváns az esetben, ha a tevékenység egyben a fogyasztók megtévesztésére is alkalmas.

Az eljárás alá vont vállalkozás jogsértés hiányában kérte az eljárás megszüntetését.
Előadta, hogy nem folytatott tiltott reklámozást, mindössze a nyereményt reklamáló olvasóit (vásárlóit) kívánta tájékoztatni arra nézve, hogy a későbbiekben indulni fog egy játék, amelyben a Lottófutamban bent maradt meghatározott összeg megnyerhető.
Nem vitatva, hogy a később induló játékban való részvétel tényleges feltétele a lap megvétele volt, hivatkozott arra, hogy az 1998. január 10. és 11-i lapszámokban a fogyasztókat informálták arról, hogy a szabályok kialakítása még folyik, anélkül azonban, hogy a konkrét játékkezdési időpontot megjelöltek volna.
Vitatta a vizsgálati jelentés azon megállapítását, hogy a lap vételére való felszólítás már a játék szervezésének tekinthető.
Kiemelte, hogy a február 1-én megjelent lapszám arról is informált, hogy még várnak az engedélyre és ennek megfelelően közölte, hogy előreláthatólag február végétől lehet nagyobb eséllyel nyerni. Előadta, hogy jóhiszeműen járt el, az olvasók tájékoztatására a Szerencsejáték Rt-vel folytatott megbeszélés alapján került sor, amit az 1997. decemberi emlékeztető is igazol, illetve forgalma az adott időszakra a jellemzőnél nem nőtt nagyobb mértékben.

IV.

A Tpvt. 8. §-a szerint tilos a gazdasági versenyben a fogyasztókat megtéveszteni.
Megtévesztésre alkalmas lehet bármely reklám, hirdetés, vagy fogyasztói tájékoztatás, amennyiben annak tartalma folytán valamely vállalkozás az adott piacon vele versenyben álló más vállalkozásokhoz képest piaci előnyhöz jut úgy, hogy az általa közölt információ a fogyasztói döntést befolyásoló módon ad megtévesztésre alkalmas tájékoztatást.
Megtévesztésre alkalmas tájékoztatásnak minősül a Versenytanács álláspontja szerint az olyan, fogyasztókat informáló közlés is, mely egy jövőbeni az adott vállalkozás által még ismeretlen feltételek - időpont, nyereményalap, konkrét részvételi szabályok - mellett induló akcióról, ezen biztos feltételek hiányában szólítja fel az olvasókat - mint a lap vásárlásától függő potenciális nyerteseket - arra, hogy vegyék a lapot , mert ennek révén nemsokára kiderül, hogy a játékban milyen feltételek mellett vehetnek részt.
A "nemsokára", illetve "hamarosan" szavak használata, mely társul a lap rendszeres vételére való felszólítással , nem tekinthető jogszerűnek akkor, amikor a vállalkozás maga sincs tudatában annak, hogy indul-e a játék az általa megjelölt - jelen esetben - február hónapban, de főként nem tudja azt, hogy mennyi lesz a nyereményalap összege, mely az ígértnél egyébként kevesebb is lett a ténylegesen áprilisban megindult akcióban.
A Versenytanács álláspontja szerint az 1998. január 10-én és 11-én megjelent tájékoztatások - melyeknek célja nem vitásan a később meginduló, ráadásul bizonytalan feltételű nyereményakció reklámozása volt - fő üzenetként azt hordozta a fogyasztók felé, hogy minden nap vegyék a lapot január hónapban, mert ezáltal juthatnak azon ismeretek birtokába, melynek alapján - a fiktív időpontként megjelölt - februárban induló játék 36.230.000.- Ft-os nyereményének nyertesei lehetnek.
Ugyanez a főüzenet fogalmazódott meg a február 1-én megjelent reklámban is, mely - mivel januárban nem jelent meg az ígért részvételi szabályzat - a dátumot mintegy kitolva, a lap február végéig történő rendszeres vásárlására buzdította a fogyasztókat azáltal, hogy figyeljék, vásárolják a Kurírt annak érdekében, hogy a részletes szabályokat megismerhessék.
Az eljárás alá vont vállalkozás megtévesztésre alkalmas magatartása a Versenytanács álláspontja szerint fentiekkel valósult meg úgy, hogy lapjának rendszeres vásárlására ösztönzött az általa is ismerten bizonytalan információkkal, megtévesztve így a fogyasztókat a közeli időpontban, az újságból bármely napon megismerhető részvételi szabályzat ígéretével olyan körülmények között, amikor a részvételi szabályzat megismertetése, illetve az akció indulása nem tőle, hanem a Szerencsejáték Rt-től, valamint a Szerencsejáték Felügyelettől függött.
A magatartás nem vitás célja az olvasói tábor állandósítása volt, amikoris az ígéret folytán a gazdasági versenyben más vállalkozásokhoz képest az eljárás alá vont vállalkozás előnyhöz juthatott a folyamatos olvasásra való felszólítással.
A "Vegyél és olvass, mert ezáltal megtudhatott, hogy hogyan nyerhetsz!" főüzenet fenti körülmények között a Versenytanács álláspontja szerint a Tpvt. 8. § (1) bekezdésébe ütközik, így jogsértőnek minősül, miáltal a jogsértést a Versenytanács a Tpvt. 75. § c) pontja alapján megállapította.

A cselekményt nem minősítette a 8. § (2) bekezdés c) pontjába ütközőnek, mivel álláspontja szerint az eljárás alá vont vállalkozás magatartása nem az áru értékesítésével összefüggő, áruvásárlással egybekötött nyereményjáték szabályainak ismertetéséhez kapcsolódott alapvetően, hanem azon hatás kiváltására volt alkalmas, hogy a fogyasztók a lapot rendszeresen, folyamatosan figyeljék, illetve vásárolják.
Fentiek következtében az eljárás alá vonti magatartást nem minősítette nyereményjáték szervezésének, mely esetben az esetleges jogellenesség elbírálására a Gazdasági Versenyhivatalnak nincs hatásköre, ugyanakkor nem osztotta az eljárás alá vont vállalkozás azon védekezését sem, miszerint a magatartás jóhiszeműsége miatt a jogsértés nem állapítható meg.
Versenyjogilag a tájékoztatás megtévesztésre alkalmasságának van jogi relevanciája, így nem hivatkozhatott alappal az eljárás alá vont vállalkozás a Szerencsejáték Rt. esetleges belső tájékoztatására sem, mivel a megtévesztésre alkalmas információval ő lépett piacra, így a versenyjogi felelősség is őt terheli.

Megjegyzi a Versenytanács, hogy az iratokból megállapíthatóan az eljárás alá vont vállalkozó egyként is tudott arról, hogy a játék tényleges megindulása, illetve annak feltételei a Szerencsejáték Felügyelet engedélyéhez vannak kötve.

Az eljárás alá vont vállalkozással szemben a Tpvt. 78. § (1) bekezdése alapján bírságot szabott ki, melynek összegét a 2. §-ra figyelemmel, az eset összes körülményei alapján határozta meg, figyelembevéve az adott piacon folyó éles versenyt, a lap országos terjesztésére tekintettel a fogyasztói érdekek sérelmének körét, valamint jogsértő tájékoztatások megjelenésének alacsony számát.

Budapest, 1998. június 25.

Vérné dr. Labát Éva sk. előadó
Fógel Jánosné dr. sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Ágoston Marika