Vj-49/1998/38

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Fundamenta Rt eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztók megtévesztése tárgyában indított eljárásban a Pénzügyi Szolgáltatások Irodája 22. sorszámú, rendbírságot kiszabó határozata ellen Németh Andrásné tanú részéről 37. sorszám alatt benyújtott jogorvoslati kérelem folytán - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács a jogorvoslati kérelmet elutasítja.

A határozat ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

Indoklás

A Pénzügyi Szolgáltatások Irodája 6/II. sorszám alatt idézte Németh Andrásnét az 1998. május 28-i határnapra tanúmeghallgatásra. Az idézés figyelmeztetést tartalmazott a távolmaradás következményeire. Azt a címzett személyesen, május 22-én vette át.
A határnapon nem jelent meg, távolmaradását nem mentette ki. Ezért az Iroda 22. sorszám alatt 15.000.-Ft rendbírságot szabott ki vele szemben az 1996. évi LVII. törvény (továbbiakban: Tpvt.) 65. § (1)-(3) bekezdése értelmében. A határozatot a tanú átvételre jogosult hozzátartozója június 19-én vette kézhez.

A határozat ellen Németh Andrásné az 1998. július 3-án érkezett és július 1-én ajánlottan postára adott beadványban élt jogorvoslati kérelemmel.

A jogorvoslati kérelem elkésett.
A Tpvt. 61. § (3) bekezdése értelmében a rendbírságot kiszabó határozat ellen külön jogorvoslatnak van helye a 82. §-ban foglaltak szerint. A 82. § (l) bekezdése erre 8 napi határidőt biztosít a kézbesítéstől számítottan, amely június 29-én - hétfőn - járt le. A tanú ezen a napon adhatta volna ajánlottan postára kérelmét.
Minthogy a beadványt határidőn túl nyújtotta be és igazolási kérelmet sem terjesztett elő, a Versenytanács azt érdemi vizsgálat nélkül, elkésettség okából elutasította.

A határozat ellen a Tpvt. 82. § (2) bekezdésére figyelemmel további jogorvoslatnak helye nincs.

Budapest, 1998. július 7.

dr. Sólyom Eszter sk. előadó
Fógel Jánosné dr. sk.
Vérné dr. Labát Éva sk.
Kis Lászlóné