Vj-51/1998/15

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa dr. Lutter István (1054 Bp., Aulich utca 7. szám alatti) ügyvéd által képviselt Budapesti Elektromos Művek Részvénytársaság (1132 Bp., Váci út 72-74. szám alatti) I. rendű és
Békési János ügyvezető által képviselt JÁMA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 9028 Győr, Régi Veszprémi út 14-16. szám alatti) II.rendű eljárás alá vont vállalkozás ellen a Gazdasági Versenyhivatal által fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának és egyéb versenyjogsértő magatartásnak tilalma miatt indított eljárás során - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

E határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül az eljárás alá vont vállalkozások a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható, de a Fővárosi Bírósághoz címzett felülvizsgálat iránti keresettel élhetnek.

Indoklás

A Versenytanács az ügyfelek előadása, a csatolt írásbeli bizonyítékok, valamint az 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 71. §-a nyomán készült vizsgálati jelentés alapján a következő tényállást állapította meg:

Az I.rendű eljárás alá vont vállalkozás (a továbbiakban: Rt) Budapesten és környékén, összesen 4051 km2 -en kizárólagosan szolgáltat villamos energiát.
Az éjszakai áramfogyasztás utóbbi időben tapasztalt csökkenése arra indította, hogy ellátási területén felmérje a csökkenés megállításának lehetőségeit és marketing akció keretében kísérelje meg a fogyasztók bojlervásárlási kedvének felkeltésével szolgáltatási igényüket növelni és azt a csúcsidőszakon kívüli áramszolgáltatás irányába terelni.

Országosan jellemző, - így az Rt szolgáltatási területén is - a Hajdúsági Iparművek Rt által gyártott bojlerek elterjedtsége, amelyek csereszabatosak, vagyis az azonos gyártmány helyére az újabb azonos gyártmány felszerelésbeli módosítások nélkül felszerelhető. Csak e gyártmányokat forgalmazza a II.rendű eljárás alá vont vállalkozás (a továbbiakban: Kft), mint nagykereskedő.
A piacon egyébként jelen vannak importból eredő külföldi, elsősorban olasz és német gyártmányok is.

1998. február 8-án az eljárás alá vont vállalkozások megbízási szerződésben részletezték az Rt fentebbi célját, az akcióba kizárólagosan bevonni kívánt Hajdúsági gyártmányokat 50 l-től 200 l űrtartalomig terjedően, a Kft piackutatásra való felkészültségét, szervezői szerepét, amely kapocs az értékesítő kiskereskedők és a gyártó Rt között. E megállapodás szerint 1998. március 1. és május 31-e között a bojlert vásárló első 1500 fogyasztó, aki a bojlerfelszerelést előírt módon igazolja is, egyszeri alkalommal 3000.-Ft áramdíj kedvezményben részesül.
Nincs adat arra, s annak gyanúja sem merült fel, hogy e megállapodás részese a Hajdúsági Iparművek Rt.

1998. márciusában kétszer, április, május hónapban egyszer-egyszer jelent meg felhívás a Pest megyei Piac és a Budapesti Piac lapokban azzal, hogy minden vásárló, aki legalább 50 l-es, a Kft által forgalmazott bojlert vásárol a névvel és címmel felsorolt üzletekben, 3000.-Ft egyszeri áramdíj jóváírásban részesül a reklámban taglalt eljárási rend szerint.

A megbízási megállapodáshoz és a reklámbeli feltételekhez képest az akció a gyakorlatban Magyarországon bárhol vásárolt, bármilyen gyártmányú villanybojlerre kiterjedt, s a mintegy 1000 db eladott bojlert alapul véve kb. 150-en kértek, illetve kaptak díjkedvezményt.

1998. április 21-én a Gazdasági Versenyhivatal versenyfelügyeleti eljárást indított (Tpvt. 70. § (1) bek.) az eljárás alá vont vállalkozások ellen, mert felmerült, hogy a Hajdúsági Iparművek Rt gyártmányainak népszerűsítését tartalmazó magatartás a fogyasztó választási szabadságát indokolatlanul korlátozza (Tpvt. 10. §), hiszen a 3000.-Ft jóváírás megnehezíti az adott áru más áruval történő összehasonlítását, miután az árengedmény a szolgáltatási díjhoz és nem az áruhoz kapcsolódva jelenik meg. Továbbá, olyan nem csekély jelentőségű megállapodás, amely versenykorlátozó (Tpvt. 11. § (1) bek. , 11. § (2) bek. g) pont), mert a monopolhelyzetű Rt az azonos jellegű ügyletek tekintetében - a kedvezményezett Hajdúsági Iparművek Rt-n kívül eső - más üzletfeleknek versenyhátrányt okozó, amely egyben gazdasági erőfölénnyel való visszaélés is (Tpvt. 21. § g) pont).

Az 1998. május 31-ig tervezett akció időtartamát 1998. június 30-ig meghosszabbították. Az erre vonatkozóan 1998. június 24-én közzétett felhívás a fentebbi gyakorlattal megegyezően már minden vásárlót feljogosított 3000.-Ft áramdíjkedvezményre, aki legalább 50 l-es bojlert vásárolt bármely szaküzletben az akció időtartama alatt, majd azt szakemberrel szereltette fel.

Az eljárás anyagából megállapíthatóan a marketing akció alapvető célja a nem csúcsidőszaki áramfogyasztás növelése, s a marketing akciót megrendelő Rt szempontjából közömbös volt, hogy azt milyen gyártmányú bojlerek eladása útján éri el. Ezt igazolja a kötött versenyjogellenes megállapodástól és a korábbi reklámbeli közléstől eltérő, versenyjogellenességet nélkülöző akció lebonyolítás, amely gyakorlat az utóbb közzétett reklámszövegben is megerősítést kapott. Mindehhez járult, hogy a bojler eladások és a díjkedvezményezettek számát összevetve a jogsértés olyan csekély súlyú, hogy a versenytanács a vizsgálati jelentés álláspontjával egybehangzóan az eljárás megszüntetését tartotta indokoltnak a Tpvt. 72. § (1) bekezdés a) pontja első fordulata alapján.

A Versenytanács határozatát a Tpvt. 74. § (1) bek. szerint tárgyaláson kívül hozta meg.


A Tpvt. szerinti határozat elleni jogorvoslati jogot a 83. § (1) bekezdés biztosítja az eljárás alá vont vállalkozások számára.

Budapest, 1998. július 21.

dr. Kállai Mária sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
Vérné dr. Labát Éva sk.
Kis Lászlóné