Vj-65/1998/24

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Gazdasági Versenyhivatal által dr. Gáti György vezető jogtanácsos által képviselt ÁB-EGON Általános Biztosító Rt (1092 Budapest, Ráday u 42-44.) eljárás alá vont vállalkozás ellen gazdasági erőfölénnyel történő visszaélés tárgyában indult eljárásban - tárgyaláson - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat felülvizsgálatát a kézbesítéstől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalhoz benyújtható, de a Fővárosi Bírósághoz címzett keresettel kérheti az eljárás alá vont vállalkozás.

Indoklás

I.

Magyarországon a casco biztosítás piacán hét biztosító van jelen. Legmagasabb, 50 %-ot meghaladó piaci részesedéssel a Hungária Biztosító rendelkezik, őt követi a Providencia, míg 10 % alatti részesedése van az eljárás alá vont vállalkozásnak, az ARGOS, AXA-Colonia, Garancia, Generáli biztosítóknak. Ugyanők tevékenykednek a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás piacán is. A casco értékesítési piacra legutóbb - 1994. évben - az ARGOS és a Garancia biztosító lépett be.

A casco értékesítése során eljárás alá vont vállalkozás valamint további egy biztosító alkalmaz területi korlátozást, az előbbi budapesti lakóhellyel illetőleg telephellyel rendelkező partner esetében nem köti meg a biztosítást.

Az eljárás alá vont vállalkozás 1996. szeptember 1-től vezette be az AUTÓBONUS elnevezésű új casco biztosítási módozatot és a 23/1996. számú vezérigazgatói utasítás rendelkezett az új szerződések megkötéséről valamint a meglévő átdolgozásáról. A módozatra vonatkozó részletes előírásokat a 97/212/1996. számú központi utasítás és annak mellékletei tartalmazzák. Eljárás alá vont üzletpolitikája, hogy azokkal kísérli megkötni a casco biztosítást, akik a kötelező gépjármű felelősségbiztosításra is vele szerződtek és szándéka, hogy a jövőben a két biztosítás együttkezelése valósuljon meg; azaz a casco biztosítási ajánlatot olyan ügyféltől fogadja csak el, aki nála kötelező felelősségbiztosítással rendelkezik. E célt fokozatosan próbálja megvalósítani, jelenleg e gyakorlathoz még nem ragaszkodik mereven, az együttkezelésnek technikai akadályai is vannak. Utalt arra is, hogy írásbeli utasítás az együttalkalmazásra nincs.
A casco biztosítása a magas, de nem a legmagasabb díjkategóriába tartozik.

II.

A Gazdasági Versenyhivatal azt vizsgálta, hogy az eljárás alá vont vállalkozás azon magatartása, miszerint a casco biztosítások értékesítése során a szerződéskötés feltételéül szabja, hogy a kötelező gépjármű felelősségbiztosítást is nála kösse meg a partner, ütközik-e a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (továbbiakban: Tpvt.) 21. § f) pontjába.
A vizsgálati jelentés arra a következtetésre jutott, hogy a casco és a kötelező felelősségbiztosítás együttkötésének szorgalmazásával ugyan eljárás alá vont visszaélésszerű magatartást valósít meg, azonban minthogy a máshozfordulás lehetősége biztosított és a piacralépésnek nincs akadálya, nem állapítható meg a gazdasági erőfölény megléte. Ezért indítványozta a versenyfelügyeleti eljárás megszüntetését.
Eljárás alá vont is az eljárás megszüntetését kérte azzal, hogy a kétfajta biztosítási módozat külföldi gyakorlatban is megvalósult együttkezelését célozta meg, ez azonban az egyszerűbb és olcsóbb díjkezelés miatt az ügyfelek számára előnyös. A gyakorlatot fokozatosan kívánja bevezetni.

III.

A Tpvt. 21. §-a tiltja a gazdasági erőfölénnyel történő visszaélést, amelynek konjunktív feltétele az erőfölényes helyzet illetőleg a visszaélésszerű magatartás. Előbbit a Tpvt. 22. § (1)-(3) bekezdése határozza meg.
Ezért a Versenytanács elsődlegesen az itt írt feltételek meglétét vizsgálta és azt nemlegesen állapította meg.

A casco biztosítást ugyanis eljárás alá vont vállalkozáson kívül további hat biztosítónál meg lehet kötni, különböző, de nem számottevően kedvezőtlenebb feltételekkel, így a máshozfordulás lehetősége fennáll. (22.§ (1) bekezdés a) pont).
Ugyanebből következően nem volt megállapítható, hogy eljárás alá vont gazdasági tevékenységét a piac többi résztvevőjétől nagymértékben függetlenül folytathatja. Erre utal, hogy az azonos besorolási osztályba tartozó gépkocsikra felszámított díj nem mutat jelentős szóródást. Ezért piaci magatartásának meghatározásakor tekintettel kell lennie versenytársainak piaci magatartására (22. § (2) bekezdés).
Végül az érintett piacra való belépésnek nincs akadálya; az az 1995. XCVI. törvényben előírt feltételek teljesítése esetén a Biztosításfelügyelet engedélyéhez kötött (25. § (3) bekezdés a) pont).
A fentiek alapján a Versenytanács erőfölény hiányában a magatartást nem elemezte, az eljárást a törvénybe ütköző magatartás hiányában a Tpvt. 72. § (1) bekezdés a) pontja, illetőleg a 77. § (1) bekezdés h) pontja értelmében megszüntette.

Budapest, 1998. július 16.

dr. Sólyom Eszter sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
Vérné dr. Labát Éva sk.
Kis Lászlóné