Vj-66/1998/21

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Gazdasági Versenyhivatal által dr. Kiss Ferenc Kálmán vezető jogtanácsos által képviselt Hungária Biztosító Rt (1054 Budapest, Vadász u. 23-25.) eljárás alá vont vállalkozás ellen gazdasági erőfölénnyel történő visszaélés tárgyában indult eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat felülvizsgálatát a kézbesítéstől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalhoz benyújtható, de a Fővárosi Bírósághoz címzett keresettel kérheti az eljárás alá vont vállalkozás.

Indoklás

I.

Magyarországon a casco biztosítás piacán hét biztosító van jelen. Legmagasabb, 5o % meghaladó piaci részesedéssel a Hungária Biztosító rendelkezik, őt követi a Providencia, míg 10 % alatti részesedése van az AB-EGON, az ARGOS, AXA-Colonia, Garancia és Generáli biztosítóknak. Ugyanők tevékenykednek a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás piacán is. A casco értékesítés piacára legutóbb - 1994. évben - az ARGOS és a Garancia biztosító lépett be.

A casco értékesítés során két biztosító területi korlátozást alkalmaz.

Eljárás alá vont vállalkozás a 252. számú módozatú casco biztosítást köti. A 113/394/96. utasítás C. jelű melléklelte azt tartalmazza, hogy az új módozatra is érvényes az a korábbi utasítás, miszerint casco szerződés csak olyan gépkocsira köthető, melynek a kötelező gépjármű felelősségbiztosítási szerződése is a Hungária Biztosító Rt-nél van, vagy a casco szerződéssel együtt megkötésre kerül. Amennyiben a kötelező gépjármű felelősségbiztosítást más társaság kezeli, azt át kell hozni, ellenkező esetben a casco biztosítást a biztosítási évfordulóra fel kell mondani.

Eljárás alá vont az utasítás megvalósítását nem kezeli mereven, jelenlegi 250 ezer darabos casco állományából 12 % mellett nincs kötelező gépjármű felelősségbiztosítás.
A casco biztosítási összeget illetően eljárás alá vont árai a legmagasabb díjkategóriába tartoznak.

II.

A Gazdasági Versenyhivatal azt vizsgálta, hogy eljárás alá vont vállalkozás azon magatartása, miszerint a casco biztosítások megkötését a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás nála történő megkötéséhez kapcsolja, ütközik-e a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (továbbiakban: Tpvt.) 21. § f) pontjába. A vizsgálati jelentés megállapítása szerint az eljárás alá vont gazdasági erőfölényes helyzetben van a Tpvt. 22. § (3) bekezdésére tekintettel, mert 57 %-os részesedésével piacvezető, és az átlag fogyasztók zömének tudatában is domináns helyzetűként él. Utalt arra, hogy a piacralépés költségei nem jelentősek, de az utóbbi időben nem változott a piaci szereplők száma.
Gyakorlatával visszaélést valósított meg, mert a fogyasztók választási szabadságát sérti a két termék összekapcsolása, különös tekintettel arra, hogy a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás díjainak felszabadítása folytán bizonyos fokú árverseny kezdődött a piacon.
Ezért indítványozta a jogsértés megállapítását és bírság kiszabását.

Eljárás alá vont vállalkozás védekezése az eljárás megszüntetésére irányult, azzal, hogy nemzetközi gyakorlat a gépjárművel kapcsolatos biztosítások területén a vagyon- és a felelősségi kockázatok együttkezelése, ez az ügyfél érdekét is szolgálja. Hivatkozott arra is, hogy nem ragaszkodik mereven az együttalkalmazáshoz.

III.

A Tpvt. 21. §-a tiltja a gazdasági erőfölénnyel történő visszaélést, amelynek két konjunktív feltétele az erőfölényes helyzet illetőleg a visszaélésszerű magatartás. Előbbit a Tpvt. 22. §. (1)-(3) bekezdése határozza meg. Ezért a Versenytanács elsődlegesen az itt írt feltételek meglétét vizsgálta, és arra a következtetésre jutott, hogy az erőfölényes helyzet nem állapítható meg.

A casco biztosítást az eljárás alá vont vállalkozáson kívül további hat biztosítónál meg lehet kötni eltérő, de nem számottevően kedvezőtlenebb feltételekkel, hiszen az eljárás alá vont árai a legmagasabbak. Így tehát a máshozfordulás lehetősége fennáll. (Tpvt. 22. § (1) bekezdés a) pontja.)

Ugyanebből következően nem volt megállapítható, hogy eljárás alá vont gazdasági tevékenységét a piac többi résztvevőjétől nagymértékben függetlenül folytathatja. Erre utal, hogy az azonos besorolási osztályba tartozó gépkocsikra felszámított díj nem mutat jelentős szóródást. Ezért piaci magatartásának meghatározásakor tekintettel kell lennie versenytársainak piaci magatartására. (22. § (2) bekezdés).

Végül az érintett piacra való belépésnek nincs akadálya; az 1995. évi XCVI. törvényben előírt feltételek teljesítése esetén az a Biztosításfelügyelet engedélyéhez kötött (25. §. (3) bekezdés a) pont).

A fentiek alapján a Versenytanács az erőfölény hiányában a magatartást nem is elemezte, az eljárást a törvénybe ütköző magatartás hiányában a Tpvt. 72. § (1) bekezdés a) pontja illetőleg a 77. § (1) bekezdés h) pontja értelmében megszüntette. A 74. § (1) bekezdés szerint tárgyaláson kívül határozott.

Budapest, 1998. július 16.

dr. Sólyom Eszter sk. előadó
dr Bodócsi András sk.
Vérné dr. Labát Éva
Kis Lászlóné