Vj-69/1998/9

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa dr. Erdős Ádám ügyvéd (1136 Budapest, Hollán Ernő u. 28.) által képviseltSZIKRA Lapnyomda Rt.kérelmezőnek vállalkozások összefonódásának engedélyezése tárgyában indult eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a SZIKRA Lapnyomda Rt. a többségi részvények megvásárlásával irányítást szerezzen az ATHENAEUM Nyomda Rt. felett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított 30 napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel kérhetik.

Indoklás

I.

A kérelmező SZIKRA Lapnyomda Rt. nyomdaipari termékek gyártásával és nyomdaipari szolgáltatással foglalkozik. Magyarország legjelentősebb napilap előállító üzeme. 12 napilapot gyártanak folyamatos üzemmódban, emellett jelentős számú folyóiratot - köztük színes kivitelűeket is - előállítanak.


1997. évben az Rt 7.224 milliárd Ft nettó árbevételt realizált.
A cég tulajdonosai a Láng Kiadó és Holding Rt., a Postabank Rt., az Európai Fejlesztési és Újjáépítési Bank Rt., az Országos Egészségbiztosítási Pénztár és kis hányadban magánszemélyek.

Az ATHENAEUM Nyomda Rt. fő tevékenysége szintén nyomdaipari termékek előállítása. Ez a nyomda volt az első, amely Magyarországon színes folyóirat előállítására alkalmas technikai berendezésekkel rendelkezett. A piaci igényeknek megfelelően nagy példányszámban állította elő a gazdaságosan értékesíthető folyóiratokat az 1980-as évek közepéig. Ezt követően a vállalkozás az új nyomdaipari technológia és piaci igényváltozásokat nem tudta követni, melynek következményeként piaci részesedése jelentősen csökkent, eredményei fokozatosan romlottak. 1997-ben az Rt. 782 millió Ft nettó árbevételt realizált.
A cég többségi tulajdonosa - melyet a Gazdasági Versenyhivatal 1997. december 11-én kelt Vj-127/1997/23. sz. határozatával engedélyezett - a Láng Kiadó és Holding Rt., valamint az Állami Nyomda Rt.

A Láng Kiadó és Holding Rt. vagyonkezelői és üzletviteli tanácsadása keretében - a többségi tulajdonosi részesedésen túl - un. menedzsment szerződéssel szakmai, adminisztratív, technikai jellegű segítségre, irányításra lehetőséget adó tevékenységet is végez. Ezt részben közvetlenül látja el, részben az általa irányított más vállalkozásokon keresztül. Ilyen szerződése van a nyomdaipari tevékenységet végző Állami Nyomda Rt-vel, a Szikra Lapnyomda Rt-vel, valamint a Gyomai Kner Nyomda Rt-vel.


A Láng Kiadó és Holding Rt-hez (Láng Csoport) tartozó vállalkozások együttes- az egymás közötti forgalmat nem tartalmazó - 1997. évi konszolidált nettó árbevétele 13,2 milliárd Ft volt.

II.

A nyomdaipari termékek belföldi piacán 1997. évben mintegy 56 milliárd Ft értékű áru került értékesítésre.
A nyomdaipari termékek közül a folyóiratok több mint 10 %-a, a könyveknek pedig megközelítően 20 %-a külföldön nyomtatott áru. A késztermékek importja vámmentesen jöhet be az országba. A nyomdák által felhasznált import anyagokat 6-9 százalék közötti vámfizetési kötelezettség terheli.

A termékek és szolgáltatások az ország minden részére eljutnak, így érintett piacnak Magyarország egész területe tekintendő.
A piaci kereslet módosulás következtében - amely elsősorban a kis példányszámú, brossurák, szórólapok, stb. kiadványok időszakos megjelentetésére vonatkozik - nagy számú (mintegy 200) hagyományokkal nem rendelkező piaci szereplő lépett fel, mely éles versenyt teremt a piac stabil és jelentős kapacitásokkal rendelkező nyomdái részére, melyek száma 23-27-re tehető.

A hazai piacon a folyóiratokból túlkínálat van, jellemző erre, hogy a Nyugat-európai országokban egy főre számítva fele annyi folyóirat jelenik meg, mint nálunk. Ezért gyakori, hogy néhány megjelenés után egy-egy folyóirat eltűnik a piacról. E téren a kereslet-kínálat összhangba hozására a vállalkozók még nem rendelkeznek elégséges piacismerettel.

A megfelelő technikai felszereltséggel és hagyományosan nyomdaipari tevékenységet folytató vállalkozások kapacitásaik konvertálhatósága következtében általában a teljes nyomdaipari termékskála előállítására, szolgáltatások nyújtására képesek. Így a piacon könyvekkel, nyomtatványokkal, egyéb nyomdaipari termékekkel, bérmunka szolgáltatással és a nyomdák mintegy fele napilapokkal is jelen vannak.

Jelen eljárás résztvevőinek piaci szerepét jellemző adatokat az egyes nyomdaipari termékek szerinti bontásban az alábbi táblázat tartalmazza.

Termék

Részarány a nyomdaipari
termékek 1997.évi belföldi
forgalmából (%)
SZIKRA Rt ATHENAEUM Rt

Együttes
részesedés

Versenytársak
száma 1/

Könyv

5,4

1,7

7,1

17

Folyóirat

21,8

6,2

28,0

17

Napilap

83,5

-

83,5

6

Nyomtatvány

6,5

5,5

12,0

18

Egyéb termék

0,2

0,2

0,4

19

Bérmunka

22,6

6,6

29,2

16

Az összes belföldi forgalomból

10,3

1,3

11,61/A versenytársak száma a Láng Csoport nyomdáin kívüli stabil piaci szereplőket tartalmazza, miután a kérelmező SZIKRA Rt. a Csoport tagja. A Láng Csoport részesedése az összes belföldi forgalomból: 20 % körüli.

III.

A kérelmező SZIKRA Lapnyomda Rt., mint vevő 1998. április 2-án részvény adásvételi szerződést irt alá a Láng Kiadó és Holding Rt-vel az ATHENAEUM Nyomda Rt. jegyzett tőkéjének 90 %-os tulajdoni hányadot megtestesítő részére.

Ezen adásvételi akciót megelőzően, 1998. március 30-án a Láng Kiadó és Holding Rt. megvásárolta az Állami Nyomda Rt. tulajdonában lévő ATHENAEUM Rt. részvényeinek 64,9 %-át.
Az 1998. április 2-i adásvételi szerződésben a Láng Kiadó és Holding Rt. a március 30-án vásárolt ATHENAEUM részvényeket is értékesítette a SZIKRA Lapnyomda Rt. részére.

A kérelmező az 1996. évi LVII. törvény 24.§-a alapján annak engedélyezését kérte, hogy a 90 %-t megtestesítő többségi részvénycsomag megvásárlásával a SZIKRA Lapnyomda Rt. irányítást szerezhessen az ATHENAEUM Nyomda Rt. felett.
Az engedély iránti kérelemben hangsúlyozta, hogy a Láng Csoporton belüli részvénycsomag átruházása a csoporton belüli profil tisztítás érdekében történik, nem rejti magában a gazdasági erőfölény kialakulásának veszélyét és a nyomdaipari piacon tartósan tevékenykedő közel 20 csoporton kívüli versenytárs garanciát biztosit a gazdasági verseny fennmaradására.

IV.

Az 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 71.§-a alapján elkészített jelentésében a vizsgáló megállapította, hogy a kérelmezett irányításszerzés következtében a SZIKRA Lapnyomda Rt. piaci részesedése csekély mértékben növekszik, a napilapok piacán az összefonódást megelőzően is fennálló piacravezető szerepe nem módosul. A nyomdaiparban fennálló erős piaci verseny fennmaradását az akció nem akadályozza, ugyanakkor a SZIKRA Rt. piaci helyzete, tulajdonosi és szakmai irányítása megfelelő hátteret jelent ahhoz, hogy az ATHENAEUM Rt. továbbra is a piac szereplője maradhasson.

V.

A Tpvt. 24.§-a alapján a vállalkozások összefonódásához a törvény 23.§-ában felsorolt esetekben engedélyt kell kérni. A 23. § (1) bekezdés b.) pontja, valamint a (2) bekezdés a.) pontja szerint, ha egy vállalkozás irányítást szerez egy másik vállalkozás egésze vagy része felett összefonódás jön létre. Az irányításszerzés pedig a 23.§ (2) bekezdés a.) pontja szerint akkor valósul meg, ha a vállalkozás a másik vállalkozás többségi szavazati jogot biztosító részvényeit megszerzi.

A SZIKRA Lapnyomda Rt. a jelen versenyfelügyeleti eljárás tárgyát képező részvény-adásvételi szerződéssel az ATHENAEUM Nyomda Rt. jegyzett tőkéjének 90 %-os tulajdoni hányadát megvásárolta, tehát a törvény szerint felette irányítást szerez, amely összefonódásnak minősül.

A Tpvt. előírásai szerint a vállalkozások összefonódása esetén akkor kell a Gazdasági Versenyhivatalhoz engedély iránti kérelmet benyújtani, ha a közvetlenül és közvetetten érintett vállalkozások - 26. § (1) bekezdés - előző üzleti évben elért együttes nettó árbevétele a törvény 24. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelel.

Az összefonódás Tpvt. 26.§-a alapján számításba veendő közvetlen résztvevőinek - SZIKRA Lapnyomda Rt. és ATHENAEUM Rt.-, valamint közvetett résztvevőinek - Láng Csoport további tagjai - együttes 1997. évi nettó árbevétele meghaladta a 10 milliárd Ft-ot, és az irányítás alá kerülő ATHENAEUM Nyomda árbevétele az 500 millió Ft-ot, így az összefonódás a Tpvt. 24.§ (1) bekezdése alapján engedélyköteles.

VI.

A Tpvt. 30. §. (2) bekezdése szerint a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az összefonódás engedélyezését, ha az nem hoz létre, vagy nem erősít meg gazdasági erőfölényt, nem akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az irányítás szerzéssel érintett piacon.

A kérelem szerinti irányítás szerzés által érintett termék piacok - a Tpvt. 14. §-ban foglalt előírásokat figyelembevéve - e határozat II. fejezetében szereplő táblázatban felsorolt különböző nyomdaipari termékek, melyek egymást ésszerűen nem helyettesítik. Így az eljárásban szereplő felek táblázatban foglalt forgalmi arányai az érintett termékekben fennálló piaci részesedésüket mutatják be.

Az adatok szerint, miután mindkét vállalkozás szinte valamennyi nyomdaipari termék gyártásával foglalkozik, a kérelmezett összefonódás koncentráció növekedést eredményez.


Az irányítás szerzés piaci hatásainak értékelésekor azonban figyelembe kell venni, hogy a SZIKRA Rt. napilap előállításban eddig is fennálló piacvezető szerepét nem módosítja. Ezentúl tekintettel kell lenni arra a nyomdaipari szakmai - technológia sajátosságra, hogy a kapacitások viszonylag széles határok között konvertálhatóak a felhasználói szempontból egymást ésszerűen helyettesíteni nem képes termékféleségek előállítása között. Ezért a kínálati oldalról fennálló helyettesíthetőség következtében - az érintett piaci termékek mellett - a nyomdaipari termékek összes forgalmából való részesedést is értékelni szükséges. E tekintetben az ATHENAEUM Rt. alacsony piaci részesedése az irányításszerzés következtében csak kis mértékben járul hozzá a koncentráció növekedéséhez. Hasonló következményhez vezet a kérelmezett összefonódás a Láng Csoport eddig fennálló piaci aránynövekedésben is, amely 20 % körüli piaci részesedésével - figyelembe véve az erős versenyhelyzetben piacon lévő közel húsz versenytárs tevékenységét - nem kerülhet a nyomdai termékek piacán gazdasági erőfölényes helyzetbe.

Mindezen várható piaci hatások mérlegelése alapján a Tpvt. 30. § (2) bekezdésében foglalt előírások szerint a kérelmezett összefonódást a Versenytanács engedélyezte.

VII.

Az ügyfelek a tárgyalás mellőzését kérték, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74.§ (1) bekezdés alkalmazásával - tárgyaláson kívül - hozta meg.

A kérelmező az eljárási díjat - Tpvt. 62.§ (1) bekezdése - megfizette, ezért arról rendelkezni nem kellett.

A Tpvt. 83.§ (1) és (2) bekezdése rendelkezik a határozat felülvizsgálatáról.

Budapest, 1998. október 7.

Fógel Jánosné dr. sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Szabó Györgyi