Vj-70/1998/26

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa dr. Antal Péter vezető jogtanácsos (4030 Debrecen, Diószegi u. 1-3.) által képviselt HAJDÚ-BÉT Baromfitermelő és Értékesítő Rt kérelmezőnek vállalkozások összefonódásának engedélyezése iránti kérelmére - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a HAJDÚ-BÉT Baromfitermelő és Értékesítő Rt a HUNGAVIS Külkereskedelmi Rt felett többségi részvényeinek megvásárlásával irányítást szerezzen.

E határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított 30 napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel kérhetik.

Indoklás

I.

A HAJDÚ-BÉT Baromfitermelő és Értékesítő Rt (a továbbiakban: HAJDÚ-BÉT Rt) több hazai és külföldi magánszemély, vállalkozások és befektetési alapok tulajdonában van. 1997-ben 35,7 millió Ft árbevételt realizált, mely kb. fele-fele arányban került belföldi és export értékesítésre.
A gazdasági tevékenysége átfogja a baromfi ágazat egészét, teljes vertikális integrációt valósított meg, az érdekkörébe tartozó vállalkozásokkal együtt a termelés, a feldolgozás és a forgalmazás valamennyi fázisával rendelkezik.

A HAJDÚ-BÉT Rt 100 %-os tulajdonosa a Hortobágyi Lúdtenyésztő Rt-nek, az élőállat-állomány takarmányát előállító Hortobágy-Nyirmada Takarmánygyártó Rt-nek, a HAJDÚ-BÉT Belkereskedelmi Rt-nek, mely Budapesten és az ország egész területén végzi a társaság termékeinek nagy- és kiskereskedelmi forgalmazását. E társaság tulajdonosa két további kereskedelmi vállalkozásnak, a Dél Pesti Közért Rt-nek és a Huba Kft-nek.

A HAJDÚ-BÉT Rt ugyancsak 100 %-os tulajdonosa az Oaksmere Foods Ltd-nek, mely vállalkozás az Egyesült Királyság területén végzi a termékek export eladását.

A HAJDÚ-BÉT csoport a feldolgozáshoz szükséges baromfit - csirke, tyúk, liba, kacsa, pulyka, valamint nyúl - saját nevelésben, ill. bérmunkában több éves termelési szerződés keretében termelteti. A vele szerződött gazdálkodóknak biztosítja a termelés folyamatos finanszírozását, garantálja a felvásárlási árat, a napos vagy előnevelt baromfit, a takarmányt, a szükséges gyógyszereket.
A HAJDÚ-BÉT csoport termelésének jelentős része - a feldolgozott baromfi 66 %-a - export értékesítésre kerül.

A HUNGAVIS Külkereskedelmi Rt négy magánszemély tulajdonában van, s kisebb részben a dolgozók, ill. a HAJDÚ-BÉT Rt a részvényesei. 1997-ben 6,4 milliárd Ft árbevételt realizált export bizományosi és ügynöki tevékenységgel, jelenleg koordinációs feladatokat lát el.

A Rt 100 %-os tulajdonosa a CONAVIS Rt-nek, mely vertikálisan integrált mezőgazdasági vállalkozás. Három vágóhíddal rendelkezik, ahol baromfi vágást végeznek, továbbá vágott, darabolt és májkészítményeket, valamint továbbfeldolgozott árukat gyártanak.
A CONAVIS Rt többségi tulajdonosa a Szolnoki Baromfikeltető Kft-nek, mely tojástermeléssel, keltetéssel, napos csibe-, lúd- és kacsa neveléssel, értékesítéssel foglalkozik.

A HUNGAVIS Rt 100 %-os tulajdonosa a HUNGAVIS GmbH-nak, mely a német piacon folytat bizományosi és ügynöki tevékenységet, a HUNGAVIS Budafok Kft-nek, amely kizárólag libamáj konzervet állit elő és értékesít. A HUNGAVIS Vagyonkezelő Kft-nek és a végelszámolás alatt álló HUNGAVIS Nagykereskedelmi Kft-nek.

A HUNGAVIS Rt többségi tulajdonosa a Kiskunhalasi Baromfifeldolgozó Rt-nek, amely vágott és darabolt baromfitermékek és húskészítmények előállításával foglalkozik.

Ugyancsak többségi tulajdonosa a Palmavis Sarl. Roquefort társaságnak, amely Franciaországban végez baromfitermék értékesítést.

A HUNGAVIS csoport vállalkozásai közül baromfifelvásárlást kizárólag a CONAVIS Rt és a Kiskunhalasi Baromfifeldolgozó Rt végez. Broilercsirke, pecsenyekacsa, hús- és zabos liba, májhasznosítású kacsa- és liba termeltetését végzik a termelőkkel kötött termeltetési szerződéssel, mely keretében a főbb költségeiket finanszírozzák, szakembereik tanácsadással folyamatosan segítik a gazdálkodók tevékenységét.

II.

Az 1990-es évek elejétől a magyarországi baromfiágazatban jelentős változások történtek. A vállalkozások tulajdonosi struktúrája átalakult, új vállalatcsoportok jöttek létre.
Az ágazatban jelenleg a HAJDÚ-BÉT és a CONAVIS csoport, valamint a BÁBOLNA Rt működik mint vertikális integráció. Mellettünk mintegy 21 jelentősebb baromfifeldolgozó vállalkozás van jelen a piacon.

Az itthon előállított baromfitermékek volumenéből 48 %-os arány kerül belföldi eladásra, a nagyobb hányad export értékesítés. A termelés 53 %-át a csirke és a tyúk, 23 %-át a pulyka, 13 %-át a liba és 11 %-át pedig a kacsa teszi ki. A HUNGAVIS Rt és a HAJDÚ-BÉT csoport főként a viziszárnyas alapú termékekben meghatározó, ezeket a hazai élelmiszerfogyasztás folyamatosan még nem igényli. A kacsa és libamáj termékeik fő értékesítési területe Nyugat-Európa.


A jelentősebb piaci szereplők 1997. évi belföldi értékesítésének alakulását a Baromfi Terméktanács adatai szerint az alábbi táblázat szemlélteti:

Vállalkozás megnevezése

Értékesített mennyiség

Részesedés mértéke

(t)

(%)

Hajdú-Bét + Hungavis

32.400

28,4

Bábolna Rt

26.453

23,1

Zalabaromfi Rt (Zalaeg.)

10.875

9,5

Sága Foods Rt (Sárvár)

9.095

8,0

Her-Csi Hús Kft(Hernád)

7.786

6,8

Merian Orosháza Rt

2.770

2,4

Halasi Csirke Kft (Kiskunhalas)

1.942

1,7

Egyéb

22.864

20,1

Összesen belföldi értékes:

114.185

100,0

Földrajzilag érintett piacnak az ország egész területe tekinthető, mert az érintett vállalkozások és versenytársaik termékeikkel a kereskedelmi utján jelen vannak az ország egész területén.
Egyes baromfifajtáknál - így a liba és kacsatenyésztés tekintetében - az ország keleti részében koncentrálódik a termelés és a feldolgozás.

III.

A kérelmező HAJDÚ-BÉT Rt 1998. március 11-én, mint vevő részvény-átruházási szerződést kötött a Galtex Ltd. társasággal a tulajdonában lévő Hungavis Rt 50 %- + 1 részvényének megvásárlásáról.
A kérelmező az 1996. évi LVII. törvény alapján az irányítás megszerzésének engedélyezéséért 1998. március 12-én kelt levelében a Gazdasági Versenyhivatalhoz fordult.

IV.

Az 1996. LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 71.§-a alapján készített jelentésben a vizsgáló az irányítási jog feltétel nélküli engedélyezését indítványozta.
Indítványt tett ugyanakkor a Tpvt. 79.§-a alapján a késedelmes engedélykérés miatti birság kiszabására, mert 1997. augusztus 8-án a HUNGAVIS Rt három
tulajdonosa az Rt részvényeinek 50 %- + 1 hányadát a Galtex Ltd-nek értékesítette, melyhez a Gazdasági Versenyhivataltól engedélyt nem kért.

V.

A Tpvt. 24.§-a szerint a vállalkozások összefonódásához engedélyt kell kérni. A 23.§ (1) bekezdés b.) pontja, valamint a (2) bekezdés a.) pontja előírja, hogy amennyiben egy vállalkozás irányítást szerez egy másik vállalkozás egésze vagy része felett az összefonódásnak minősül. Az irányítás szerzés meghatározását a törvény 23.§ (2) bekezdés a.) pontja határozza meg, e szerint irányítás szerzésnek minősül, ha a vállalkozás a másik vállalkozás többségi szavazati jogot biztosító részvényeit megszerzi.

A HAJDÚ-BÉT Rt jelen versenyfelügyeleti eljárásban a HUNGAVIS Rt részvényeinek 50 % + 1 részvényét megvásárolta, tehát a törvény szerint felette összefonódásnak minősülő irányítást szerzett.

Az összefonódás a Tpvt. szerint az esetben engedélyköteles, ha 26. § (1) bekezdése szerinti érintett vállalkozások előző évi nettó árbevétele meghaladja a 10 milliárd Ft-ot és az irányítás alá kerülő vállalkozásé pedig 500 millió Ft-nál magasabb.

E feltételeknek jelen határozat I. fejeztében felsorolt érintett, közvetlen és közvetett résztvevő vállalkozások, az alábbi táblázatban foglalt árbevételi adatok szerint megfelelnek, ezért a kérelmezett részvényvásárlás engedélyköteles.

1997. évi árbevétel Me. millió Ft

Közvetlen résztvevők

Egymás közti forgalom kiszűrésével

Hajdú-Bét Rt

29.059

Hungavis Rt

5.667

Összesen:

34.726

Közvetett résztvevők

35.520

Mindösszesen:

70.246

VI.

A Tpvt. 30.§ (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedélyt, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg gazdasági erőfölényt, nem akadályozza a hatékony verseny fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon vagy annak egy jelentős részén.

Az összefonódással érintett piacon a baromfitermékek felvásárlásában, feldolgozásában és értékesítésében egyes baromfifajták - főként a viziszárnyasok esetében - növekszik a koncentráció. A két vállalat csoport közül az egyik az egész liba, a másik pedig az egész pecsenye kacsa tekintetében az összefonódást megelőzően is számottevő piaci részesedéssel rendelkezett. Tekintetbe kell venni azonban, hogy ezen termékféleségekből a hazai kereslet szezonális, értékesítésük meghatározó hányadban külföldre történik, melynek bővítése fontos gazdasági érdek s amelyhez a termelők számára a teljes vertikumában integrált termékpálya finanszírozási előnyöket biztosit. Emellett lényeges, hogy e két terméket feldolgozó üzemeket más versenytárs vállalkozások is üzemeltetnek, így az összefonódással nem jön létre olyan piaci szerkezet változás amely a teljes termelési vertikumot tekintve a gazdasági versenyt hátrányosan befolyásolná. Ezeken túl a hazai értékesítésben domináns szerepet játszó egyéb baromfitermékeknél a jelenlevő számos versenytárs a baromfiáruk megfelelő kínálattal rendelkező piacán a verseny fennmaradását és fejlődését biztosítja.

Mindezen tényezőket alapul véve a Versenytanács a Tpvt. 30.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján a kérelem szerinti összefonódást engedélyezte.

Megjegyzi a Versenytanács, hogy a vizsgáló által a késedelmes bejelentés miatt tett indítvány ügyében - a Tpvt. 52.§-ában foglaltakat figyelembevéve - hivatalbóli versenyfelügyeleti eljárás megindítását kezdeményezi Gazdasági Versenyhivatal Élelmiszergazdasági Irodájánál.

VII.

Az ügyfelek a tárgyalás mellőzését kérték, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

A kérelmező a Tpvt. 62.§ (1) bekezdés szerinti eljárási díjat lerótta ezért arról rendelkezni nem kellett.


A határozat felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezés a Tpvt. 83.§ (1) és (2) bekezdésén alapul.

Budapest, 1998. július 6.

Fógel Jánosné dr. sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Szabó Györgyi