Vj-71/1998/7

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Végh Szilárd ügyvezető igazgató által képviselt Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft. (8360 Keszthely, Vásár tér 10.) eljárás alá vont ellen gazdasági erőfölénnyel történt visszaélés megállapítására indult eljárásban meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.


E határozat felülvizsgálatát a kézhezvételt követő 30 napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalhoz benyújtandó keresetben kérheti az eljárás alá vont.

Indoklás

A Versenytanács a lefolytatott bizonyítási eljárás, az eljárás alá vont előadása, az általa becsatolt okiratok és a vizsgálati jelentés alapján a következő tényállást állapította meg.


Keszthely város területén két önkormányzati és egy felekezeti (izraelita) temető van. Az eljárás alá vont a Keszthely város területén lévő köztemetőket kezeli Keszthely város önkormányzatával kötött vállalkozási szerződés alapján, amely 1998. március 31-én kelt. A szerződés 1. pontja szerint az eljárás alá vont vállalta a köztemető kezelését, fenntartását, meghatározott díj ellenében. A 3. pont alapján a sírhely-értékesítésből származó árbevételek az eljárás alá vontat illetik meg. Az eljárás alá vont előadása szerint teljes körű nyitott szolgáltatást nyújt, vagyis a külső vállalkozások részére is lehetővé teszi a temetőn belüli részszolgáltatások végzését. A vizsgálat megállapítása szerint a temetőkben egy külső vállalkozás jelent meg a Fekete Rózsa Bt., akinek az eljárás alá vont az általa összeállított árjegyzék alapján tette lehetővé a szolgáltatások elvégzését.


A Gazdasági Versenyhivatal hivatalból indított vizsgálatot annak felderítésére, hogy az eljárás alá vont a temetőn belüli szolgáltatások végzésének feltételeként előírt fizetési kötelezettségek mértékének meghatározása során magatartása sérti-e a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalmát.


A Keszthely város területén lévő két önkormányzati temető közül a Szent Miklós temetőt az önkormányzat 1988. július 1. napjával lezártnak nyilvánította, azonban rendeletében a megváltási idő lejártáig, de legkésőbb 2020-ig engedélyezi a temetkezést, illetve a rátemetést. A felekezeti temető kapacitása teljesen kitöltött, a temethetőség szempontjából nem vehető számításba mivel megtelt. E temetőkön kívül további két helyen a Karmelita és a Ferences Templom kriptájában van lehetőség temetkezésre. Az érintett piacon két temetkezési vállalkozás működik az eljárás alá vont és a Fekete Rózsa Bt. A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 22. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárás alá vont az érintett piacon gazdasági erőfölényben van, mivel a temetőn belüli szolgáltatások kizárólag rajta keresztül vehetők igénybe. Keszthely Város Tanácsa a temetők rendjéről és a temetkezési tevékenységről 1988-ban rendeletet alkotott. Ebben a köztemetők nyitott jellegéről döntött, vagyis a temetőn belüli szolgáltatások végzését minden - jogszabályban előírt engedéllyel rendelkező - vállalkozás számára biztosította. Egyidejűleg a rendelet 8. § (4) bekezdése kimondja, hogy a temetési szolgáltatást végző vállalkozás a temető üzemeltetőjének köteles megfizetni az általa igénybevett szolgáltatásokat, melyet a vállalkozó, illetve a temettető előre köteles megfizetni az eljárás alá vontnak. A fizetendő díjakat az eljárás alá vont 1988. évben árjegyzékben rögzítette. Ebben összesen öt féle címen határozott meg térítési díjat (nyilvántartás, sírhely kijelölés, fenntartási munkákhoz való hozzájárulás, eszközhasználat és a temetés lebonyolításával kapcsolatban nyújtott szolgáltatás), melyek közül a fenntartási munkákhoz való hozzájárulást 1998. február 23-tól megszüntette. Ezen időponttól kezdve temetésenként nettó 10.000.- Ft szolgáltatási díjat számít fel az idegen vállalkozások által végzett temetésenként. Eljárás alá vont ezt a tevékenységét közszolgáltatásként nyújtja, így bizonyos ellátási kötelezettség terheli. Köteles gondoskodni arról, hogy állandóan elérhető legyen, az ehhez szükséges személyes tárgyi feltételeket meg kell teremtenie, ugyanakkor bevétel kiesése jön létre, amikor saját versenytársának nyújt szolgáltatást. A vizsgálat megállapítása szerint az eljárás alá vont által nyújtott szolgáltatásért számlázott díj nem tekinthető olyan mértékűnek, amely alapján az eladási ár tisztességtelennek lenne minősíthető.


Fentiek alapján a Versenytanács az eljárást a Tpvt. 72. § (1) bekezdés a) pontja alapján megszüntette.


A jogorvoslati lehetőséget a Tpvt. 83. §-a szabályozza.

Budapest, 1998. augusztus 13.

dr. Lénárd Réka sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Ágoston Marika