Vj-75/1998/5

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Halustyik Anna ügyvezető igazgató és dr. Obolér Noémi jogi előadó által képviselt Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Rt (1054 Budapest, Honvéd u. 10.) kérelmezőnek összefonódás engedélyezése iránti kérelmére - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Rt az üzletrészek száz százalékának megvásárlásával irányítást szerezzen az AVA-Liz Szolgáltató Kft felett.

E határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított 30 napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel.

Indoklás

1.) A Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Rt (a továbbiakban: Budapest Bank Rt) a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt) 24. § (1) bekezdése alapján engedélyt kért ahhoz, hogy az üzletrészek száz százalékának megvásárlásával irányítást szerezhessen az AVA-Liz Szolgáltató Kft felett.

A kérelemben hivatkozott arra, hogy a Budapest Bank Rt-t és az AVA-Liz Szolgáltató Kft-t ugyanaz a vállalkozás irányítja, mire tekintettel az összefonódás a gazdasági versenyt nem befolyásolja.

2.) A Tpvt. 71. § alapján készített jelentésben a vizsgáló
- egyrészt megállapította azt, hogy a kérelem szerinti összefonódás engedélykötelezettségét a Budapest Bank Rt 1997. évi 250 milliárd forint feletti mérlegfőösszege önmagában megalapozza;
- másrészt arra tekintettel, hogy a becsatolt dokumentumok által igazoltan az összefonódás résztvevői azonos harmadik vállalkzás által irányított un. nem független vállalkozások (Tpvt. 15. §) a kérelem szerinti összefonódás engedélyezését indítványozta.

3.) A Versenytanács a kérelmező álláspontjával, a vizsgáló indítványával, továbbá saját kialakult gyakorlatával (Vj-16/1997. számú határozat) egyezően arra az álláspontra helyezkedett, hogy a Budapest Bank Rt-nek a tőle nem független AVA-Liz Kft feletti irányításszerzése a gazdasági versenyt nem érinti. Ezesetben pedig a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal az engedélyt nem tagadhatja meg, ezért a Versenytanács az összefonódást engedélyezte.

4.) Az ügyfelek (a kérelmező és a AVA-Liz Szolgáltató Kft, amelyre a kérelem vonatkozik) közösen kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.
5.) A kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti eljárási díjat előzetesen lerótta, ezért arról rendelkezni nem kellett.

6.) A határozat felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezés a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 1998. június 8.

Dr. Bodócsi András sk.
Fógel Jánosné dr. sk.
Dr. Sólyom Eszter sk.
Véghelyi Ágnes