Vj-78/1998/14

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Rosonczy Enikő ügyvéd (1089 Budapest, Rezső u. 5-7.) által képviselt PANNON GSM Távközlési Rt. (2040 Budaörs, Baross u. 165.) eljárás alá vont ellen fogyasztók megtévesztésének megállapítására indult eljárásban meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

E határozat felülvizsgálatát a kézhezvételt követő 30 napon belül - a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó - keresetben kérheti az eljárás alá vont.

Indoklás

A Versenytanács a lefolytatott bizonyítási eljárás, az eljárás alá vont előadása, az általa becsatolt okiratok és a vizsgálati jelentés alapján a következő tényállást állapította meg. Jelenleg a mobil távbeszélő-szolgáltatást két vállalkozás nyújtja Magyarországon a KHVM-el kötött koncessziós szerződés alapján, az eljárás alá vont 1994. márciusától és a WESTEL Rt. 1994. áprilisától. A két piaci szereplő részesedése - az előfizetők számát tekintve - az eljárás alá vonté 40 - 45 %, míg a WESTEL Rt-é 55 - 60 %.

Az eljárás alá vont reklámkampányba kezdett 1998. január 30-án, a televízió több csatornájában, amely kampány 1998. május 20-án fejeződött be. A reklám szövegében elhangzott "a világ egyik legjobb hálózatának megválasztott", "az ország egész területén.... zavartalanul használhatja mobiltelefonját", és "a PANNON GSM-nél Önnel olyan szakemberek törődnek, akik tudják: a legjobb szolgáltatásnak az emberi hang a titka".

A Gazdasági Versenyhivatal Szolgáltatási Irodája versenyfelügyeleti eljárást indított mivel ezek az állítások - amennyiben igazságtartalmuk egyértelműen nem bizonyítható - "a PANNON GSM az élvonal" image teremtő szlogennel együtt alkalmasak lehetnek a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása tilalmáról szóló rendelkezéseinek a megsértésére.

Az eljárás alá vont az eljárás megszüntetését kérte, védekezésében hivatkozott arra, hogy amikor saját tevékenységét az "élvonal" jelzővel illette nem zárta ki a verseny másik résztvevőjét sem e kategóriából. Amikor a "világ egyik legjobb GSM hálózatának megválasztott" kifejezést használta hivatkozott a NOKIA Telecommunications Oy által kiadott 1997. novemberi "Cellular Systems References" és az 1998. áprilisi "Mobile Systems References" kiadványokra, melynek értékelését vették alapul a reklám fogalmazásánál. Ezzel azt kívánták közölni, hogy a PANNON GSM hálózata világszínvonalú, ezzel azonban nem zárták azt ki, hogy ugyanezt a versenytárs is elmondhassa magáról.

A hálózat országos lefedettsége mindössze 2,6 %-nyi, nem összefüggő területen nem valósul meg, így az előfizető helyzetének kismértékű változtatásával újból lefedett területre juthat. "A legjobb szolgáltatásnak az emberi hang a titka" kitétel pedig nem azt jelenti, hogy a PANNON szolgáltatás a legjobb szolgáltatás, hanem azt, hogy a jó szolgáltatásnak az emberi hang a közvetlen emberi kontaktus a titka, ugyanúgy ahogy a javítószolgáltatoktól kezdve a tanácsadóknál, segélyszolgálatoknál, a pénzügyi banki szolgáltatásoknál is.

A Tpvt. 8. §-a úgy rendelkezik, hogy tilos a gazdasági versenyben a fogyasztókat megtéveszteni. Az árura vonatkozó reklámnak - amely jelen esetben a televízió csatornáin keresztül igen sok fogyasztóhoz jutott el - valósnak és igaznak kell lennie. Az érintett piacon mindössze két versenytárs működik és kiélezett piaci verseny áll fenn. Mindezen körülmények között a Versenytanács nem talált olyan magatartás, amellyel az eljárás alá vont megvalósította volna a Tpvt-ben megfogalmazott fogyasztók megtévesztésének tilalmazott tényállását. Az a kitétel, amely szerint "a világ egyik legjobb GSM hálózatának megválasztott" a fogyasztó számára azt az üzenetet hordozza, hogy nemzetközi szinten szakmai szempontok szerint az elsők között van az eljárás alá vont által üzemeltetett hálózat. Ezen belül a "megválasztott" szóval a fogyasztó nem jut különösebb információhoz, mivel nincs közismert szakmai fórum, amely mobiltelefon-hálózatot minősít. A Hírközlési Főfelügyelet részletes értékelést készített annak megállapítására, hogy az eljárás alá vont társaság a koncessziós kötelezettségeinek milyen mértékben és szinten tesz eleget. E szerint 1996. év végére az ország földrajzi lefedettsége az eljárás alá vont által szolgáltatott és a HIF jelenlegi méréstechnikai lehetősége által kontrolált adatok alapján meghaladta a 97 %-ot (Budapesten elérte a 100 %-ot), ami lakossági lefedettséget tekintve országosan 99 %. Végül "a legjobb szolgáltatásnak az emberi hang a titka" egy általános mindenütt érvényesülő igazságra hívja fel a figyelmet, azt az üzenetet sugározva a fogyasztók felé, hogy a szolgáltatás nyújtása során az eljárás alá vont szakemberei megfelelő empátiával foglalkoznak az ügyfelekkel. Ez egy olyan helyes hozzáállás, amelyet minden szolgáltatónak alkalmaznia kellene, ugyanakkor nem valószínű, hogy ez a megállapítás a fogyasztókra befolyásolással bír, ami kihatással lehetne a piaci viszonyokra.

Mindezek alapján a Versenytanács az eljárást a Tpvt. 72. § (1) bekezdés a) pontja alapján megszüntette.

A jogorvoslati rendelkezést a Tpvt. 83. §-a szabályozza.

Budapest, 1998. augusztus 13.

dr. Lénárd Réka sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Ágoston Marika