Vj-127/1998/9

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa dr. Heinzelmann Virág (Heinzelmann és Társa Ügyvédi Iroda, 1114 Budapest, Bartók Béla u. 15/b. I/5.) által képviselt RWE Telliance AG. és a Telekommunikationsholding Südwest GmbH kérelmezőknek vállalkozások összefonódásának engedélyezésére indult eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Telekommunkationsholding Südwest GmbH-nak a NOVACOM Távközlési Kft-be társasági tagként való belépése nem tartozik engedélykérési kötelezettség alá.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított 30 napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel kérhetik.

Indoklás

I.

Az RWE Telliance AG. és a Budapesti Elektromos Művek Rt. 1997. november 12-én megalapították az ELMŰ Távközlési Kft-t, mely közös vállalkozás cégnevét 1998. június 23-án NOVACOM Távközlési Kft-re módosították.
A társaság fő működési területeként - a nem koncesszió köteles - távközlési tevékenység végzését, így zárt felhasználói kör számára telefon-, a nyilvánosság részére adatátviteli szolgáltatások nyújtását, valamint telefonvonalak bérbeadását határozták meg.
A vállalkozás megalakítása óta tényleges piaci tevékenységet nem végzett, a szükséges engedélyek, illetve a személyi- és tárgyi feltételek megteremtése jelenleg van folyamatban. Így árbevételt sem realizált még.

II.

1998. augusztus 12-én a kérelmezők, valamint a Budapesti Elektromos Művek Rt. konzorciális megállapodást kötöttek, melyben a NOVACOM Távközlési Kft. törzstőke emeléséről és a Telekommunikationsholding Südwest GmbH társaságba történő belépéséről határoztak. E mellett tartalmazza a szerződés a Kft. tagjainak együttműködési szabályait.

A kérelmezők az 1996. évi LVII. törvény 23. § (1) c) pontjára hivatkozva e konzorciumi szerződéshez kérték a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét.

III.

A tisztességtelen és a versenykorlátozó piaci magatartásról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 24. § (1) bekezdése szerint a vállalkozások összefonódásához a Gazdasági Versenyhivataltól engedélyt kell kérni, ha az érintett vállalkozások - 26. § - előző üzleti évben elért együttes nettó árbevétele a tíz milliárd Ft-ot meghaladja, feltéve, hogy a beolvadó vagy az irányítás alá kerülő vállalkozás, illetve az összeolvadásban résztvevő legalább két vállalkozás nettó árbevétele ötszáz millió Ft felett van.

E törvényben előírt árbevétel nagyságára vonatkozó ún. küszöbszámok azt a célt szolgálják, hogy a verseny szempontjából jelentősebb méretű piaci koncentrációs műveletek kerüljenek ellenőrzés alá.

A lefolytatott versenyfelügyeleti eljárás során megállapításra került, hogy a konzorciális szerződést kötő felek közül az RWE Telliance AG. és a Telekommunikationsholding Südwest GmbH eddig nem voltak jelen a magyar piacon, a Tpvt. 27. § (2) bekezdése szerinti árbevételt nem realizáltak. Az ELMŰ Rt. és az általa irányított vállalkozások együttes előző évi nettó árbevétele meghaladja a 10 milliárd Ft-ot.
Ugyanakkor a szerződő felek közös irányítása alá kerülő NOVACOM Távközlési Kft., miután még ténylegesen piaci tevékenységet nem folytatott, árbevételt nem realizált.
Így az engedélykérési kötelezettség további feltételeként meghatározott törvényi tényállás nem áll fenn.

Előzőek alapján a Versenytanács megállapította, hogy a kérelmezett összefonódás nem tartozik az előzetes bejelentés kötelezettsége alá.

IV.

A kérelmezők a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazását kérték, így a Versenytanács határozatát tárgyaláson kívül hozta meg.

A Tpvt. 62. § (1) bekezdésében előírt eljárási díjat a kérelmezők előzetesen megfizették, ezért arról rendelkezni nem kellett.

A határozat felülvizsgálatára vonatkozóan a Tpvt. 83. § (1) és (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 1998. október 19.

Fógel Jánosné dr. sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Ágoston Marika