Vj-81/1998/47

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Gazdasági Versenyhivatal által a dr. Takács Márta jogtanácsos által képviselt Fővárosi Gázművek Rt. (1081 Budapest, Köztársaság tér 20.) eljárás alá vont vállalkozás ellen gazdasági erőfölénnyel való visszaélésé miatt indult eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat ellen nincs helye jogorvoslatnak.

Indoklás

A Gazdasági Versenyhivatal versenyfelügyeleti eljárást indított annak megállapítására, hogy az eljárás alá vont vállalkozás azon magatartása, miszerint az átalánydíjas földgáz-fogyasztóit - az alkalmazott számlázási módszerrel - előfizetésre kényszeríti hátrányosan megkülönböztetve őket az utólagosan fizető, mérőórával rendelkező fogyasztókkal szemben, gazdasági erőfölénnyel való visszaélésnek minősül-e.

Az eljárás alá vont vállalkozás az eljárásban vállalta, hogy 1999. január 1. napjától kezdődően a díjak beszedésére olyan megállapodást köt a díjat ténylegesen beszedő vállalkozással, melynek értelmében az eljárással érintett fogyasztóitól is utólag fogja beszedetni a már elfogyasztott átalány gázmennyiség díját.
A vállalás megvalósítása érdekében a Versenytanács 34. sorszámú határozatával 6 hónapos határidőt engedélyezett az eljárás alá vont vállalkozásnak az 1996. évi LVII. törvény 75. § (1) és (2) bekezdése alapján, így az eljárás ezen időtartam alatt szünetelt.
A Tpvt. 76. § (1) bekezdése szerint az ügyben eljárt vizsgáló munkatárs utóvizsgálatot tartott, és annak adatai alapján megállapította, hogy az eljárás alá vont vállalkozás az ígért tartalmú új szerződést a Díjbeszedő Rt-vel megkötötte, minek folytán 1999. január hónapban az átalánydíjas fogyasztók részére számlabemutatás nem történt, illetve az 1999. január havi szolgáltatás díjáról szóló számlát csak februárban mutatták be a fogyasztóknak, így azok ellenértékét már a szolgáltatás igénybevétele után voltak kötelesek megfizetni, illetve ugyanezen gyakorlatot folytatja jelenleg is az eljárás alá vont vállalkozás. Fentiekre tekintettel indítványozta az eljárás megszüntetését azzal, hogy az átalánydíjas fogyasztóknak a mérőórával rendelkező fogyasztókkal szembeni hátrányos megkülönböztetését az eljárás alá vont vállalkozás megszüntette.

Fentiekre tekintettel a Versenytanács a versenyfelügyeleti eljárást a Tpvt. 76. (3) bekezdés c) pontja alapján megszüntette.

Budapest, 1999. május 18.

Vérné dr. Labát Éva sk. előadó
Fógel Jánosné dr. sk.
dr. Győrffy István sk.
Kis Lászlóné