Vj-82/1998/9

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa dr. Szecskay András ügyvéd (1055 Budapest, Kossuth tér 16-17.) által képviselt B.A.T. Industries Plc. és a Zürich Insurance Compagny kérelmezőknek vállalkozások összefonódása iránti kérelmére - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a kérelmezők pénzügyi szolgáltatói tevékenységük egyesítésére közös vállalkozást alapítsanak.

E határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított 30 napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel kérhetik.

Indoklás

I.

A B.A.T. Industries Plc. (a továbbiakban: B.A.T.) Angliában bejegyzett nyilvános részvénytársaság, amely angol és más nemzetközi leányvállalatai révén két fő tevékenységet végez. Dohánygyártással és kereskedelemmel foglakozik, valamint pénzügyi szolgáltatásokat nyújt élet- és más biztosítások, valamint vagyonkezelés körében.
A B.A.T. holding Magyarországon két érdekeltséggel rendelkezik, tulajdonosi irányítása alatt áll a B.A.T. Pécsi Dohánygyár Kft., valamint a B.A.T. Magyarország Dohánykereskedelmi Kft.

A Zürich Insurance Compagny (a továbbiakban: Zürich) svájci székhelyű részvénytársaság. Svájcban és egyéb nemzetközi leányvállalatai élet- és más biztosításokkal, viszontbiztosítással, valamint vagyonkezeléssel foglalkoznak. 100 %-ban tulajdonosa a Magyarországon hasonló tevékenységet folytató Zürich Biztosító Rt-nek.

II.

A kérelmezők 1997. december 22-én Egyesülési Szerződést írtak alá, melyben a pénzügyi szolgáltatói tevékenységük egyesítéséhez szükséges előzetes átszervezések lépéseit, a kivitelezési feltételeket határozták meg.
A szerződés alapján a Gazdasági Versenyhivatalhoz kérelmet nyújtottak be, melyben elsődlegesen annak megállapítását kérték, hogy a külföldi székhellyel létrehozandó közös vállalat révén megvalósuló összefonódásra az 1996. évi LVII. törvény hatálya nem terjed ki, illetve, hogy ahhoz a Gazdasági Versenyhivatal engedélye nem szükséges.
Másodlagosan, amennyiben a törvény hatálya a kérelmezett összefonódásra vonatkozik, annak érdemi elbírálását kérték.

A kérelmezők az összefonódás engedélyezése ügyében a 4064/1989. (EGK) számú, a vállalati egyesülések ellenőrzéséről szóló rendelet alapján a brüsszeli Bizottsághoz bejelentést tettek. Az ügyfelek csatolták az EK Bizottságának 1998. február 16-án a rendelet 6. (1) (b) cikkelye alapján hozott határozatát, mely szerint a Bizottság a bejelentett koncentráció ellen nem emelt kifogást.

III.

Az 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 71.§-a szerint elkészített jelentésében a vizsgáló a tervezett összefonódáshoz az engedély megadását indítványozta. Az indítvány megtételénél az érintett piac vizsgálata alapján arra volt figyelemmel, hogy a magyar biztosítási piacon a Zürich Biztosító Rt-t irányító külföldön megvalósuló összefonódás negatív versenyhatással nem jár, erőfölényes pozíciót nem teremt.

IV.

A Tpvt. 24.§-a alapján a vállalkozások összefonódásához engedélyt kell kérni. A törvény 23.§ (1) bekezdés c.) pontja szerint vállalkozások összefonódása jön létre, ha több egymástól független vállalkozás közösen hoz létre általuk irányított olyan vállalkozást, amelyben korábban végzett azonos vagy egymást kiegészítő tevékenységüket egyesítik.

Jelen eljárásban két külföldön honos vállalkozás tervezi pénzügyi szolgáltatói tevékenységeiket egy ugyancsak külföldi székhelyen működő közös vállalkozásban egyesíteni. A tervezett összefonódásra a Tpvt. 1.§-a alapján a törvény hatálya kiterjed, miután annak hatása a Magyar Köztársaság területén érvényesülhet, ugyanis mindkét közvetlen résztvevő irányítása alatt a magyar piacon leányvállalkozások működnek.

Az összefonódásban érintett vállalkozások, melyeket az engedélykérési kötelezettségnél a 24.§-ban foglalt feltételek számításánál figyelembe kell venni, a 26.§ szerinti közvetlenül és közvetetten részt vevő vállalkozások, függetlenül attól, hogy egymás versenytársai-e, vertikális kapcsolatban állnak-e egymással, vagy tevékenységi körük alapvetően eltér egymástól.

E törvényi előírásokat figyelembevéve jelen eljárás közvetlen résztvevői a B.A.T. és a Zürich külföldön honos részvénytársaságok, akikre vonatkozóan a Tpvt. 27.§ (2) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság területén eladott árukból az előző évben elért nettó árbevételt kell számításba venni.
1997-ben e két közvetlen résztvevő a magyar piacon nem realizált árbevételt.

Közvetett résztvevőknek minősülnek a törvény 26.§ (3) c.) pontja alapján:

  • -

    a Zürich Biztosító Rt., amely az előző évben 282 millió Ft bruttó biztosítási díjbevételt ért el (24. § (3) bekezdés;

  • -

    a B.A.T. Pécsi Dohánygyár Kft, melynek 1997. évi nettó árbevétele 50 millió Ft volt;

  • -

    a B.A.T. Magyarország Dohány Kereskedelmi Kft, mely 1997-ben 51.016 millió Ft nettó árbevételt realizált.

Tekintettel arra, hogy a Tpvt. 24.§-a az érintett vállalkozások - a közvetlen és közvetett résztvevők - együttes nettó árbevételére (díjbevételére) írja elő a 10 milliárd Ft-os küszöbértéket, s ezt a határt az eljárás érintett résztvevőinek bevétele meghaladja, a kérelem szerinti összefonódás engedélykötelesnek minősül.

V.

A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedélyt, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg gazdasági erőfölényt, nem akadályozza meg a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását, vagy fejlődését az érintett piacon, vagy annak egy jelentős részén.

Jelen eljárásban az összefonódással létrejövő közös vállalkozás külföldön a pénzügyi szolgáltatások körében tevékenykedik majd.
Az engedélykérési kötelezettséget megalapozó közvetett résztvevő magyarországi vállalkozások tevékenységi köre alapvetően eltér egymástól. A tervezett összefonódás tekintetében releváns vállalkozás a Zürich Biztosító Rt., aki tevékenységét 1996. júliusában a nem - életbiztosítási ágban kezdte meg.

A biztosítási piacon jelenleg a piaci szereplők száma 14, de a koncentráció foka viszonylag magas. Két, régi hagyományokkal rendelkező biztosító van piacvezetői pozícióban, az utóbbi években nyert jelentősebb piaci szerepet néhány középmezőnybe tartozó vállalkozás.

A Zürich Biztosító Rt piaci részesedése alacsony, az 1 %-ot sem éri el. Ennek következtében a kérelmezett és a magyar biztosítót irányító külföldi vállalkozást érintő összefonódásnak a magyar piacon versenyszempontból kedvezőtlen hatásai nem várhatóak.

Ilyen esetben a Tpvt. 30. §. (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal az összefonódásra vonatkozó engedélyt nem tagadhatja meg, ezért a Versenytanács a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

VI.

Az ügyfelek közösen a tárgyalás mellőzését kérték, s ezért a Versenytanács határozatát a Tpvt. 74.§-a alapján tárgyaláson kívül hozta meg.

A kérelmező az eljárási díjat előzetesen megfizette, így arról rendelkezni nem kellett.

A jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1) és (2) bekezdésein alapul.

Budapest, 1998. július 8.

Fógel Jánosné dr. sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Szabó Györgyi