Vj-134/1998/7

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Zárdai Zoltán (1121 Budapest, Zugligeti út 41.) ügyvéd által képviselt Readers Digest Kiadó Kft. (1142 Budapest, Nezsider út 8.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indult eljárásban - tárgyaláson - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat felülvizsgálatát annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó, de a Fővárosi Bírósághoz címzett keresettel kérheti az eljárás alá vont vállalkozás.

Indoklás

A Gazdasági Versenyhivatal az 1996. évi LVII. törvény 70. § (1) bekezdése alapján hivatalból indított vizsgálatot annak megállapítása végett, hogy az eljárás alá vont vállalkozó magatartása a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalmába ütközően sérti-e a törvény rendelkezéseit azáltal, hogy
- az 1997. év végi reklámanyagban ígértekkel ellentétben az operaklasszikusok CD lemezen Domingo és Rost Andrea felvétele nem szerepelt, továbbá az albumban nem szerepelt Domingo karmesterként sem, illetve azáltal, hogy 1. és 3. számú lemez két, szinte azonos felvételt tartalmaz. A Versenytanács fentiekkel kapcsolatban az alábbi tényállást állapította meg.

I.

A csomagküldő kiskereskedelmi tevékenységet folytató eljárás alá vont vállalkozás, ki könyvek, CD-k és egyéb kultúrtermékek kereskedelmével foglalkozik, a Magyarországi piac egyik legnagyobb forgalmat lebonyolító vállalkozása a fenti piacon.
Az eljárás alá vont vállalkozás a fogyasztókat névre szóló reklámanyaggal (direct mail) keresi meg termékei megismertetése érdekében.
1997. karácsonyi katalógusában 43 terméket ajánlott a fogyasztóknak, köztük az Operaklasszikusok elnevezésű CD albumot. A direct maileket 250 ezer példányban küldte ki, melyre 1329 megrendelés érkezett.
Az eljárás tárgyát képező reklám az Operaklasszikusok CD albumot azzal ajánlotta a fogyasztók figyelmébe, hogy az az operatörténelem legszebb áriáit tartalmazza, a legnépszerűbb és legnevesebb előadók, - így pl. Placido Domingo és Rost Andrea - közreműködésével. Közölte továbbá a reklámban, hogy a CD-n Domingo karmesterként is bemutatkozik a nagyközönség előtt.

A reklámban szereplő CD albumot az eljárás alá vont vállalkozás készáruként vásárolta más vállalkozástól. A reklámanyag előkészítése érdekében szerződő partnerétől kért promociós anyagot 1997. július hó második felében. A reklámban a promociós anyag tartalma került feltüntetésre.
Az áruszállítására vonatkozó szerződést az eljárás alá vont vállalkozás 1997. október 1-én kötötte meg, minek alapján a CD albumot 1997. október 20-án szállították le.
A szállítás előtt 3 nappal október 17-én tájékoztatta a gyártó az eljárás alá vont vállalkozást arról, hogy a reklámanyagban szereplő fent megjelölt művészek felvételeit nem sikerült megszereznie és helyettük más előadók kerültek az albumba. A katalógusokat az eljárás alá vont vállalkozás az értesítés kézhezvétele előtt - 1997. október 1-én és 15-én - postázta a fogyasztóknak.

II.

A vizsgálati jelentés indítványozta a jogsértés megállapítását arra alapítva, hogy az eljárás alá vont vállalkozás azt követően, hogy szállítója közölte a CD-n történt változást, erről a katalógus címzettjeit nem tájékoztatta.
A vizsgálati jelentés álláspontja szerint versenyjogi jogsértést valósított meg az is, hogy az 1. és 3. CD-n szereplő két szám a laikus fogyasztó számára azonos, mely körülményt a reklámanyagban az eljárás alá vont vállalkozás elhallgatta.

Az eljárás alá vont vállalkozás kérte az eljárás megszüntetését, hivatkozva arra, hogy a reklámanyag elkészítésekor és kiküldésekor az eljárás alá vont vállalkozás önmaga is tévedésben volt, ugyanis nem tudott az egyébként 34 zeneművet tartalmazó CD-n történt változásról. Előadta, hogy a katalógusok kiküldésétől számított 2 héten belül már kapott megrendeléseket, így technikailag is kivitelezhetetlen volt a 250 ezer névre szóló, változást jelző információ kiküldése.
Kérte figyelembe venni, hogy a megrendelésekre kiküldött CD borítóján már az album valós tartalma került feltüntetésre, továbbá előadta, hogy gyakorlata szerint a vásárlóknak csak az áru megismerése után kell feladniuk a termék árát, és a fizetésről reklamáció esetén eltekintett, illetve más esetben a vételárat visszafizette, illetve volt olyan fogyasztó is, akinek kárpótlásul CD-t, illetőleg a reklamált művésszel video kazettát küldött.
Álláspontja szerint az a körülmény, hogy a 34 zenei művet tartalmazó album esetében két szám két feldolgozásban szerepelt, nem tekinthető a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartásnak, tekintettel arra is, hogy termékeivel szélesebb vásárlói réteget céloz meg úgy, hogy a magasabb zenei képzettségű vásárlók zenei igényét is kielégítse.

III.

A Tpvt. 8. § (1) bekezdése szerint tilos a gazdasági versenyben a fogyasztókat megtéveszteni, vagyis a fogyasztókat valamely áru választásakor megtévesztésre alkalmas információval ellátni.
Jelen ügyben a versenyjogilag értékelhető fogyasztói döntés akkor született, mikor a fogyasztó a reklámanyag hatására megrendelte az árut.
Az eljárás alá vont vállalkozás által kiküldött reklám nem vitásan alkalmas volt a fogyasztók megtévesztésére, mivel a CD nem az ajánlott tartalommal került a fogyasztókhoz.
Ahhoz azonban, hogy a jogellenes magatartás megállapításra kerülhessen, szükséges az is, hogy a megtévesztésre alkalmas magatartás az adott vállalkozás magatartásával oksági összefüggésben következzék be, ami az eljárás alá vont vállalkozó magatartására nézve nem volt megállapítható. Az általa kiadott reklámanyag az árura vonatkozó mögöttes megállapodásra alapítva nem volt valótlan, és a reklám megtévesztésre alkalmas voltára okot adó körülmény csak a reklámanyag kiküldését követően következett be.
Az eljárás alá vont vállalkozás magatartására visszavezethetően a reklám nem tartalmazott megtévesztésre alkalmas állítást, így a Versenytanács nem látta indokoltnak a tisztességtelen piaci magatartás tilalmába ütköző jogsértés megállapítását.
Álláspontja szerint versenyjogi jogsértést az sem alapozott meg, hogy utóbb, 1998. október 17-e után sem tájékoztatta az eljárás alá vont vállalkozás az egyébként nagy mennyiségű fogyasztót, tekintettel arra, hogy a tájékoztatás elmaradására a versenyjogilag értékelhető fogyasztói döntés után került sor, figyelembevéve a direkt mailek nagy számát és a megrendelések időpontját is.
Az egyes fogyasztókat ért jogsérelem a szerződésszegés szabályai szerint orvosolható, mely az eljárás alá vont vállalkozás előadása szerint meg is történt, illetve ilyen irányú igény esetén megtörténik.
Az eljárás alá vont vállalkozás védekezésére is tekintettel, nem volt megállapítható a Tpvt. 8. § (2) bekezdés b ) pontjába ütköző elhallgatással megvalósítható azon jogsértés sem, hogy a 34 zeneművet tartalmazó CD nem felelt meg az áruval szemben támasztott szokásos követelményeknek azáltal, hogy azon két hasonló zenemű is szerepelt.

Fentiekre tekintettel a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés h) pontja alapján, versenyjogi jogsértés hiányában, az eljárást megszüntette.

Budapest, 1998. november 26.

Vérné dr. Labát Éva sk. előadó
Fógel Jánosné dr. sk.
dr. Győrffy István sk.
Kis Lászlóné