Vj-135/1998/12

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Orbit Sat Kft. (1141 Budapest, Jeszenák utca 9.) eljárás alá vont vállalkozóval szemben fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indított eljárásban - tárgyaláson - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vontnak a Telehold című műholdas műsorújság 1997/16., 18. és 20. számában megjelent hirdetései alkalmasak a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolására.

Kötelezi az eljárás alá vont vállalkozót, hogy fizessen meg haladéktalanul a Gazdasági Versenyhivatal 100032000-01037557 számú bírság bevételi számla javára 300.000.- (azaz háromszázezer) forint bírságot.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül az eljárás alá vont vállalkozó a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál előterjesztendő felülvizsgálati kérelmet nyújthat be. A felülvizsgálati kérelemnek a pénzbírság végrehajtására halasztó hatálya nincs.

Indoklás

I.

Az eljárás alá vont a Telehold című műholdas műsorújság 1997. évi 16., 18.és 20. számában a következő szövegű, színezéssel és különböző betűtípusokkal kiemelt hirdetést tette közzé: "Szuperajánlatunk! Csak nálunk kaphatók! Kis és nagyközösségi vevőrendszerek, kábeltévéknek PACE TVR 500 digitális műholdvevő az MSAT (magyar) és a kódolatlan olasz műsorok (Itália Uno, Rete 4. Canales, Rai Uno, Rai Due, Rai Tre) vételére! Különlegesen kedvező áron! Orbit-SAT Kft. 1441 Budapest, Jeszenák János út 9. Tel: 220-6001, 220-6002. Fax: 220-6003.)

A hivatali vizsgálat megállapítása szerint a hirdetett árút a jelzett időben kiskereskedelmi forgalomban másik két vállalkozás is árusította. Az eljárás alá vont valótlan tényállítást tett közzé, ezzel megsértette a Tpvt. 8. § (1) bekezdés általános tilalmát, valamint a (2) bekezdés c) pontjába ütköző magatartást tanúsította.
Az eljárás alá vont tagadta, hogy befejezett magatartása alkalmas lett volna a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolására. Előadta, hogy a hirdetés szövege helyesen akként értelmezhető, hogy az ott jelzett áru különlegesen kedvező áron csak náluk kapható. Ez az állítás pedig igaz, mert az eljárás alá vont egyedi akció révén olcsón jutott a kínált áruhoz és ezt az előnyt kívánta a fogyasztókkal megosztani. Kérte az eljárás megszüntetését.

II.

A Tpvt. 8. § (1) bekezdése értelmében tilos a fogyasztókat a gazdasági versenyben megtéveszteni. A második bekezdés c) pontja szerint a fogyasztók megtévesztésének minősül különösen, ha az áru értékesítésével, forgalmazásával összefüggő kérdésekről a fogyasztó döntését befolyásoló, megtévesztésre alkalmas tájékoztatást adnak.

A fogyasztói döntések befolyásolására alkalmas tájékoztatás akkor tisztességes, ha alapvetően igaz és a részletekben pontos. Az elemzésnek ezért - a jelen esetben - ki kell terjednie annak vizsgálatára, hogy a tájékoztatás árura, vagy szolgáltatásra vonatkozik-e, az abban foglalt állítás igaz-e, az állítás valóságtartalmát a fogyasztó ránézésre ellenőrizni képes-e, végül alkalmas e a gazdasági verseny torzítására.

A vizsgált hirdetésből a színösszeállítása alapján a kék szín emelkedik ki, mint olyan, amely az egész lapoldalt is alapulvéve magához vonzza a tekintetet. A kék színben nyomott szöveg hordozza a legfontosabb mondanivalót, amit a betű nagysága is alátámaszt. Végül a "csak nálunk kapható" kiemelt szöveg a hirdetést lezáró ugyancsak kék betűre mutat, amelyek az eljárás alá vont cég nevét hirdetik.
Kevésbé feltűnően, de kiemelt módon - azonos piros színben és azonos nagyságú és típusú betűkkel a kínált áru megnevezése és a jutányos árra történő utalás vonzza még a szemet.

A Versenytanács álláspontja szerint bármely hirdetést csak akkor szabad rejtvényként értékelni, ha azt rejtvényként jelentetik meg. A vizsgált hirdetés nem rejtvény, ezért az értelmezéséhez az átlagos fogyasztó első benyomását kell alapul venni. Ezt a benyomást a "csak nálunk kapható" kiemelt felirat uralja, amely kétséget kizáró tartalommal fröccsen a fogyasztó szemébe.

A vizsgált hirdetésnek ez az üzenet a központi eleme, az üzenet áruval kapcsolatos, ezért azt kell vizsgálni, hogy igaz-e. Tekintve, hogy azonos készüléket a hirdetés idejében más vállalkozások is forgalmaztak, az állítás valótlan. Az átlagos fogyasztó nincs abban a helyzetben, hogy a közlés valóságtartalmát a döntését megelőző ésszerűen rövid időn belül ellenőrizze; választása tisztességtelen befolyásolására önállóan alkalmas az a valótlan állítás, hogy a kérdéses műholdvevő készülék kizárólag az eljárás alá vonttól szerezhető he.
Az a körülmény, hogy ez rendkívül jutányos, akciós áron történhet, csupán a döntés megerősítésére alkalmas.

A valótlan állítás a gazdasági versenyben érdekelt fogyasztót megfosztotta a racionális döntés lehetőségétől, tisztességtelen volta miatt ezért a verseny torzítását is eredményezte.

A Versenytanács mindezekre tekintettel a jogsértést megállapította és bírságot szabott ki. A bírság összegét arra tekintettel határozta meg, hogy a jogsértés a fogyasztóknak csak szűk körét érintette.

Budapest, 1998. december 17.

dr. Győrffy István sk. előadó
Fógel Jánosné dr. sk.
dr. Lénárd Réka sk.
Kis Lászlóné