Vj-141/1998/13

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Balpataki Ferenc (1028 Budapest, Szilágyi E. u. 30.) által képviselt FERGA-PLAN Bt. (1121 Budapest, Bazin utca 22.) eljárás alá vont ellen fogyasztók megtévesztésének megállapítására indult eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

E határozat felülvizsgálatát - a kézhezvételt követő 30 napon belül - a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresetben kérheti az eljárás alá vont.

Indoklás

A Versenytanács a lefolytatott bizonyítási eljárás, az eljárás alá vont előadása az általa becsatolt okiratok, valamint a vizsgálati jelentés alapján a következő tényállást állapította meg.
Az eljárás alá vont Pitagorasz Stúdió néven szórólapot juttatott el a hatodikos diákokhoz, illetve azok szüleihez. Ennek egyik oldalán felsorolja a hat osztályos gimnáziumok nevét, címét, telefonszámát. A másik oldalán közli, hogy "a hatosztályos gimnáziumok a felvételi vizsgákat a hatodik osztály folyamán október és március között tartják". "A felvételiken a közvetlen tananyagon túl gondolkodtató matematikai, logikai feladatok kitűzésével is vizsgálják a jelentkezők önálló problémamegoldó készségét". A felkészülésre speciális foglalkoztatás sorozatot ajánl az eljárás alá vont. Szombatonként felvételi előkészítő tanfolyamokat tart és ehhez egyénre bontott különálló foglalkozást minden diák részére. Végül a szórólap felsorolja a felvételi előkészítő helyszíneit időpontjait a beiratkozás napjait, valamint kedvezményes beiratkozási lehetőséget ad.


A Gazdasági Versenyhivatal Szolgáltatási Irodája versenyfelügyeleti eljárást indított hivatalból annak tisztázására, hogy a szórólap tartalma sértheti-e a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (továbbiakban: Tpvt.) 8. §-ába foglalt tilalmat.

Az eljárás alá vont az eljárás megszüntetését kérte. Védekezésében arra hivatkozott, hogy a szórólap megfogalmazásából nem tűnik ki az, hogy minden gimnázium kötelező jelleggel felvételi vizsgát tart, azonban vannak gimnáziumok, amelyek tartanak vagy felvételi vizsgát, vagy ennek megfelelő egyéb szűrési módszert. A szórólapot olyan diákok számára küldték ki postai utón, akik korábban az eljárás alá vont által meghirdetett levelező matematika versenyre jelentkeztek, vagy más úton értesülve kérték a szórólapot. Védekezéséhez csatolta néhány hatosztályos gimnázium felvételi feladatlapját.

A Fővárosi Pedagógiai Intézet hivatalos tájékoztatása szerint a 17/1998. (IV. 17. MKM rendelet) a hat és nyolc évfolyamos gimnáziumokban az írásbeli felvételi vizsgát megtiltja. Ennek ellenére néhány gimnázium tart ilyet.

Néhány gimnázium kísérletet tett arra, hogy a Fővárosi Pedagógiai Intézet szakmai közreműködését kérve közös szintfelmérést szervezzen, azonban a megállapodás nem jött létre. A gimnáziumok álláspontja a saját szervezésű felvételi előkészítő tanfolyamokkal kapcsolatban eltérő. Egyesek szerint hasznos, mert hosszabb távon megismerik a felvételizőket. Másik álláspont szerint viszont a térítéses előkészítő szervezése sérti az esélyegyenlőséget.

A vizsgáló felkérésére a Magyar Reklámszövetség Etikai Bizottsága állást foglalt a szórólapokban foglaltakkal kapcsolatban. E szerint etikailag nem kifogásolható a szórólap.

A Magyar Köztársaság alkotmányának 67. § (2) bekezdése kimondja, hogy a szülőket megilleti az a jog, hogy a gyermeküknek adandó nevelést megválasszák. A szülőnek kell meghozni a felelősségteljes döntést, gyermeke taníttatásával kapcsolatban. E feladat teljesítéséhez a szülőknek információra van szüksége, egyben kötelezettsége az információk megszerzése. A szülő tájékozódhat a szülői értekezleteken a pedagógus osztályfőnöktől, ezen kívül hozzájuthat a Fővárosi Pályaválasztási Tanácsadó prospektusához. Kaphat tanácsokat rádió- és televízió műsorokból, ismerősöktől, barátoktól, illetve megismerkedhet az egyes gimnáziumok által kiadott tájékoztatókkal. Magyarországon hosszú évek óta kialakult gyakorlat, hogy a különböző tanintézmények által tartott felvételi vizsgákhoz magánszemélyek vállalkozások, illetve maguk az érintett iskolák előkészítő tanfolyamokat szerveznek. Az eljárás alá vont vállalkozás a betéti társaság egyik alkalmazott ja által munkaidőben munkahelyi feladatként működtetett oktatási bázis, amely a diákok igénye szerint oktatással (nagyrészt matematika tanítással foglalkozik).

A Tpvt. III. fejezete foglalkozik a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalmával. A 8. § kimondja, hogy tilos a gazdasági versenyben a fogyasztókat megtéveszteni. A (2) bekezdés szerint a fogyasztók megtévesztésének minősül különösen, ha az áru lényeges tulajdonsága tekintetében valótlan tényt, vagy valós tényt megtévesztésre alkalmas módon állítanak, vagy bármilyen megtévesztésre alkalmas tájékoztatást adnak. A Versenytanácsnak abban a kérdésben kellett állást foglalnia, hogy az eljárás alá vont által terjesztett szórólapon közölt tájékoztatatás megtéveszthette-e a fogyasztókat.

Az eljárás alá vont felsorolta a hatosztályos gimnáziumokat, egyúttal közölte azok címét és telefonszámát. A fogyasztónak, aki elsősorban jelen esetben a szülő, lehetősége nyílik ennek alapján az általa kiválasztott gimnáziumot felhívni és onnan pontos tájékoztatást kérni. Közvetlenül tudomást szerezhet arról, hogy a kiválasztott gimnázium tart-e felvételi vizsgát, vagy sem. A Fővárosi Pályaválasztási Tanácsadó "Iskolaválasztás előtt . 1999." megjelenteti a választási lehetőséget, felsorolja szintén valamennyi iskolát, és maguk az iskolák adnak tájékoztatást a lehetőségekről. Így például a Madách Imre Gimnázium közli, hogy mindkét induló osztályba felvételi vizsga alapján veszik fel a tanulókat. Hasonló felvételi vizsgáról ír az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Iskola is. Ugyanebben a kiadványban olvasható, hogy "elsősorban nem a lexikális tudást, hanem a feladatmegoldó képességeket mérik". "A szellemi kihívásokat igénylő és a magas szintű szakmai követelményeket vállaló diákok jelentkezését várják". "A felvételi vizsgán a tananyag ismerete mellett az összpontosító képességet a lényeglátást és a kommunikációs készséget is figyelik. A Tpvt. 9. §-a szerint a használt kifejezéseknek a mindennapi életben, illetőleg a szakmában elfogadott jelentése az irányadó annak megállapításánál, hogy a tájékoztatás a fogyasztók megtévesztésére alkalmas-e. A szórólap felsorolja a hatosztályos gimnáziumokat, de nem mondja azt, hogy ezekben kötelezően tartanak felvételi vizsgát. A kérdés egy telefonnal - a megcélzott iskolába - eldönthető a szülő részéről. A reklám a hatosztályos gimnáziumokba igyekvőket célozza meg, nem vállalkozik arra, hogy teljes tájékoztatást nyújtson a diákok részére az összes igénybe vehető más lehetőségekről is, de ez nem is lehet a célja. Természetesen az esélyegyenlőség megteremtését a fizetni tudó és az erre nem képes családok között nem lehet feladatául tenni egy matematikát oktató stúdiónak. A szülők döntési folyamata - gyermekeik taníttatására vonatkozóan - meglehetősen hosszú hónapokig eltarthat. Eközben lehetőségük van információk gyűjtésére, tájékozódásra, pedagógusok véleményének meghallgatására. Mindezeket figyelembe véve a szórólap a Versenytanács álláspontja szerint semmi olyan kitételt nem tartalmaz, ami egy felelősségteljesen eljáró gondosan mérlegelő szülő döntésének tisztességtelen befolyásolására alkalmas lenne.
A Versenytanács ezért a Tpvt. 72. § (1) bekezdésének megfelelően az eljárást megszüntette.

A jogorvoslati lehetőséget a Tpvt. 83. § szabályozza.

Budapest, 1998. december 14.

dr. Lénárd Réka sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Kis Lászlóné