Vj-142/1998/13

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Zamostny Zsolt ügyvéd (1012 Budapest, Pálya u. 9.) által képviselt MALÉV Magyar Légiközlekedési Részvénytársaság kérelmezőnek összefonódás engedélyezése iránti kérelmére - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy az engedélykérési kötelezettség nem áll fenn.

E határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított 30 napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel kérhetik.

Indoklás

1) A MALÉV Magyar Légiközlekedési Részvénytársaság (a továbbiakban: MALÉV Rt.) a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 24. §-a alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte ahhoz, hogy az AEROPLEX Közép-Európai Légijármű Műszaki Központ Kft. (a továbbiakban: AEROPLEX Kft.) üzletrészeiben a jelenlegi 50 százalékos részesedése 100 százalékra emelkedjen.

2) Az AEROPLEX Kft. 1997. évi nettó árbevétele - a MALÉV Rt. részére bonyolított forgalom nélkül - 460 millió forint volt. Az AEROPLEX Kft. más vállalkozás felett irányítási joggal nem rendelkezik.

3) A MALÉV Rt. a jelen üzletrész vásárlást megelőző két évben nem valósított meg összefonódást.

4) A Tpvt. 24. § (1)-(2) bekezdései alapján az olyan vállalkozás felett szerzett irányításszerzéshez, amely vállalkozás nettó árbevétele nem éri el az 500 millió forintot, csak akkor kell a Gazdasági Versenyhivataltól engedélyt kérni, ha az irányítást szerző vállalkozás az irányítás megszerzését megelőző két évben - az irányítása alá kerülő vállalkozás nettó árbevételével együtt - 500 millió forintot meghaladó összefonódást valósított meg. A Tpvt. 27. §-a alapján a nettó árbevétel számítása során nem kell számításba venni az érintett vállalkozások (jelen esetben: a MALÉV Rt. és az AEROPLEX Kft.) egymás közötti forgalmát.

5) A Tpvt. 24. § (1)-(2) bekezdésének, valamint a 27. §-ának előzőek szerinti rendelkezéseire, továbbá a 2) és 3) pontban foglalt tényekre figyelemmel a Versenytanács megállapította, hogy a MALÉV Rt-nek az AEROPLEX Kft. feletti irányításszerzéséhez nem szükséges a Gazdasági Versenyhivatal engedélye. Ezért a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

6) Az ügyfelek (a MALÉV Rt. és az AEROPLEX Kft.) kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

7) A kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti eljárási díjat előzetesen lerótta, ezért arról rendelkezni nem kellett.

8) A határozat felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezés a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésein alapul.

Budapest, 1998. október 15.

dr. Bodócsi András sk. előadó
Fógel Jánosné dr. sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Ágoston Marika