Vj-144/1998/6

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa dr. Szecskay András ügyvéd (1055 Budapest, Kossuth tér 16-17. III/2.) által képviselt Bayernwerk Hungária Rt. (1054 Budapest, Széchenyi rkp. 8.) kérelmezőnek vállalkozások összefonódásának engedélyezése iránti kérelmére - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a Bayernwerk Hungária Rt. irányítást szerezzen a Déldunántúli Áramszolgáltató Rt. felett.

E határozat felülvizsgálatát a kézbesítéstől számított harminc napon belül az ügyfelek a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó, de a Fővárosi Bírósághoz címzett keresettel kérhetik.

Indoklás

I.

A Bayernwerk Hungária Rt-t 100 %-os tulajdoni hányaddal a Bayernwerk A. G., München (a továbbiakban: BAG.) németországi vállalkozás alapította azzal a céllal, hogy a BAG. magyarországi beruházásait átvegye. Tevékenységi köre vagyonkezelési, tanácsadási és gazdasági jellegű szolgáltatásokra terjed ki. 1997-ben 192 millió Ft nettó árbevételt realizált.

A BAG. 1995. évben mint szakmai befektető résztvett a magyar villamosenergia-ipar privatizálásában, mely során irányítást szerzett a Dél-dunántúli Áramszolgáltató Rt. (a továbbiakban: DÉDÁSz) felett a részvények 47,25 %-ának megvásárlásával, valamint az Igazgatósági tagok többségének, a Felügyelő Bizottsági tagok felének kijelölésével, a Vezető Pénzügyi tisztségviselő és a könyvvizsgálók kiválasztásával. Vételi jogot szerzett, továbbá olyan mennyiségű további részvény vásárlására, amely többségi részesedést biztosít számára.
Jelenleg a BAG. a DÉDÁSz alaptőkéjének 52,6 %-át kitevő törzsrészvénnyel rendelkezik.
A BAG. jelentős villamosenergia-ipari vállalkozás, mely Németország területén számos energiaipari, ipari, kereskedelmi és egyéb szolgáltatási tevékenységet folytató társaságot irányít.
Magyarországon a DÉDÁSz mellett érdekeltsége van az Északdunántúli Áramszolgáltató Rt-ben (27,4 %-os részvénytulajdonnal), a Középdunántúli Gázszolgáltató Rt-ben (29,7 %-os részvénytulajdonnal), valamint az általa többségi részesedéssel irányított német vállalkozások révén, közvetve a Tiszántúli Áramszolgáltató Rt-ben.

A DÉDÁSz Rt. a Magyar Energia Hivatal 1995. augusztus 10-én kelt a villamos energia termeléséről, szállításáról és szolgáltatásáról szóló 1994. évi XLVIII. törvény (VET.) alapján kiadott Működési Engedélyben meghatározott földrajzi területen, szolgáltatási kötelezettség mellett, kizárólagosan végzi villamos energia szolgáltatói tevékenységét. Többségi tulajdonosa a BAG., emellett az ÁPV Rt., a települési önkormányzatok és egyéb tulajdonosok rendelkeznek részvényeivel.
1997. évi nettó árbevétele 39,7 milliárd Ft volt.
Az Rt. többségi részesedéssel irányítja a D-Techniq Kft-t, valamint az 1998. január 1-én alakult DH-Szer Kft-t, melyek kiegészítő jellegű szolgáltatási tevékenységet folytatnak. A D-Techniq Kft. 1997. évi nettó árbevétele 35,4 millió Ft volt.

II.

A kérelmező és a BAG. 1998. június 10-én részvény adás-vételi szerződést kötöttek, mely szerint a BAG. a Bayernwerk Hungária Rt. részére átruházza a DÉDÁSz Rt-ben jelenleg fennálló teljes részesedését, amely a DÉDÁSz alaptőkéjének 52,6 %-át képviseli.

A szerződés alapján, hivatkozva az 1996. évi LVII. törvény 24. § (1) bekezdésére a Gazdasági Versenyhivatalhoz engedély iránti kérelmet nyújtottak be a többségi részesedés megszerzéséhez.
Kérelmükben kiemelték, hogy a DÉDÁSz Rt. részére a VET alapján kiadott működési engedély, az abban meghatározott szolgáltatási területen kizárólagos jogot biztosít a villamos energia szolgáltatására, továbbá azt, hogy a Magyar Energia Hivatal engedélyezte a kérelmezett meghatározó részesedés megszerzését. Utaltak továbbá arra is, hogy miután a kérelmező az addig irányítást gyakorló BAG. 100 %-os leányvállalata a részvényátruházás az irányításban érdemi változáshoz nem vezet.

III.

A tisztességes piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 71. §-a alapján készített vizsgálati jelentés a törvény 30. §-ában foglaltakra hivatkozva a kérelmezett összefonódás engedélyezését indítványozta.

IV.

A Tpvt. VI. fejezete írja elő a vállalkozások összefonódásának ellenőrzését, melyhez meghatározott feltételek fennállása esetén engedély iránti kérelmet kell a Gazdasági Versenyhivatalhoz benyújtani.

A törvény előírásai szerint engedélyt az esetben kell kérni, ha az adott akciót a Tpvt. 23. §-a összefonódásnak minősíti és az érintett vállalkozások előző évi nettó árbevétele meghaladja a 24. §-ban meghatározott értéket.
A Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pontja szerint vállalkozások összefonódása jön létre, ha egy vállalkozás vagy több vállalkozás közösen irányítást szerez egy további vállalkozás felett. A 23. § (2) bekezdés a) pontja irányításszerzésnek minősíti a többségi szavazati jogot biztosító részvények megszerzését.

E törvényi előírásokat figyelembevéve a kérelemben foglalt többségi részvény-átruházási akció, annak ellenére, hogy egymástól nem független vállalkozások között jön létre, összefonódásnak minősül.

A Tpvt. 24. §-a alapján a vállalkozások összefonódásához a Gazdasági Versenyhivataltól az esetben kell engedélyt kérni, ha az érintett vállalkozások előző üzleti évben elért nettó árbevétele a 10 milliárd Ft-ot meghaladja és az irányítás alá kerülő vállalkozásé pedig 500 millió Ft fellett van.

Tekintettel arra, hogy jelen eljárásban a Tpvt. 26. §-a szerint figyelembe vett érintett vállalkozások, a közvetlen és közvetett résztvevők 1997-ben elért nettó árbevétele meghaladja a 10 milliárd Ft-ot és 500 millió Ft felett van az irányítás alá kerülő DÉDÁSz Rt. árbevétele, a kérelem szerinti összefonódás engedélykötelesnek minősül.

V.

A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az összefonódáshoz kért engedélyt az esetben, ha az nem hoz létre vagy nem erősít meg gazdasági erőfölényt, illetve nem akadályozza meg a hatékony verseny fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon.

Jelen eljárásban az összefonódással érintett piac a villamos energia szolgáltatás, mely tevékenység végzésének valamennyi feltételét törvények szabályozzák. Az áramszolgáltató vállalkozások részletes piaci magatartási szabályait a VET. alapján a Magyar Energia Hivatal által kiadott Működési Engedély tartalmazza, mely a meghatározott területen kizárólagos jogot biztosít villamos energia szolgáltatására. Az áramszolgáltatók által vásárolt, valamint az általuk értékesített villamos energiának az Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Miniszter által meghatározott országosan egységes hatósági (maximált) ára van.


Megállapította a Versenytanács, hogy e szabályozott piacon, a szolgáltatói monopóliumra tekintettel a kérelmezett részvényátruházás a gazdasági versenyt nem befolyásolja, koncentráció növekedést nem eredményez.
Álláspontja kialakításánál figyelemmel volt továbbá saját kialakult gyakorlatára is (Vj-16/1997. és Vj-75/1998. sz. határozat), nevezetesen arra, hogy az összefonódás résztvevői azonos harmadik vállalkozás által irányított - a Tpvt. 15. §-ában foglaltak szerint nem független vállalkozások, miután a többségi részvényeket eladó BAG. 100 %-os tulajdonában áll az irányítást szerző Bayernwerk Hungária Kft. - emiatt a köztük történő részvényátruházás az irányításban érdemi változást nem okoz, így sem a piaci működést, sem a gazdasági versenyt nem érinti.
Ezt a megállapítást alátámasztja az a tény is, hogy a Magyar Energia Hivatal által a meghatározó részesedésszerzés engedélyezésének tárgyában folytatott eljárásban a BAG. és a Bayernwerk Hungária Rt. között létrejött szerződést nyújtottak be, mely szerint a BAG-nak, mint szakmai befektetőnek egyetemleges felelőssége a részvényátadás után is - a privatizációs szerződés értelmében - fennmarad.


Fentieket figyelembevéve a Versenytanács, miután a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal az engedélyt nem tagadhatja meg, a kérelem szerinti összefonódást engedélyezte.

VI.

Az ügyfelek együttesen a tárgyalás mellőzését kérték, ezért a Versenytanács határozatát a Tpvt. 74. § (1) bekezdése alapján határozatát tárgyaláson kívül hozta meg.

A Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti eljárási díjat a kérelmező megfizette, ezért arról rendelkezni nem kellett.

A határozat felülvizsgálatára vonatkozóan a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdései rendelkeznek.

Budapest, 1998. november 30.

Fógel Jánosné dr. sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Ágoston Marika