Vj-145/1998/47

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Gazdasági Versenyhivatal által az Almássy István ügyvezető igazgató (1461 Budapest, Pf. 200.) által képviselt Iránytű Újság Kiadói és Kereskedelmi Kft. (1097 Budapest, Drégely út 19. II/7.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indult eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat felülvizsgálatát annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a
Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó, de a Fővárosi Bírósághoz címzett
keresettel kérheti az eljárás alá vont vállalkozás.

Indoklás

A Gazdasági Versenyhivatal az 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 70. § (1) bekezdés alapján hivatalból indított vizsgálatot annak megállapítására, hogy az eljárás alá vont vállalkozás azáltal, hogy 1997-ben és 1998-ban az Iránytű című hirdetési havilapra vonatkozó hirdetéseiben, médiaajánlatában, illetve a lap impresszumában 25 ezres példányszámban megjelenő lapként mutatta be magát, a Tpvt. 8. § (1) bekezdésbe, illetve a (2) bekezdés a) pontjába ütköző tevékenységet folytatott-e, figyelemmel arra, hogy a valóságosnál nagyobb példányszám reklámozásával a kiadó megtévesztheti a fogyasztókat az áru lényeges tulajdonsága tekintetében.
Vizsgálat tárgyává tette továbbá, hogy azáltal, hogy az eljárás alá vont vállalkozás az újság impresszumában elhallgatja azt a tényt, hogy a lap nem szerepel a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának lap nyilvántartásában, illetve impresszuma nem felel meg a jogszabályi rendelkezéseknek annyiban, hogy nem tünteti fel a nyomdai sokszorosító nevét, továbbá az impresszumban feltüntetett, nyilvántartásba vételt igazoló okirat száma nem az "Iránytű" című lapra vonatkozik, megvalósul-e a Tpvt. 8. § (2) bekezdés b) pontjába ütközően a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolására alkalmas jogsértés, miszerint fenti jogszabályhelybe ütközik az a vállalkozói magatartás, mikoris a vállalkozás elhallgatja, hogy áruja nem felel meg a jogszabályi előírásoknak.

A Versenytanács a beszerzett és csatolt iratok, valamint a vizsgálati jelentés ténymegállapításai alapján az alábbi tényállást állapította meg:

Az 1996. május 1. napján kelt Társasági Szerződéssel létrehozott és a Cégbíróság által 1998. május 18-án bejegyzett eljárás alá vont vállalkozás tevékenységi körébe tartozik a lapkiadás.

Az országos terjesztésű hirdetési havilapok piacán - hol jelentős verseny folyik - 27 lap van jelen, köztük a jelen eljárással érintett Iránytű elnevezésű hirdetési újság.

Az eljárás alá vont vállalkozás "Iránytű" megnevezéssel piacra kerülő, országos terjesztésű havi hirdetési újságával - az 1996. május 25-én a lap korábbi kiadójával, a PLANET-INFO Humántechnológiai és Informatikai Kft-vel megkötött szerződés alapján - 1996. augusztusában lépett piacra.

A gyártók, importőrök, nagykereskedők hirdetéseit megjelentető lap ruházati-, textil-, bőr- és cipőipari termékeket és divat-kiegészítőket ajánl a címzetteknek, kikhez a lap postai terjesztéssel és egyéni terítéssel jut el.
A címzettek a hirdetési újságot ingyenesen kapják, azt a hirdetést megrendelők által fizetett hirdetési díj tartja fenn.

Az eljárásban szereplő hirdetési újság megnevezése az 1996. május 25-i szerződés szerint "Kereskedelmi Iránytű". A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának Lapnyilvántartási Osztálya az újság címeként a "Kereskedelmi Iránytű" megnevezést regisztrálta.
A lap 1993-tól 1995. januárjáig a szerződésben meghatározott néven került forgalomba, a jelenlegi nevet 1995. februárjától alkalmazta a Planet-Info Kft. A kiadói jog eljárás alá vont vállalkozás által történt megszerzése óta is Iránytű néven piacra kerülő újság impresszuma kiadóként az eljárás alá vont vállalkozást nevesíti.

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma a versenyfelügyeleti eljárás alatt benyújtott kérelem alapján 1998. október 22-e óta tartja nyilván az eljárás alá vont vállalkozást alapítóként és kiadóként az előző kiadó helyett. 1998. novemberéig az eljárás alá vont vállalkozás által kiadott lapon, az impresszumon feltüntetett nyilvántartási szám a PLANET-INFO Kft-t megelőző kiadó lapnyilvántartási számának felelt meg.
Az impresszum 1998. novemberéig nem tüntette fel a sajtóra vonatkozó jogszabályok előírásai szerint a sokszorosító szerv megnevezését, valamint a sokszorosításra vonatkozó további adatokat sem.
Az eljárás alá vont vállalkozás az általa kiadott azon lapok impresszumában, hol a megjelenés példányszáma szerepel, 25 ezres példányszámot szerepeltetett.
Az 1998. novemberi számtól a lap impresszuma a Kereskedelmi Iránytű megnevezést használja az újságra.

Az eljárás alá vont vállalkozás hirdetési havilapját az erre a célra szolgáló Média-ÁSZ megnevezésű kiadványban reklámozta, hol 1997-ben 25 ezer példányszámú újságként lett az eljárás tárgyát képező újság bemutatva. 1998- ban a reklám példányszámot nem közölt.
Népszerűsítette továbbá az eljárás alá vont vállalkozás tevékenységét szórólapjain is. A Médiaajánlat elnevezésű szórólapot elsősorban azon fogyasztók között terjesztette, körülbelül ezres példányszámmal, akik őt eziránt írásban keresték meg. A reklámanyag célközönsége a gyártók, nagykereskedők és importőrök voltak. Terjesztésre került kisebb példányszámban a szórólap vásáron és kiállításon is. A szórólapok az újság nevét "Iránytű"-ként, a példányszámot 25 ezerben jelölték meg.

Az eljárás alá vont vállalkozás ténylegesen 1996-ban havonta 25 ezer példányban jelentette meg a lapot 1996. augusztusától, 1997-ben 3 hónap kivételével - amikoris 12.500, illetve 12 ezer példányban jelent meg a lap - ugyancsak 25 ezer példányban került a lap kinyomtatásra, illetve 1998-ban is 25 ezer példányban lett megrendelve minden lapszám a nyomdától.

A vizsgálati jelentés az eljárás megszüntetését javasolta, figyelemmel arra, hogy
- a hirdetési újság nyomdai számlákkal igazolt példányszáma 1998-ban megfelelt a kiadó állításainak, illetve 1997. évben ahhoz képest csak csekély eltérés mutatkozott továbbá
- a lap impresszumát az 1998. novemberi számban a kiadó a jogszabályi feltételeknek megfelelően módosította, illetve a címváltozás megtörténtéig az impresszumban feltünteti - a Kereskedelmi Iránytű- elnevezést is.

A Tpvt. 8. § (1) bekezdésre szerint tilos a gazdasági versenyben a fogyasztókat megtéveszteni. Jogsértő magatartás tehát akkor valósul meg, ha a megtévesztésre alkalmas magatartás hatása a gazdasági versenyben jelentkezik.
A 8. § (2) bekezdése szerint a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartásnak minősül, ha valamely vállalkozás áruja vagy szolgáltatása lényeges tulajdonságára nézve közöl olyan információt az áru vevői, vagy a szolgáltatás megrendelői számára, mely valótlan, vagy bármely más módon alkalmasa megtévesztésre.
Az eljárás alá vont vállalkozás a tényállásban írtak szerint 25 ezer példányban megjelenő lapként népszerűsítette magát a lap impresszumában, illetve 1997- ben egy alkalommal a Média-ÁSZ című kiadványban, továbbá a nem jelentős mennyiségű szórólapján.
A közlés azon vállalkozásoknak hordozott üzenetet, kik a példányszám ismeretében döntenek arról, hogy az adott díj ellenében el kívánják-e helyezni hirdetéseiket a lapban, mely szempontból jelentőssége van, hogy hány olvasóhoz jut el az adott hirdetési újságban elhelyezett hirdetés.
A rendelkezésre álló adatok szerint a lap általában - az 1997. év három hónapja kivételével - 25 ezres példányszámban jelent, illetve jelenik meg, így a Versenytanács függetlenül attól, hogy a fogyasztói tájékoztatás nem minden lapszámra volt helytálló, nem látta indokoltnak az eljárás folytatását, így azt a Tpvt. 77. § (1) bekezdés h) pontja alapján - figyelemmel a Tpvt. 72. § (1) bekezdés első fordulatára - megszüntette.
Jelen esetben a téves tájékoztatás hatását a Versenytanács nem találta oly mértékűnek, mely az eljárás folytatását indokolta volna, mivel a lap jellemzően 25 ezer példányban jelenik meg a piacon.

A Tpvt. 8. (2) bekezdés b) pontja alapján versenyjogi jogsértés az esetben állapítható meg, ha az elhallgatás az áruval - jelen esetben a hirdetői szolgáltatással - összefüggésben valósul meg úgy, hogy az egyben alkalmas a fogyasztói döntés befolyásolására - jelen ügyben a megrendelői szándék kialakítására - is.

A Versenytanács álláspontja szerint a vizsgált magatartás - függetlenül attól, hogy az impresszum más jogszabály nyilvántartásra, illetve sokszorosításra vonatkozó rendelkezéseit sérti-e - a Tpvt. 8. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásában nem tekinthető jogsértőnek, mivel az nincs összefüggésben a hirdetést megrendelőknek nyújtott szolgáltatással úgy, hogy a hirdetést megrendelő vállalkozás döntését befolyásolhatná megtévesztésre alkalmas módon.
Fentiekre tekintettel a Versenytanácsa Tpvt. 77. § (1) bekezdés h) pontja alapján - a Tpvt. 72. § (1) bekezdés második fordulatára figyelemmel - az eljárást ezen részében jogsértés hiányában szüntette meg.

Budapest, 1999. február 16.

Vérné dr. Labát Éva sk. előadó
Fógel Jánosné dr. sk.
dr. Györffy István sk.
Ágoston Marika