Vj-147/1998/8

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Poharánszki István ügyvéd (8200 Veszprém, Cserhát 5/b.) által képviselt "KEGYELET" Veszprém Megyei Temetkezési Rt. (8200 Veszprém, Bajcsy Zs. u. 20.) eljárás alá vont vállalkozás ellen gazdasági erőfölénnyel történt visszaélés megállapítására indult eljárásban tartott tárgyaláson meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

E határozat felülvizsgálatát - a kézhezvételt követő 30 napon belül - a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresetben kérheti az eljárás alá vont.

Indoklás

Az eljárás alá vont Rt. a Veszprém Megyei Szolgáltató Vállalat jogutódjaként 1994. január 1-el alakult meg. Tevékenységi köre kizárólag a megyében végzett temetkezési szolgáltatásokra terjed ki. Szerződés alapján üzemelteti a Tapolca Város Önkormányzata tulajdonát képező köztemetőket. A vizsgálati jelentés szerint Tapolca város területén az eljárás alá vont mellett két temetkezési vállalkozás végez szolgáltatást. A hivatalból indult versenyfelügyeleti eljárás célja annak vizsgálata volt, hogy a vélelmezhetően erőfölényes helyzetben lévő vállalkozás a temető használatáért fizetendő díjak mértékének meghatározásával és érvényesítésével összefüggésben tanúsított magatartása sérti-e a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) azon szabályait, amelyek tiltják a gazdasági erőfölénnyel való visszaélést.


A Versenytanács a lefolytatott bizonyítási eljárás, az eljárás alá vont előadása, az általa becsatolt okiratok, valamint a vizsgálati jelentés alapján a következő tényállást állapította meg.


Veszprém megyében, Tapolca város területén két önkormányzati (a régi és az új) köztemető található. Ezen kívül egyéb üzemelő temető nincs. A tapolcai köztemetőket a város önkormányzata és az eljárás alá vont között 1997. december 15-én aláírt szerződés alapján az eljárás alá vont üzemelteti. A szerződés 2.3. előírja, hogy az üzemeltető köteles folyamatosan biztosítani a köztemetőkben a vállalkozók által beszállított elhunytak átvételét, átadását. Ennek, valamint az azonosítás, okmányok, hatósági engedélyek ellenőrzésének, hűtőnaplókezelés, hűtőellenőrzés ügyeleti költségeit az üzemeltető külön számlázza a vállalkozó részére. A 2.5. pont tartalmazza, hogy az üzemeltető a temetői felügyelet biztosítását, a temetéshez történő kiszállás költségét számlázza a vállalkozó részére.


A tapolcai temetkezési szolgáltatások piacán az 1990-es évek közepétől van jelen a Dégi és Társa Bt., akinek az eljárás alá vont és a közötte fennálló megállapodás szerint 1.000.- Ft + ÁFA-t számláz temetésenként temetői felügyelet címén. A másik versenytárs a Rompos Bt. 1997-ben alakult meg, és az év végén jelentkezett szolgáltatásaival a köztemetőben. A Bt. részére temetői felügyelet címén az eljárás alá vont - a közben kalkulált új - temetésenkénti 13.400.- Ft-os igényét kívánta érvényesíteni.


A Tpvt. 22. § (1) bekezdése szerint gazdasági erőfölényben van az érintett piacon az, akinek az áruját ésszerűen helyettesítő árut nem lehet beszerezni mástól. Jelen esetben az érintett piac Tapolca város területe, az áru pedig a temetési szolgáltatás. Tekintettel arra, hogy vállalkozók Tapolca területén az eljárás alá vont megkerülésével nem végezhetnek temetést, így az eljárás alá vont a temetkezési szolgáltatások tekintetében gazdasági erőfölényes helyzetben van.


A Versenytanácsnak abban kellett állást foglalnia, hogy ezzel a helyzetével visszaélt-e eljárás alá vont. A Tpvt. 21. § g) pontja úgy rendelkezik, hogy tilos a gazdasági erőfölénnyel visszaélni, így különösen azonos értékű vagy jellegű ügyletek esetén az üzletfeleket indokolatlanul megkülönböztetni, ideértve az árak, vagy más módszerek alkalmazását, amelyek egyes üzletfeleknek hátrányt okoznak a versenyben. A rendelkezésre álló okiratok szerint megállapítható, hogy a Rompos Bt. a rá kivetett emelt kalkulációjú díjat megreklamálta, a számlákat visszaküldte, ezt követően az eljárás alá vont stornó számlával 1998. április 1-én törölte az 1997. év december havi temetéseihez kapcsolódó követelését. Az eljárás alá vont egyeztetett az önkormányzattal 1998. május 27-én, majd felfüggesztette a temetőhasználati díjak érvényesítését a kérdés átfogó rendezéséig. Ugyanakkor a vizsgálat megállapította, hogy a Dégi és Társa Bt. felé folyamatosan számlázták temetői felügyelet címén az 1.000.- Ft + ÁFA díjtételt.


A Versenytanács által tartott tárgyaláson az eljárás alá vont bemutatta 1998. december 30-án kelt új díjmegállapítását. E szerint az eljárás alá vont üzemeltetésében lévő temetőkben más vállalkozó által történő temetéseknél 1999. január 1. napjától temetésenként egységes díjat számolnak fel, amely magában foglalja a halott-átvétel, átadás, azonosítás, okmányok, hatósági engedélyek ellenőrzése, hűtőellenőrzés, takarítás, temetői felügyelet és a temetéshez való kiszállás költségeit.


Fentiek alapján a Versenytanács nem látta indokoltnak versenyfelügyeleti eljárás további folytatását, ezért azt a Tpvt. 72. § (1) bekezdés a) pontja alapján megszüntette. Az eljárás alá vont helytelenül járt el, amikor az általa alkalmazott új árkalkuláció alapján megállapított díjat kizárólag az egyik versenytárssal közölte, azonban ezt annak tiltakozása után egyáltalán nem alkalmazta, így végül a Tpvt-ben tilalmazott megkülönböztetés a másik versenytárs által folyamatosan fizetett díj alkalmazása volt. Mind ez azonban igen rövid ideig érvényesült a piaci viszonyokon torzulást nem okozott, a versenyt nem veszélyeztette, ezért a Versenytanács nem tartotta szükségesnek az eljárás folytatását.

A versenyfelügyeleti eljárás nem terjedt ki az eljárás alá vont által alkalmazott díjak tartalmának, összetételének kalkulációja helyességének vizsgálatára, vagyis arra, hogy a közölt díj sok, vagy kevés a Versenytanács tartózkodott az ezzel kapcsolatos megállapításoktól, ez csak külön versenyfelügyeleti eljárás tárgya lehet.


A jogorvoslati lehetőséget a Tpvt. 83. §-a szabályozza.

Budapest, 1999. január 11.

dr. Lénárd Réka sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Ágoston Marika