Vj-173/1998/11

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa

 • -

  a dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán ügyvéd (1124 Budapest, Vércse u. 3.) által képviselt Cargill Mag Kft I. rendű; valamint

 • -

  a dr. Németh Marcell ügyvéd (Bán, S.Szabó&Partners, 1056 Budapest, Szerb u. 17-19.) által képviselt Monsanto Company II. rendű

kérelmezőnek gazdasági versenyt korlátozó megállapodás nemleges megállapítása, illetve egyedi mentesítése iránti kérelmére - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács a kérelmezők azon kérelmét, mely szerint az általuk 1998. október l-jén kötött "Megállapodás a versenymentességről" tárgyú megállapodás nem minősül versenyt korlátozó megállapodásnak elutasítja, egyben azt mentesíti a tilalom alól.

E határozat felülvizsgálatát a kérelmezők a kézbesítésétől számított 30 napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel.

Indoklás

I.

A megállapodás

1.) Az I. rendű kérelmező Cargill Mag Kft-t irányító Cargill Incorporeted (a továbbiakban: Cargill) és a II. rendű kérelmező Monsanto Company (a továbbiakban: Monsanto) 1998. június 28-án adásvételi szerződést kötöttek, amely alapján a Monsanto megvásárolta a Cargill nemzetközi vetőmag üzletágat Közép- és Dél-Amerikában, Európában, Ázsiában és Afrikában. Ezen ügylet keretében a két vállalkozás magyarországi leányvállalatai a Cargill Mag Kft és a Monsanto Kft 1998. október 1-jén "Leányvállalati Vagyonvásárlási Szerződést" (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek egymással. E szerint a Monsanto Kft megvásárolta a Cargill Mag Kft vetőmag üzletágához kapcsolódó vagyontárgyait, illetve a Cargill Mag Kft a Monsanto Kft-re engedményezte az üzletághoz tartozó egyes szabadalmait és szerződéseit.

2.) A Szerződéssel egyidejűleg a Cargill Mag Kft és a Monsanto megkötötték a "Megállapodás a versenymentesség" tárgyú megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás). Ebben a Cargill Mag Kft vállalta, hogy öt éven keresztül:

 • a.)

  sem közvetlenül, sem közvetve nem versenyez a Monsanto Kft-vel a Magyar Köztársaság területén;

 • b.)

  nem szerez irányítási jogot olyan vállalkozásban, amely versenytársa a Monsanto Kft-nek;

 • c.)

  a fennálló szokásos üzletmenetétől eltérő módon nem nyújt hitelt a Monsanto Kft egyetlen versenytársának sem, illetve nem vállal kezességet azok kötelezettségeiért; továbbá

 • d.)

  más módon sem vesz részt a Monsanto Kft versenytársának vezetésében vagy irányításában.

A Cargill Mag Kft azt is vállalta, hogy - meghatározott kivételekkel - az öt éves időtartam alatt a Cargill nem termel vetőmagot eladásra Magyarországon. A felek kölcsönösen vállalták, hogy három évig nem tesznek állásajánlatot a másik fél által foglalkoztatott bizonyos munkavállalóknak.

II.

A kérelmezők piaci helyzete

3.) A Cargill Mag Kft 1997. évi nettó árbevétele 457 millió forint volt, amelynek több mint háromnegyede (348 millió forint) vetőmag értékesítésből származott. Részesedése a magyarországi forgalomból az alábbiak szerint alakult:

- kukorica vetőmag:

1 százalék;

- napraforgó vetőmag:

11 százalék;

- repce vetőmag:

44 százalék.

4.) A Monsanto Kft édesítőszerek, valamint féreg- és rovarirtók értékesítésével foglalkozik, amelyből 1997. évben 518 millió forint nettó árbevételre tett szert. A Monsanto, illetve az általa irányított további külföldön honos vállalkozások a Magyar Köztársaság területén nem értek el nettó árbevételt 1997. évben.

III.

A kérelem

5.) A kérelmezők a Megállapodásban rögzítették, hogy akkor lép hatályba amikor a Gazdasági Versenyhivatal azt jóváhagyja. Ennek megfelelően a kérelmezők a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 18.§-a alapján a Gazdasági Versenyhivataltól kérték:

 • a.)

  elsődlegesen annak megállapítását, hogy a Megállapodás nem minősül a Tpvt. 11. § értelmében gazdasági versenyt korlátozó megállapodásnak;

 • b.)

  másodlagosan pedig kérték a Megállapodásnak a Tpvt. 17.§ alapján történő egyedi mentesítést.

6.) Az elsődleges kérelem kapcsán hivatkoztak arra, hogy a Szerződés értelmében a Cargill Mag Kft vetőmag üzletága, mint vállalkozás része a Monsanto Kft részévé válik, ami a Tpvt. 23.§ (1) bekezdésének a.) pontja értelmében vállalkozások összefonódásának minősül. Ezen összefonódás megvalósulásához közvetlenül kapcsolódnak és szükségesek a Megállapodásban rögzített esetleges versenykorlátozások, mert a megszerzett vagyontárgyak csak akkor jelentenek teljes értéket, ha a vevő védelmet élvez az eladó bizonyos versenycselekményeivel szemben a piacra történő beilleszkedése időszakában. Ebből következőleg a kérelem szerinti Megállapodást - álláspontjuk szerint - nem a Tpvt. 11.§ szerinti versenyt korlátozó megállapodásként, hanem az említett összefonódással együttesen kell megítélni, amely összefonódás viszont a Tpvt. 24.§ (1) bekezdés alapján nem esik engedélykérési kötelezettség alá.

7.) A másodlagos kérelemmel összefüggésben a kérelmezők hivatkoztak arra, hogy a Megállapodás megfelel a Tpvt. 17.§ (1) bekezdés szerinti mentesítési feltételeknek.

IV.

A döntés

A versenykorlátozás

8.) A Versenytanács kialakult gyakorlata szerint (Elvi állásfoglalások 23., Versenyfelügyeleti Értesítő 1998. évi 6. szám) az a tény, hogy a Szerződés révén a Cargill Mag Kft a vetőmag üzletágát (az ahhoz kapcsolódó eszközök és jogok értékesítésével) átengedi a Monsanto Kft részére, megvalósítja a Tpvt. 23.§ (1) bekezdés a.) pontja szerinti "a vállalkozás részére a vállalkozástól független másik vállalkozás részévé válik" törvényi tényállást, vagyis vállalkozások összefonódásának minősül.

9.) Az is minden kétséget kizáróan megállapítható, hogy a Megállapodásnak a 2.) pontban ismertetett elemei alkalmasak a gazdasági verseny korlátozására, és így a Tpvt. 11.§ szerinti tilalom alá esnek, ezen belül is sértik a Tpvt. 12.§ (2) bekezdésének b.) pontját, amely tiltja az előállítás, a forgalmazás vagy a befektetés korlátozását. A versenykorlátozás lehetősége annak ellenére fennáll, hogy Cargill Mag Kft nyilván azért értékesítette vetőmag üzletágat, mert az adott piacról ki akar vonulni, vagyis vélhetőleg a Megállapodás hiányában is az abban rögzített magatartást tanúsítaná. Meghatározott ideig azonban korlátozza az üzletágat eladó vállalkozást a Megállapodás abban, hogy a piaci-körülmények változása esetén tevékenységét újrakezdve versenytársként lépjen fel az érintett piacon.

10.) A Tpvt. nem tartalmaz olyan tételes rendelkezést, hogy az összefonódáshoz adott engedély kiterjed azokra a versenykorlátozásokra, amelyek az összefonódás megvalósításához szükségesek. A Versenytanács álláspontja szerint azonban ez nem zárja ki azt, hogy az összefonódást eredményező szerződésben (szerződésrendszerben) szereplő, a Tpvt. 11.§ által tiltott versenykorlátozásokat ne lehetne az összefonódás engedélyezési eljárás keretében értékelni, és azesetben, ha a versenykorlátozások az összefonódás megvalósulásához szükségesek és az összefonódás azok mellett is megfelel a Tpvt. 30. § (1) - (2) bekezdése szerinti feltételeknek, akkor azt a versenykorlátozásokkal együttesen engedélyezni.11.) Ha viszont az összefonódás - mint jelen esetben - nem esik engedélyezési kötelezettség alá, akkor az ahhoz kapcsolódó versenykorlátozások értékelésére összefonódás engedélyezési eljárás keretében nincs lehetőség. Ettől azonban a versenykorlátozások még léteznek, így szükséges azok versenyjogi értékelése, amelyre értelemszerűen csak a Tpvt. 18.§ szerinti eljárás keretében van mód. Erre tekintettel a Versenytanács a kérelmezők elsődleges kérelmet elutasította.

12.) Engedélyezési kötelezettség hiányában a Versenytanács értelemszerűen nem foglalkozott azzal, hogy a Megállapodásban foglalt versenykorlátozások szükségesek-e az összefonódáshoz. Megjegyzi azonban, hogy a vállalkozás vagy a vállalkozás rész (üzletág) elidegenítése esetén az eladót terhelő olyan versenytilalmak, amelyek

 • -

  a vevő piaci beilleszkedéséhez szükséges időre korlátozódnak;

 • -

  az érintett áruk és földrajzi terület tekintetében pedig nem lépik túl az értékesített vállalkozás (rész) korábbi működési területét

elvileg az összefonódáshoz kapcsolódó és szükséges versenykorlátozásnak minősülnek.

A mentesítés

13.) A Tpvt. 17.§ (1) bekezdésének a-d.) pontjaiban részletezett feltételek együttes teljesülése esetén a Gazdasági Versenyhivatal mentesíti a megállapodást a Tpvt. 11.§-ában foglalt tilalom alól.

14.) A Versenytanács álláspontja szerint a Megállapodás megfelel a Tpvt. 17.§ (1) bekezdése szerinti feltételeknek, mert:
a.) az szükséges és egyben hozzá is járul ahhoz, hogy a Monsanto Kft versenyképes piaci szerelőként működhessen a vetőmag üzletág átvételét követően; ami
b.) kereskedelmi partnerei és a fogyasztók számára is előnyös, mert továbbra is élvezhetik az átruházott vetőmag üzletággal való együttműködés hasznát, valamint a megszokott termékeket;
c.) a versenyt korlátozó hatás időben a Monsanto Kft piaci beilleszkedéséhez igazodik, az érintett áruk és földrajzi terület tekintetében pedig nem lépi túl a Cargill Mag Kft korábbi működési területét, vagyis olyan mértékű, amely nem haladja meg a gazdaságilag indokolt célok (az eladó esetében: a legjobb áron történő értékesítés; a vevő esetébeni: a megszerzett vagyontárgyak teljes értékéhez való hozzájutás) eléréséhez szükséges mértékét; végül
d.) egyetlen érintett áru tekintetében sem teszi lehetővé a Megállapodás a verseny kizárását.

15.) Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 77.§ (1) a.) pontja alapján úgy döntött, hogy a kérelem szerinti Megállapodást mentesíti a Tpvt. 11.§ szerinti tilalom alól.

V.

Eljárási kérdések

16.) A kérelmezők - képviselőik utján - közösen kérték a tárgyalás mellőzését ezért a Versenytanács határozatát a Tpvt. 74.§ (1) bekezdésének alkalmazásával tárgyaláson kívül hozta meg.

17.) A kérelmezők a Tpvt. 62.§ (1) bekezdése szerinti eljárási díjat előzetesen leróttak, ezért arról rendelkezni nem kellett.
18.) A határozat felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezés a Tpvt. 83.§ (1) - (2) bekezdésén alapul.

Budapest, 1999. február 24.

dr. Bodócsi András sk. előadó
Fógel Jánosné dr. sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Szabó Györgyi