Vj-178/1998/23

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa dr. Darázs Lénárd ügyvéd (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 9.) által képviselt Westpharma Gyógyszerkereskedelmi Részvénytársaság és a Prevenció Konsulting Gazdasági Tanácsadó Kft. kérelmezőknek összefonódás engedélyezése iránti kérelmére - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

 • 1.

  A Versenytanács engedélyezi, hogy a Westpharma Gyógyszerkereskedelmi Rt. és a Prevenció Konsulting Gazdasági Tanácsadó Kft. közösen irányítást szerezzenek a Pharmaprevent Gyógyszerkereskedelmi Rt. felett.

 • 2.

  A kérelem benyújtására rendelkezésre álló határidő elmulasztása miatt a kérelmezőkkel szemben 200.000.- - 200.000.- (azaz Kettőszázezer-kettőszázezer) Ft bírságot szab ki, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül kötelesek megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557. számú bírságbevételi számla javára.

 • 3.

  E határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított 30 napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel, amelynek a bírság megfizetésére halasztó hatálya van.

Indoklás

I.

A Westpharma Gyógyszerkereskedelmi Rt. (a továbbiakban: Westpharma Rt.) 1996. június 29-én a nyugat-magyarországi gyógyszertári központok privatizációja során jött létre. Tevékenységi körébe a gyógyszernagykereskedelem tartozik, melyet többségében a nyugat-dunántúli megyékben folytat, de nagykereskedelmi tevékenysége kiterjed az ország egész területére. A nagykereskedelmi forgalmazás mellett kisebb mértékben kiskereskedelmi tevékenységet is folytat, miután Győr és Csorna területén kilenc betéti társaságként működő gyógyszertárban 75 %-os tulajdonosi részesedéssel rendelkező kültag.
A Westpharma Rt. többségi tulajdonosa az ARAGO Befektetési Holding Rt.
A Westpharma Rt. 1997-ben 11.589 millió Ft árbevételt realizált.

A Prevenció Konsulting Gazdasági Tanácsadó Kft. (a továbbiakban: Prevenció Kft.) számviteli, könyvvizsgálói és adószakértői tevékenységet folytató társaság, amely 1997. április 28-án alakult. A Kft. 100 %-os tulajdonosa a Westpharma Rt.
A Prevenció Kft. 1997-ben 101 millió Ft árbevételt ért el.

A Pharmaprevent Gyógyszerkereskedelmi Részvénytársaság (a továbbiakban: Pharmaprevent Rt.) 1996. június 28-án a gyógyszertári központok privatizációjakor alakult meg, tevékenységi körébe a gyógyszernagykereskedelem tartozik. Értékesítésének nagyobb hányadát Fejér megyében folytatja, de értékesít gyógyszereket az ország egész területén is.
A Pharmaprevent Rt. többségi tulajdonosai az ARAGO Befektetési Holding Rt., valamint a Dunaújvárosi és Székesfehérvári Önkormányzat.
A Pharmaprevent Rt. 1997-ben 3.847 millió Ft árbevételt realizált.

II.

Magyarország területén a gyógyszernagykereskedelem piacán több mint 80, a népjóléti miniszter által engedélyt kapott vállalkozás tevékenykedik. A kereskedelmi vállalkozások mellett a gyógyszergyártók maguk is forgalmazhatják gyógyszereiket.
Az 1997. évi - beszerzési áron számított - teljes gyógyszernagykereskedelmi forgalom 135 milliárd Ft volt, melynek meghatározó hányadát néhány hagyományos piaci pozícióval rendelkező cég adja, ezek 15-34 % közötti részesedéssel bírnak. A piacvezetők mellett mintegy 4-5 vállalkozás forgalmazza a termékek 6-8 %-át, és kb. 30-ra tehető azon vállalkozások száma, melyek éves árbevétele meghaladja az 1 milliárd Ft-os értéket.

Az 1997. évi gyógyszernagykereskedelmi forgalomból a Westpharma Rt. által forgalmazott gyógyszerek piaci részesedése 8,6 %-os, az irányítása alá kerülő Pharmaprevent részesedése pedig 2,8 %.

A gyógyszernagykereskedelmi vállalkozások jellemzően a földrajzi környezetükben elhelyezkedő gyógyszertárakat és kórházakat szolgálják ki, azonban a termék jellegéből adódóan az országos forgalmazás jelentősebb többletköltség vagy időveszteség nélkül megoldható.

III.

1997. július 2-án a Prevenció Kft. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatával vagyonkezelési szerződést kötött a Pharmaprevent Rt. 50,067 millió Ft értékű vagyonának kezelésére. A szerződés szerint e vagyon vonatkozásában a Prevenció Kft. a tulajdonosi jogok gyakorlására jogosult.
A Prevenció Kft. azonos tartalommal 1997. november 17-én Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával megbízási szerződést kötött a Pharmaprevent 94,329 millió Ft értékű vagyonának kezelésére, azaz a tulajdonosi jogok gyakorlására.
E két szerződéssel együttesen a Prevenció Kft. a Pharmaprevent Rt. részvényeinek 36 %-a felett rendelkezik szerződéseken alapuló, szavazati joggal is együttjáró tulajdonosi jogosítványokkal.

1997. december 9-én az ARAGO Befektetési Holding Rt. és a Westpharma Rt. között részvény adásvételi szerződés jött létre, mellyel a Westpharma Rt. 25 %-os részesedést szerzett a Pharmaprevent Rt-ben.
E szerződésekkel a kérelmezők együttesen 61 %-os irányítási jogot szereztek a Pharmaprevent Rt. felett.
Az irányításszerzés engedélyezését a kérelmezők, hivatkozva az 1996. évi LVII. törvény előírásaira, a Gazdasági Versenyhivatalhoz 1998. december 29-én érkezett kérelemmel kérték.
Az 1996. évi LVII. törvény 28. § (2) bekezdésében meghatározott határidő túllépése miatt a kérelmezők igazolási kérelmet terjesztettek elő - a kérelem benyújtásával azonos időpontban - arra hivatkozással, hogy a kérelmezett tranzakció megítélésük szerint nem tartozik az 1996. évi LVII. törvény hatálya alá, tekintettel arra, hogy az irányítás megszerzése részben a többségi tulajdonos ARAGO Befektetési Holding Rt-től történt, részben pedig amiatt, hogy a Prevenció Kft. által kötött vagyonkezelési szerződés nem minősül szervezeti összefonódásnak.
A fenti törvényértelmezés ellenére, a biztonságos tevékenység folytatása érdekében utólag kérték a versenyfelügyeleti eljárás lefolytatását, egyúttal a késedelem miatti bírság kiszabás mellőzését.

A kérelemben rámutattak arra, hogy az összefonódás számottevő költségmegtakarítással jár, mert néhány párhuzamos tevékenység - így például a beszerzés, logisztika, számítógépes nyilvántartás, raktározás - ésszerűsíthető. A forgalomnövekedés szélesebb árukínálatot és a szolgáltatások fejlődését is elősegíti, s a vásárló kiskereskedők számára árrésben vagy egyéb kedvezményben megnyilvánuló kedvezményeket biztosíthat.

IV.

Az 1996. évi LVII törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 71. §-a alapján készült vizsgálati jelentés a kérelemben foglalt összefonódás engedélyezését, a kérelem határidőn túli benyújtása miatt bírság kiszabását indítványozta.

V.

A Tpvt. előírásai szerint a vállalkozások összefonódásához a Gazdasági Versenyhivataltól az esetben kell engedélyt kérni

 • -

  ha a kérelemhez benyújtott megállapodásban, vagy szerződésekben foglaltak a Tpvt. 23. §-a szerint összefonódásnak minősülnek, valamint

 • -

  ha az érintett vállalkozások együttes előző évi nettó árbevétele meghaladja a Tpvt. 24. §-ában előírt értékeket.

A Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pontja szerint vállalkozások összefonódása jön létre, ha egy vállalkozás vagy több vállalkozás közösen irányítást szerez egy további vállalkozás felett. A törvény 23. § (2) bekezdés a) pontja szerint irányításszerzésnek minősül, ha egy vállalkozás vagy több vállalkozás közösen a másik vállalkozás többségi szavazati jogot biztosító részvényeit, illetőleg a szavazati jogok több mint 50 %-át megszerzi.
A 23. § (3) bekezdése pedig úgy rendelkezik, hogy a (2) bekezdés a) pontjában említett többségi szavazati jogok megszerzésével azonos módon kell elbírálni azt is, ha a másik vállalkozás döntéseinek meghatározó befolyásolására való - szerződésen alapuló - jogosultság nem jár együtt részvényesi jogviszonnyal.
A felsorolt törvényi tényállások alapján a kérelmezők által benyújtott szerződések összefonódásnak minősülnek, ugyanis a Westpharma Rt. és az ARAGO Befektetési Holding Rt. között részvényvásárlás történt, a Prevenció Kft., valamint a Dunaújvárosi és a Székesfehérvári Önkormányzattal kötött tulajdonosi jogok gyakorlására szóló szerződések pedig a Tpvt. 23. § (3) bekezdése alapján tekintendők irányításszerzésnek.
A törvény előírása szerint az azonos tulajdonosi csoportba tartozó - azaz egymástól nem független - vállalkozások közötti irányításszerzés is összefonódásnak minősül.

A Tpvt. 24. §-a alapján az irányításszerzés az esetben engedélyköteles, ha az érintett vállalkozások együttesen az előző üzleti évben 10 milliárd Ft-ot meghaladó nettó árbevételt értek el és az irányítás alá kerülő vállalkozás pedig több mint 500 millió Ft-ot.

Az összefonódásban érintett vállalkozások körét a 26. § szerint a közvetlenül és közvetetten résztvevő vállalkozások figyelembevételével kell megállapítani.

Jelen eljárásban az irányításszerzés közvetlen résztvevői:

 • -

  a Westpharma Rt.,

 • -

  a Prevenció Kft.,

 • -

  a Pharmaprevent Rt.

A Tpvt. 26. § (3) bekezdése szerint közvetett résztvevők:

 • -

  az ARAGO Befektetési Holding Rt. (1997. évi nettó árbevétele 1.457 millió Ft)

 • -

  9 gyógyszertár, melyben a Westpharma Rt. többségi tulajdoni részesedéssel rendelkezik. (1997. évi árbevételük 160 millió Ft volt.)

Tekintettel arra, hogy a kérelem során benyújtott szerződések a Tpvt. 23. §-a szerint irányításszerzésnek minősülnek; valamint a felsorolt érintett vállalkozások együttes előző évi nettó árbevétele meghaladta a 10 milliárd Ft-ot (17,2 milliárd Ft), és az irányítás alá kerülő Pharmaprevent Rt. 1997. évi nettó árbevétele magasabb 500 millió Ft-nál, a kérelmezett összefonódás engedélyköteles.

VI.

A Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. 30. § (2) bekezdésében foglaltak szerint nem tagadhatja meg a kérelmezett összefonódás iránti engedélyt, ha az az érintett piacon, illetve annak jelentős részén nem hoz létre vagy nem erősít meg gazdasági erőfölényt, nem akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását, vagy fejlődését.

Az érintett piacot a törvény 14. §-ában foglaltak szerint kell figyelembevenni.

A Versenytanács a kérelem tárgyát képező irányításszerzéssel kapcsolatban kialakuló piaci hatás értékelésekor a gyógyszerkészítmények teljes magyarországi nagykereskedelmi forgalmát vette figyelembe. Tekintettel volt ugyan arra, hogy az érintett vállalkozások elsősorban hagyományos kapcsolataikból eredően a körzetük gyógyszertárait és egészségügyi intézményeit látják el, de figyelembe vette, hogy jelenleg is értékesítenek az ország más területein és az összefonódást követően a gyógyszertermékek országos forgalmazásának bővítését tervezik.

Az irányításszerzés résztvevői együttesen a teljes hazai gyógyszernagykereskedelemből mintegy 11,4 %-kal részesednek. Ez az arány tartalmában nem teljesen fedi a Tpvt. 14. §-ában megfogalmazott érintett piaci részarányt, mert nem veszi a számításba azt, hogy az azonos hatóanyagtartalom bizonyos gyógyszerkészítmények között lehetővé teszi az ésszerű helyettesíthetőséget. Ennek megközelítése rendkívül bonyolult módszerek segítségével történhetne csak, ezért ettől a Versenytanács eltekintett és az országos gyógyszernagykereskedelmi forgalomból való részesedés mértékét megfelelő információnak tartotta a forgalmazók piaci súlyának megítéléséhez. Ebben tekintettel volt arra, hogy a nagykereskedelmi vállalkozások vevőik igényeihez igazodóan jellemzően nem egy-egy konkrét igény kielégítéséhez szükséges gyógyszereket forgalmazzák, hanem a termékek széles választékát.

A kérelmezett irányítás megszerzésével az országos gyógyszernagykereskedelmi fogalomban viszonylag csekély (10 %-ot némileg meghaladó) részesedés alakul ki, emellett a piacon számottevő versenytárs működik, így a Versenytanács úgy ítélte meg, hogy az összefonódás az érintett piacon nem hoz létre gazdasági erőfölényt és nem akadályozza a hatékony verseny fennmaradását.
Az összefonódás révén a fogyasztók országos méretekben szélesebb választékhoz, magasabb színvonalú szolgáltatáshoz jutnak.

Mindezeket figyelembevéve a Versenytanács a Tpvt. 30. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az irányítás megszerzését engedélyezte.

VII.

A Tpvt. 28. § (2) bekezdése alapján az engedély iránti kérelmet az összefonódást eredményező szerződés megkötését követő 8 napon belül kell benyújtani. E határidő, figyelembe véve az irányítás szerzés létrejöttét megvalósító részvény adásvételi szerződés időpontját, 1997. december 17-e volt, ezzel szemben a kérelem 1998. december 29-én, azaz 377 nappal később érkezett a Gazdasági Versenyhivatalhoz.

A határidő elmulasztására igazolási kérelem előterjesztésére a Tpvt. 57. § (1) bekezdésére alapítottan jogi lehetőség nincs.
Az igazolási kérelem ugyanis az eljárási határidők elmulasztása esetén, a mulasztás következményeinek orvoslására szolgál, e határidők alatt azon időtartamok értendők, amelyeken belül a cselekményt az ügyfélnek teljesítenie kell (Áe. Kommentár 131. oldal).
Ez következik az igazolási kérelemre vonatkozó szabályozásnak a Tpvt. rendszerén belüli elhelyezkedéséből is (a versenyfelügyeleti eljárás általános szabályairól szóló VIII. fejezetben).

A jelen esetben pedig anyagi jogi határidőt mulasztottak a kérelmezők, ez pedig jellegét tekintve más természetű és mások a jogkövetkezményei is, eljárásjogi jogkövetkezmény nem alkalmazható. (Pp. Kommentár: mulasztáshoz fűzött része, 197. oldal, Ptk. Kommentár: 545. oldal.)
A Tpvt. e határidő elmulasztásához jogkövetkezményként nem jogvesztést mond ki, hanem bírság kiszabását fűzi (78-79. §).
A Tpvt. 79. §-a alapján a bírság összege a Tpvt. 24. § szerinti engedélykérelem elmulasztása esetén legfeljebb napi 10.000.- Ft, azaz jelen ügyben maximum 3.770.000.- Ft. Ezen összegen belül a Versenytanács az irányítást megszerző kérelmezők terhére a bírság összegét 200.000.- - 200.000.- Ft-ban határozta meg. Az összeg meghatározásánál egyrészt figyelembe vette azt, hogy a kérelmezők, ha jelentős késéssel is, de benyújtották a kérelmet, másrészt arra volt tekintettel, hogy a Tpvt. rendelkezéseiből egyértelműen következik, hogy a kérelem szerinti akció összefonódásnak minősül és engedélyköteles.

VIII.

Az ügyfelek (a Westpharma Rt., a Prevenció Kft. és a Pharmaprevent Rt.) közösen a tárgyalás mellőzését kérték, ezért a Versenytanács határozatát a Tpvt. 74. § (1) bekezdése alapján tárgyaláson kívül hozta meg.

A kérelmezők a Tpvt. 62. § (1) bekezdés szerinti eljárási díjat lerótták, ezért arról rendelkezni nem kellett.

A határozat felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezés a Tpvt. 83. § (1) és (2) bekezdésein alapul, amely az összefonódás engedélyezésére vonatkozó rendelkezés tekintetében a Tpvt. 52. §-a alapján a Pharmaprevent Rt-re is kiterjed.

Budapest, 1999. május 26.

Fógel Jánosné dr. sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Ágoston Marika