Vj-179/1998/14

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa dr. Darázs Lénárd ügyvéd (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 9.) által képviselt Westpharma Gyógyszerkereskedelmi Részvénytársaság kérelmezőnek összefonódás engedélyezése iránti kérelmére - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a Westpharma Gyógyszerkereskedelmi Rt. részvényvásárlással irányítást szerezzen a Heliomed Szeged Gyógyszerkereskedelmi Rt. felett, egyben az igazolási kérelmet elutasítja.

E határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított 30 napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel.

Indoklás

I.

A Westpharma Gyógyszerkereskedelmi Rt. (a továbbiakban: Westpharma Rt.) 1996. június 29-én a nyugat-magyarországi gyógyszertári központok privatizációja során jött létre. Tevékenységi körébe a gyógyszernagy-kereskedelem tartozik, értékesítési tevékenységét nagyobb részben a nyugat-dunántúli megyékben folytatja, de az ország egész területén is forgalmaz gyógyszertermékeket. A nagykereskedelmi tevékenység mellett kisebb hányadban folytat kiskereskedelmi értékesítést is, a Győr és Csorna területén működő 9 gyógyszertáron keresztül, melyekben 75 %-os tulajdonosi részesedéssel rendelkező kültag.
A Westpharma Rt. többségi tulajdonosa az ARAGO Befektetési Holding Rt.
1997-ben a Westpharma Rt. 11.589 millió Ft árbevételt realizált.

A Westpharma Rt. 100 %-os tulajdonosa a Prevenció Konsulting Gazdasági Tanácsadó Kft-nek (a továbbiakban: Prevenció Kft.), amely számviteli, könyvvizsgálói és adószakértői tevékenységet folytat, 1997. évi árbevétele 101 millió Ft volt.
A Westpharma Rt. és a Prevenció Kft. 1997. II. félévében irányítást szerzett a Pharmaprevent Gyógyszerkereskedelmi Részvénytársaság (a továbbiakban: Pharmaprevent Rt.) felett, mely vállalkozás szintén gyógyszernagy-kereskedelmi tevékenységet folytat, 1997. évi árbevétele 3.847 millió Ft volt.
Az irányításszerzést a Gazdasági Versenyhivatal a Vj-178/1998/23. számú határozatával engedélyezte.
A Westpharma Rt. ugyancsak többségi részesedéssel rendelkezik a Coloniapharma Gyógyszerkereskedelmi Részvénytársaság (a továbbiakban: Coloniapharma Rt.) felett, mely 1997-ben 1.968 millió Ft árbevételt realizált.
E többségi részesedés megszerzését a Gazdasági Versenyhivatal a Vj-180/1998/37. számú határozatával engedélyezte.

A Heliomed Szeged Gyógyszerkereskedelmi Részvénytársaság (a továbbiakban: Heliomed Rt.) 1995. december 31-én alakult a gyógyszertári központok privatizációja során. Nagykereskedelmi tevékenységének nagyobb hányadát Csongrád megyében folytatja, de értékesít gyógyszereket az ország egész területén.
A Heliomed Rt. többségi tulajdonosa az ARAGO Befektetési Holding Rt.
A részvénytársaság 1997-ben 3.125 millió Ft árbevételt realizált.

II.

A magyarországi gyógyszernagykereskedelmi piacon a népjóléti miniszter által kapott engedély alapján több mint 80 vállalkozás tevékenykedik. A nagykereskedők mellett a gyógyszergyártók önállóan is forgalmazhatják termékeiket.
Az 1997. évi - beszerzési áron számított - teljes gyógyszernagy-kereskedelmi forgalom 135 milliárd Ft volt, melynek meghatározó hányadát, 15-34 % közötti piaci részesedéssel bíró néhány tőkeerős cég adja. E piacvezető vállalkozások mellett mintegy 4-5 nagykereskedő forgalmazza a termékek 6-8 %-át, s kb. 30 olyan vállalkozás szerepel a piacon, melyek éves árbevétele több mint 1 milliárd Ft.

Az 1997. évi gyógyszernagykereskedelmi forgalomból a Westpharma Rt. által értékesített gyógyszerek piaci részesedése 8,6 %, az általa irányított Pharmaprevent és Coloniapharma piaci részaránya együttesen 4,3 %, az irányítása alá kerülő Heliomed Rt. részaránya pedig 2,3 %.

A gyógyszernagykereskedelmi vállalkozások általában a földrajzi körzetükben elhelyezkedő gyógyszertárakat és kórházakat szolgálják ki, de a termék jellegéből adódóan az országos forgalmazás jelentősebb többletköltséget, vagy időráfordítást nem igényel.

III.

1998. november 26-án az ARAGO Befektetési Holding Rt. és Westpharma Rt. között értékpapír adásvételi szerződés jött létre, mellyel a Westpharma Rt. megszerezte a Heliomed Rt. törzsrészvényeinek 54 %-át.
A kérelmező a fenti szerződésben foglaltakhoz kérte az 1996. évi LVII. törvény előírásaira hivatkozva a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét, mely kérelem 1998. december 29-én érkezett.
Az 1996. évi LVII. törvény 28. § (2) bekezdésében meghatározott határidő túllépése miatt a kérelmező igazolási kérelmet terjesztett elő, a kérelem benyújtásával azonos időpontban, arra hivatkozva, hogy a kérelmezett részvényvásárlás álláspontja szerint nem tartozik az 1996. évi LVII. törvény hatálya alá, miután a részvényeket a Westpharma Rt. többségi tulajdonosától, az ARAGO Befektetési Holding Rt-től vásárolta meg. Ugyancsak nem tartotta engedélykérési kötelezettség alá tartozónak a többségi részesedést létrehozó 1998. november 26-i részvény adásvételi szerződést, miután már korábban, 1998. augusztus 3-a óta a Westpharma Rt. rendelkezett a Heliomed Rt. részvényeinek 49 %-ával, azaz csak részesedésnövekedés történt, amely véleménye szerint nem minősül a törvényben említett engedélyköteles összefonódásnak.
A fenti értelmezés ellenére, a biztonságos tevékenység folytatása érdekében kérte utólag a versenyfelügyeleti eljárás lefolytatását, valamint a késedelem miatti bírság kiszabásának mellőzését.

A kérelemben azt hangsúlyozta, hogy az összefonódás jelentős költségmegtakarítással jár, mert a párhuzamos tevékenységek, mint például a beszerzés, a számítógépes nyilvántartás, a raktározás közös bonyolítása ésszerűsíthető. A forgalomnövekedés szélesebb árukínálatot és a szolgáltatások magasabb színvonalát is biztosítja, a hatékonyabb gazdálkodás a vevők számára nyújtható kedvezményekben is megnyilvánul majd.

IV.

Az 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 71. §-a alapján készült vizsgálati jelentés a kérelemben foglalt összefonódás engedélyezését indítványozta.

V.

A Tpvt. VI. fejezetében foglalt előírások szerint a vállalkozások összefonódásához a Gazdasági Versenyhivataltól engedélyt kell kérni az esetben, ha a kérelmezett akció a Tpvt. 23. §-a szerint összefonódásnak minősül, valamint, ha az érintett vállalkozások együttes előző évi nettó árbevétele (Tpvt. 24. §) meghaladja a 10 milliárd Ft-ot és az irányítás alá kerülő vállalkozásé pedig 500 millió Ft felett van.

A Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pontja szerint vállalkozások összefonódása jön létre, ha egy vállalkozás vagy több vállalkozás közösen irányítást szerez egy további vállalkozás felett. Irányításszerzésnek a törvény 23. § (2) bekezdés a) pontja szerint az minősül, ha egy vállalkozás vagy több vállalkozás közösen a másik vállalkozás többségi szavazati jogot biztosító részvényeit megszerzi.

Az említett törvényi tényállások alapján a kérelmező által benyújtott szerződéssel, - a részvénytulajdon 50 % fölé emelkedésével - összefonódás jött létre, ugyanis a Westpharma Rt. és az ARAGO Befektetési Holding Rt. között 1998. november 26-án kötött részvény adásvételi szerződéssel szerezte meg a kérelmező a Heliomed Rt-nek a törvény szerint irányításszerzésnek minősülő többségi szavazati jogot biztosító részvényeit.
A törvény összefonódásnak minősíti az azonos tulajdonosi csoportba tartozó - azaz egymástól nem független - vállalkozások között történő irányításszerzéseket is.

A kérelmezett összefonódásban érintett vállalkozások körét a törvény 26. §-a szerint a közvetlenül és közvetetten résztvevő vállalkozások figyelembevételével kell megállapítani.
Jelen eljárásban érintett vállalkozások a közvetlen résztvevők: a Westpharma Rt. és a Heliomed Rt., közvetett résztvevők: a Westpharma Rt. által irányított vállalkozások, melyeket e határozat I. fejezete tartalmaz, valamint a Westpharma Rt-t irányító ARAGO Befektetési Holding Rt. és a Coloniapharma tulajdonában lévő gyógyszertárak.

Tekintettel arra, hogy az érintett vállalkozások előző évi együttes nettó árbevétele meghaladta a 10 milliárd Ft-ot (23,4 milliárd Ft), és az irányítás kerülő Heliomed Rt. 1997. évi nettó árbevétele magasabb 500 millió Ft-nál (3,1 milliárd Ft), valamint, hogy a kérelem során benyújtott szerződés a Tpvt. 23. §-a szerint irányításszerzésnek minősül; a kérelmezett összefonódás engedélyköteles.

VI.

A Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján nem tagadhatja meg a kérelmezett összefonódás iránti engedélyt, ha az az érintett piacon, illetve annak jelentős részén nem hoz létre, vagy nem erősít meg gazdasági erőfölényt, nem akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását, vagy fejlődését.

Az érintett piacot a törvény 14. §-ában foglaltak szerint kell figyelembe venni.

A Versenytanács a kérelmezett irányításszerzés piaci hatásának értékelésénél a gyógyszerkészítmények országos nagykereskedelmi forgalmát vette figyelembe. Tekintettel volt arra, hogy az érintett vállalkozások nagyobb hányadban hagyományos kapcsolataikból eredően a földrajzi körzetükbe tartozó gyógyszertárakat és egészségügyi intézményeket látják el, de számításba vette azt is, hogy az összefonódás résztvevői jelenleg is forgalmaznak országos méretekben, s az irányításszerzést követően e forgalom bővítését tervezik.

Az összefonódás közvetlen és közvetett résztvevői együttesen a teljes hazai gyógyszernagykereskedelemből kb. 15,2 %-kal részesednek. Annak ellenére, hogy ez az arány nem tartalmazza azt, hogy az azonos hatóanyagtartalmú gyógyszerkészítmények körében lehetséges az ésszerű helyettesíthetőség, tehát tartalmában nem teljesen azonos az érintett piaci részesedéssel, a Versenytanács az országos gyógyszernagykereskedelmi forgalomból való részesedés arányát elégséges információnak tartotta a forgalmazók piaci súlyának megítéléséhez. Arra volt tekintettel ugyanis, hogy a gyógyszernagykereskedelmi vállalkozások a vevők igényeihez igazodóan a gyógyszerek szinte teljes választékát forgalmazzák, s nem egy-egy konkrét igény kielégítését végzik.

A kérelmezett irányítás megszerzésével a résztvevők az országos gyógyszernagykereskedelmi fogalomban 15 %-ot némileg meghaladó részaránnyal rendelkeznek majd, amely egy közepes méretű vállalkozás megjelenését eredményezi a piacon. A gyógyszernagykereskedelemben a piacvezető vállalkozások mellett számottevő versenytárs tevékenykedik, ezért a Versenytanács úgy ítélte meg, hogy ez az összefonódás az érintett országos piacon nem hoz létre gazdasági erőfölényt és nem akadályozza a hatékony verseny fennmaradását.
Az irányításszerzés révén megvalósuló hatékonyabb gazdálkodás következtében a fogyasztók országos méretekben szélesebb választékhoz, magasabb színvonalú szolgáltatáshoz jutnak.

Előzőeket figyelembevéve a Versenytanács a Tpvt. 30. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az irányítás megszerzését engedélyezte.

VII.

A Tpvt. 28. § (2) bekezdése alapján az engedély iránti kérelmet az irányításszerzést eredményező szerződés megkötését követő 8 napon belül kell a Gazdasági Versenyhivatalhoz benyújtani. E határidő, figyelembevéve a Westpharma Rt-nek a Heliomed Rt. feletti irányítás szerzését létrehozó szerződés időpontját, 1998. december 4-e volt, ezzel szemben a kérelem 1998. december 29-én, azaz 25 nappal később érkezett a Gazdasági Versenyhivatalhoz.

A határidő elmulasztására igazolási kérelem előterjesztésére a Tpvt. 57. § (1) bekezdése értelmében nem volt mód. Azt a vizsgálati eljárás során kellett volna elutasítani.
Miután a vizsgáló e tárgyban nem hozott határozatot, a Versenytanács rendelkezett az elutasításról.
Az igazolási kérelem ugyanis az eljárási határidők elmulasztása esetén, a mulasztás következményeinek orvoslására szolgál, e határidők alatt azon időtartamok értendők, amelyeken belül a cselekményt az ügyfélnek teljesítenie kell (Áe. Kommentár 131. oldal). Ez következik az igazolási kérelemre vonatkozó szabályozásnak a Tpvt. rendszerén belüli elhelyezéséből is (a versenyfelügyeleti eljárás általános szabályairól szóló VIII. fejezetben).

Jelen esetben anyagi jogi határidőt mulasztottak a kérelmezők, ez pedig jellegét tekintve más természetű és mások a jogkövetkezményei is, eljárásjogi jogkövetkezmény nem alkalmazható (Pp. Kommentár: mulasztáshoz fűzött része, 197. oldal, Ptk. Kommentár: 545. oldal).

A Tpvt. e határidő elmulasztásához jogkövetkezményként nem jogvesztést mond ki, hanem bírság kiszabását fűzi (78-79. §).

A Tpvt. 79. §-a alapján a 24. § szerinti engedélykérelem elmulasztása esetén a bírság összege legfeljebb napi 10.000.- Ft, azaz jelen esetben maximum 250.000.- Ft lehet.
A Versenytanács - a Tpvt. 78. § (1) bekezdésében biztosított lehetőség alapján - azt mérlegelve, hogy a kérelmező ha elkésetten is, de benyújtotta az engedély iránti kérelmét, valamint, hogy a törvényben meghatározott engedélykérési kötelezettség határidejét viszonylag rövid idővel lépte túl, a bírság kiszabását mellőzte.

VIII.

Az ügyfelek (a Westpharma Rt. és a Heliomed Rt.) közösen a tárgyalás mellőzését kérték, ezért a Versenytanács határozatát a Tpvt. 74. § (1) bekezdése alapján tárgyaláson kívül hozta meg.

A kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdés szerinti eljárási díjat megfizette, ezért arról rendelkezni nem kellett.

A határozat felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezés a Tpvt. 83. § (1) és (2) bekezdésein alapul, amely a Tpvt. 52. §-a alapján a Heliomed Rt-re is vonatkozik.

Budapest, 1999. május 26.

Fógel Jánosné dr. sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Ágoston Marika