Vj-181/1998/15

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Óvári Győző ügyvéd által képviselt Egyesült Kiadói Holding Kft. (1022 Budapest, Törökvészi út 30/a.) eljárás alá vonttal szemben fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt hivatalból indult eljárásban - tárgyaláson - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont által kiadott "Otthon" című folyóirat havi példányszámáról a Média-Ász című időszaki kiadvány 1998. márciusában és 1998. augusztusában megjelent számában közölt valótlan adat alkalmas a fogyasztók döntésének tisztességtelen befolyásolására.


Kötelezi az eljárás alá vont vállalkozást, hogy fizessen meg 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557. számú bírságbevételi számla javára 500.000.- (azaz Ötszázezer) Ft bírságot.


A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül lehet a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál előterjesztendő felülvizsgálati kérelmet benyújtani.

Indoklás

I.

A vizsgálati jelentés feltárta, hogy a hazai sajtótermékekre vonatkozó adatokat közlő Média-Ász című időszakos kiadványban 1998. március és augusztus hónapban az eljárás alá vont által kiadott Otthon című havilap kiadványszámáról jelentősen nagyobb számot tettek közzé a valóságosnál. Az 1987. és 1988. évben a közzétett példányszám és a valós példányszám (ez utóbbi üzleti titok) között nagyságrendi eltérés mutatkozott.


Az eljárás alá vont vállalkozást 1996. február 7-én jegyezték be a Cégjegyzékbe, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara tagja. Tevékenységi körébe tartozik többek között a lapkiadás, ebben a körben adja ki a havonta megjelenő, országos terjesztésű Otthon című lakberendezési szaklapot.


A piacon hasonló tárgykörben, többnyire azonos periódusban megjelenő, ugyanazt a fogyasztói réteget megcélozva hat kiadványt jelölt meg a vizsgálati jelentés. Valamennyi kiadvány közzétesz hirdetéseket. Az eljárás alá vont vállalkozás vizsgált kiadványában a hirdetéseket kizárólagos joggal az 1988. október 5-ig tőle függetlenül működő piaci szereplő, az Egyesült Reklám Kft. vette fel és közvetítette a kiadónak. Az építési-lakberendezési tárgyú lapok hirdetési tarifái között a vizsgálat nem tárt fel számottevő eltérést. A vizsgáló a Tpvt. 8. § (2) bekezdés a) pontja megsértése miatt indítványozta a jogsértés megállapítását.

Az eljárás alá vont vállalkozás a feltárt tényeket nem, a jogsértés bekövetkeztét viszont vitatta. Elsősorban arra hivatkozott, hogy a valótlan információt nem maga, hanem ügynöke, az Egyesült Reklám Kft. szolgáltatta, az eljárás alá vont felelőssége emiatt nem állapítható meg. Álláspontja szerint az adatszolgáltatás prognosztizált kiadványszámra vonatkozott, s a jelen vizsgálat megkezdését követően az eljárás alá vont annak további közzétételét megtiltotta. A sajtótermékek hitelesnek elfogadott adatai egyébként szakszerű kutatás alapján a Média Analízis című kiadványban találhatók; a Média-Ász adatai inkább tájékoztató jellegűek.

II.

A Versenytanácsnak - arra tekintettel, hogy a feltárt tényeket az eljárás alá vont nem vitatta - két kérdésben kellett állást foglalnia:

  • a)

    a fogyasztó döntését befolyásoló lényeges körülménynek minősül-e a lap példányszámáról közzétett túlzott adat;

  • b)

    ha igen, a jogsértés miatt megállapítható-e az eljárás alá vont vállalkozás felelőssége.


Az első kérdés megválaszolásának a kulcsa annak a fogyasztónak az azonosítása, akinek döntésére hatással lehet a sajtótermék példányszámával kapcsolatos közlés. A végső fogyasztó - a lap olvasója - vásárlási döntését köztudottan elsősorban a lap ára, aztán a korábban rögzült személyes, vagy családi hagyományok, vagy éppen az újdonság varázsa, a lap kiállítása, terjedelme, használati értéke képes jelentősen befolyásolni. A kiadvány példányszámára vonatkozó döntés a legkevésbé - a kiadók nagy része, így az eljárás alá vont vállalkozás ezt az adatot nem is közli az impresszumban.


Az a fogyasztói réteg, amelynek döntését befolyásolhatja a lap olvasottságára vonatkozó elsődleges adat - hiszen, bár tudott, hogy a terjesztett példányszám nem fogy el maradéktalanul, hosszabb távon azonban egyetlen kiadó sem termelhet a zúzdának - az a fogyasztó, aki a sajtótermék sajátos áruját, a hirdetési felületet kívánja megvásárolni és üzleti céljaira felhasználni. A valótlan, túlzó adatot nem véletlenül az eljárás alá vontnak a hirdetési piacon megbízott ügynöke közölte.


A Versenytanács a 12/1997. (VEF. Ért. 1997/7-8.) számú ügy kapcsán már állást foglalt abban a kérdésben, hogy a sajtótermék olvasottságára vonatkozó adatot a hirdetni szándékozó fogyasztó számára kell lényegesnek tekinteni. Ez az adat az eladó áruja forgalmazásával összefüggően, valótlansága esetén alkalmas a fogyasztó döntési szabadságát csorbítani, egyben az eladó versenytársai sérelmét is okozva hatásában a piaci versenyt torzítani.


A jelen esetben, a versenytársak hasonló adatait és az Otthon című lap valós példányszámát nagy mértékben meghaladó hamis adatra figyelemmel, a Versenytanács megállapította, hogy a sérelmezett magatartás a fogyasztó döntésének tisztességtelen befolyásolására alkalmas.

III.

Az Otthon című kiadvány hirdetési felületeit a vizsgált időszakban kizárólagos joggal szerződés alapján az Egyesült Reklám Kft. értékesítette, amint ez a lap impresszumából is kitűnik. Az eljárás alá vont előadása szerint az ügynök a vizsgált akcióról nem értesítette, azt maga sem ellenőrizte. A felelősség az adatot szolgáltató önálló vállalkozót terheli.

A kérdés versenyjogi megítélése szempontjából azonban a felelősség kérdése másként vetődik fel. Az eljárás alá vont vállalkozás és az Egyesült Reklám Kft. ugyanis nem azonos piacon tevékenykedett. A kiadó áruja az általa kiadott sajtótermékben rendelkezésre álló hirdetési felület, amelyet a hirdetni szándékozó fogyasztó megvásárol. Ennek az üzleti tranzakciónak versenyjogi szempontból nem önálló szereplője, csupán segítője a hirdetési lehetőséget a kiadó által meghatározott áron vételre felkínáló ügynök. Az ügynöknek az árut vonzóvá tenni kívánó magatartásának hatása ezért azon a piacon érvényesül, amely piacon a megbízó tevékenykedik.

A valótlan adatnak a fogyasztómegtévesztésen keresztül ható piaczavaró hatása a kiadói piacon érvényesül. A kereskedelmi ügynök a megbízó piacáról ajánl árut és a vele szerződést kötő fogyasztó is a megbízó piacán keresett azt megelőzően árut. Az ügynököt az önálló partnertől az különbözteti meg, hogy az általa kötött megállapodás pénzügyi felelősséggel a szerződés teljesítéséhez kötődik.

A jelen esetben tehát a polgári jogi felelősségtől függetlenül is versenyjogi szempontból az eljárás alá vont vállalkozás felelőssége áll meg.

A Versenytanács utal rá, hogy az Egyesült Reklám Kft. tevékenységének ellenőrzését az eljárás alá vont elmulasztotta és a prognosztizált adatra vonatkozó védekezése sem fogadható el, hiszen ez a megjegyzés a példányszám előtt nem szerepelt.

A Versenytanács megjegyzi végül, hogy a felelősséggel kapcsolatban az európai joggyakorlat is hasonló megközelítést alkalmaz (Commission`s Notice on Exclusive Dealing Contracts with Commercial Agents, 1962.OJ.2921).

IV.

A Versenytanács megállapította, hogy a vizsgált magatartás kimeríti a Tpvt. 8. § (2) bekezdés c) pontjában írt jogsértés tényállását.

A Versenytanács a jogsértést megállapította és az eset súlya, időtartama, az érintett piac veszélyeztetettségével arányos bírságot szabott ki mérlegelési jogkörében.

Budapest, 1999. március 18.

dr. Györffy István sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Kállai Mária sk.
Ágoston Marika