Vj-95/1998/37

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa dr. Csapó Viktor vezető jogtanácsos által képviselt PROVIDENCIA Osztrák-Magyar Biztosító Rt. (1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.) eljárás alá vont vállalkozás ellen gazdasági erőfölénnyel történő visszaélés tárgyában indult eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat felülvizsgálatát a kézbesítést követő 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható, de a Fővárosi Bírósághoz címzett keresettel kérheti az eljárás alá vont vállalkozás.

Indoklás

I.

A Gazdasági Versenyhivatal azért indított vizsgálatot, mert valószínűsítette, hogy eljárás alá vont vállalkozás a gépjármű-biztosítások alapján történő kárrendezéssel kapcsolatosan velük szerződést kötő autójavító szolgáltatók számára hátrányos feltételeket állapít meg.
A vizsgálati jelentés a lefolytatott bizonyítás eredményeképpen az eljárás megszüntetését indítványozta jogsértés hiányában, mert a biztosítási káreseménnyel összefüggésbe hozható autójavító szolgáltatások részpiacán az eljárás alá vont vállalkozás erőfölénye nem volt megállapítható, nem volt adat a hátrányos feltételek kikényszerítésére sem a vállalkozási díj tekintetében, hiszen azt a kereslet és kínálat viszonyai alakítják.

II.

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 21. §-a tiltja a gazdasági erőfölénnyel történő visszaélést, nevesítetten az üzleti kapcsolatokban hátrányos feltételek elfogadásának kikényszerítését ((a) pont).
A Versenytanácsnak így azt kellett vizsgálnia, hogy a törvényi tényállás valamelyik konjunktív feltétele fennáll-e.
Az érintett piacot (Tpvt. 14. §) a vizsgálati jelentéstől eltérően az autójavítás egészének - nem csupán a biztosításokhoz kapcsolódó javítások - piacában határozta meg. Árunak pedig az eljárás alá vonttal kötött szerződés alapján kapott munka tekinthető.
A Tpvt. 22. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel az eljárás alá vont vállalkozás erőfölénye az adott piacon nem volt megállapítható, mert nincs adat arra, hogy túlzottan nagy arányú lenne a biztosítási eseményekhez kapcsolódó javítás, de ezen belül is az eljárás alá vont megrendelései a részpiac egyhatodát fedik le. Ismervén a magyar autópark általános állapotát, valószínűtlen, hogy a szervizek által nyújtott szolgáltatások 70 %-át tenné ki a karambolos gépkocsik javítása, ezt a becslést a csatolt, - vállalkozóktól származó - iratok sem támasztják alá. Ilyen szempontból pedig az esetleges sérelmet szenvedő autójavítók részéről a máshozfordulás - akár biztosítótársasághoz, akár nem biztosításhoz kötődő javítás tekintetében - nagy valószínűség szerint biztosítva van.
A Versenytanács nem látta szükségesnek e tekintetben további bizonyítás felvételét azért sem, mert a visszaélésszerű magatartásra nem volt adat. A vállalkozási díj a szerződő partnerek tárgyalásainak eredményeként alakul ki, azt a kereslet-kínálat viszonyain belül is az adott szervíz technikai felszereltsége, személyi feltételei határozzák meg. Nem lehet figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy egy ilyen szerződés biztos munkalehetőséget teremt a vállalkozások számára, csökkentve a kockázatot.

Minthogy törvénybe ütköző magatartás nem volt eljárás alá vont terhére megállapítható, a Versenytanács a Tpvt. 72. § (1) a) pontjának II. fordulata alapján az eljárást megszüntette.
A 74. § (1) bekezdése, illetve a 77. § (1) bekezdése h) pontja szerint tárgyaláson kívül határozott. Az eljárás egyéb rendelkezései a 83. § (1) és (2) bekezdésén alapulnak.

Budapest, 1998. szeptember 7.

dr. Sólyom Eszter sk. előadó
Fógel Jánosné dr. sk.
dr. Lénárd Réka sk.
Ágoston Marika