Vj-102/1998/16

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Vass Gellért ügyvéd (9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 12.) által képviselt HIPP Termelő és Kereskedelmi Kft. (9167 Bősárkány, Hanságliget, Hipp út 1.) eljárás alá vont ellen fogyasztók megtévesztésének megállapítására indult eljárásban - nyilvános tárgyaláson - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont 1997. december 1-20-ig a Juventus rádióban elhangzott "Természetesen a legjobb" kijelentése, valamint az a magatartása, hogy az Anyák Lapjában, a Védőnő és a Kismama magazinokban, továbbá a Babagondozási Könyvben és a Várandós Mamák Könyvében megjelentetett reklámfotón két nem bioterméket is szerepeltetett, alkalmas a fogyasztók megtévesztésére.


A Versenytanács a bírság kiszabását mellőzi.


E határozat felülvizsgálatát - a kézhezvételt követő 30 napon belül - a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresetben kérheti az eljárás alá vont.

Indoklás

I.

A Versenytanács a lefolytatott bizonyítási eljárás, az eljárás alá vont előadása, az általa becsatolt okiratok, valamint a vizsgálati jelentés alapján a következő tényeket állapította meg.
Az eljárás alá vont vállalkozást a Cégbíróság 1991. november 14-én jegyezte be. Tevékenységi körébe nedveskonzerv technológiával előállított bébiételek és bébiitalok gyártása tartozik. Az eljárás alá vont 1993-tól fokozatosan kialakította a bionyersanyag bázisát, olyan termelőket és termőterületeket választott ki, amelyek a biotermesztés szigorú feltételeinek megfelelnek és biztosítják a biotermékek előállításához szükséges megfelelő minőségű bioalapanyagokat. A nyersanyagok ökologikus termesztésének ellenőrzését Magyarországon az IFOAM és a Földművelődésügyi Minisztérium által elismert szervezetek a Biokultúra Egyesület és a Skal végzi, az EK.552/1996. és az EK.314/1997. számú rendeleteinek megfelelően. Ezek alapján a Biokultúra Egyesület hivatott az EU harmadik országbeli akkreditációs listája szerint arra is, hogy - a hatósági gyártás engedélyezés után - a feldolgozott bioélelmiszereket a biogyártás feltételeit és folyamatát ellenőrizze. Mindezek teljesülését, minősítési okiratok kiadásával a biominőséget igazolja, vagy ezt megtagadja. Jelenleg az eljárás alá vont által gyártott negyven féle bébiétel- és ital közül huszonhét termék tartalmaz kisebb, nagyobb mennyiségben biotermesztésből származó nyersanyagokat, például: burgonya, zöldségfélék, gyümölcsök, borjúhús, stb., és ezeket a terméken bioemblémában tüntetik fel. Az élelmiszerekről szóló 1995. évi XC. törvény (továbbiakban ÉT.) és a végrehajtására kiadott 1/1996. (I. 9.) FM-NM-IKM. r. (Vhr) előírásai alapján az OÉTI ad ki határozatot, mellyel engedélyezi a biotermesztésből származó nyersanyagok felhasználását a gyártás során. Az eljárás alá vont termékeit Magyarország egész területén értékesíti, piaci részesedése mintegy 22 %.

II.

1997. december 1-20-ig a Juventus rádióban reklámkampányt tett közzé az eljárás alá vont:

"Ugye nem mindegy mivel táplálja gyermekét?
A HIPP Bébiételek a biotermesztés legjavát adják, hogy gyermeke egészségesen induljon a felnőtt kor felé.
A HIPP nem használ vegyszereket és gondosan ellenőrzi a biotermesztés és gyártás tisztaságát.
Hipp! Csúcsminőségű bébiétel!
Természetesen a legjobb!"


Ugyancsak 1997-ben sajtóreklámkampány keretében, az Anyák Lapjában, a Kismama és a Védőnő magazinban, továbbá a Babagondozás-i könyvben és a Várandós Mamák könyvében reklámfotót jelentetett meg, melyen bioembléma feltüntetésével szerepeltette termékeit. Ezek közül két termék nem biotermék.

III.

Az eljárás alá vont az eljárás megszüntetését kérte. Védekezésében utalt arra, hogy mindenben eleget tesznek a jogszabályokban és a hatósági határozatban előírt feltételeknek, a gyártás és a forgalmazás során. Megfelel a valóságnak, hogy a Hipp bébiételek gyártásánál biotermesztésű anyagokat használnak fel, így jogosan használták azt a kifejezést, hogy a "biotermesztés legjavát" adják termékeik. A "természetesen a legjobb" szövegrész német nyelvről történt hibás fordítás alapján került a reklámba, e használatának tilalmát felismerték és a jövőben nem fogják használni. A sajtóreklámok képanyagában szereplő két nem biotermék fotóját a nyomdai átfutási idő lehetőségéhez képest megváltoztatják úgy, hogy a képen látható valamennyi termék csak biotermék legyen a bioembléma alatt.

IV.

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 8. §-a szabályozza a fogyasztók megtévesztésének tilalmát, (2) bekezdése kimondja, hogy tilos az áru összetétele tekintetében valótlan tényt állítani, az árut megtévesztésre alkalmas árujelzővel ellátni, illetőleg az áru lényeges tulajdonságairól megtévesztésre alkalmas tájékoztatást adni.

A lefolytatott vizsgálat igazolta, hogy az eljárás alá vont olyan termesztés során előállított alapanyagokat használ, amelyek megfelelnek a Biokultúra Egyesület által igazolt plusz biominőségnek. Ezért a rádióban elhangzott reklám azon kitétele, hogy ezek a bébiételek a "természet legjavát" adják, illetve a babák a "természet legjavát" kapják, a "legnagyobb biztonságot nyújtva az egész családnak" nem valósítja meg a fogyasztók megtévesztésének jogsértését. Jogsértőnek találta ugyanakkor a Versenytanács a "természetesen a legjobb" szlogen használatát, melynek bizonyítására az eljárás alá vont nem rendelkezik olyan elfogadható tudományos vizsgálati megállapításokkal, amelyek azt alátámasztanák. Ugyancsak jogsértőnek találta a Versenytanács azt a reklámfotót, amelyen a biotermékek között nem biotermék is szerepelt, mivel ez alkalmas a fogyasztók megtévesztésére.

Tekintettel arra, hogy a rádióreklámkampány már befejeződött és viszonylag rövid ideig tartott, valamint arra, hogy a sajtóreklám megváltoztatására az eljárás alá vont már megtette az intézkedéseket, a Versenytanács úgy határozott a jogsértés csekély súlyára tekintettel maga a jogsértés megállapítása elegendő súlyú arra, hogy visszatartsa az eljárás alá vontat hasonló jövőbeni jogsértés elkövetésétől, ezért a bírság kiszabását mellőzte.

A jogorvoslati rendelkezést a Tpvt. 83. §-a szabályozza.

Budapest, 1998. szeptember 15.

dr. Lénárd Réka sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Ágoston Marika