Vj-105/1998/8

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa Tolnai György ügyvezető igazgató által képviselt Termoszervíz Kft. (8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 4.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása tárgyában indított eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat felülvizsgálatát a kézbesítéstől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható, de a Fővárosi Bírósághoz címzett keresettel kérheti az eljárás alá vont vállalkozás.

Indoklás

I.

Eljárás alá vont vállalkozás többek között gázüzemű szekrényes nyomásszabályozó és mérőállomások gyártásával és telepítésével foglalkozik. A nyomásszabályozókat az olasz COPRIM Srl-től szerezte be, aki az ugyancsak olasz Pietro Fiorentini SpA. által gyártott termékek forgalmazója volt (2/43., 2/45-51. melléklet).
A COPRIM által gyártott forgalmazott párologtatók, nyomásszabályozó blokkok és nyomásszabályozók kezelésére, üzemeltetésére és a kezelő személyzet kioktatására eljárás alá vont jogosult.
A gépkönyv 4/1. leírásában feltüntette, hogy a gáznyomás-szabályozó Fiorentini gyártmány, míg a nyomásszabályozó minőségi bizonyítványában gyártóként "Fiorentini Coprim Srl Olaszország"-ot jelölte meg.
Ezt 1998. elején a Fiorentini cég kifogásolta (2/42., 2/47. melléklet), ezért eljárás alá vont vállalkozás március végétől külön rovatban tünteti fel a gyártó és külön a forgalmazó nevét.

A berendezések üzembehelyezésekor az azt működtető dolgozókat ki kell oktatni és a gépkönyv 2. számú adatlapján rögzíteni kell ennek megtörténtét. Ezt a kioktatott aláírásával igazolja.

II.

A Gazdasági Versenyhivatal azért indított vizsgálatot, mert eljárás alá vont vállalkozás
- a gáznyomás-szabályozó gyártójaként "Fiorentini Coprim Srl"-t nevezte meg, amely cég nem létezik, valamint
- a gépkönyvi adatlapon egy alkalommal téves, illetőleg hiányos adatokat tüntetett fel az üzemeltetésre jogosult dolgozó nevénél.
E magatartásával az 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 8. § (2) bekezdés rendelkezéseit sértheti, mert megtéveszti a fogyasztókat.
A vizsgálati jelentés az eljárás megszüntetését indítványozta, mert eljárás alá vont a gyártó feltüntetését a vizsgálat alatti kiadott minőségi bizonyítványokban már korrigálta, míg az adatlap valósághű kitöltését vállalta.
Eljárás alá vont vállalkozás az eljárás megszüntetését kérte.

III.

A Versenytanács álláspontja szerint az eljárás alá vont vállalkozás terhére nem volt olyan magatartás megállapítható, amely a Tpvt. valamely rendelkezésébe ütközne. A vizsgálatot elrendelő határozat sem jelöli meg a konkrét jogszabályhelyet, feltételezhetően a Tpvt. 8. § (2) bekezdés a) pontja, esetleg c) pontjának megsértését valószínűsítette azzal, hogy az áru lényeges tulajdonsága tekintetében, az áru forgalmazásával összefüggő körülményről adott megtévesztésre alkalmas tájékoztatást a készülék gyártója.
A Tpvt. III. fejezete a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolását tiltja, de mint arra a 8. § (1) bekezdése utal, annak a gazdasági versenyben kell történnie; vagyis akkor jogsértő a magatartás, ha a megtévesztés a verseny szempontjából releváns, ha a fogyasztó választási szabadságát, döntését befolyásolja (törvény Indokolása). A gépkönyv és a bennefoglalt minőségi bizonyítvány azonban a termék megvásárlását követően kerül átadásra a fogyasztónak, azaz nem tekinthető olyan áruismertetőnek, amely alapján a fogyasztó eldönti, hogy azt a berendezés alkotórészét képező termék gyártójára figyelemmel megvásárolja. Arra pedig az eljárásban nem volt adat, hogy eljárás alá vont "Fiorentini" névvel fémjelzett nyomásszabályozót reklámozott volna vagy ajánlott volna a fogyasztóknak, hiszen az egész berendezést saját gyártmányaként hozza forgalomba. Ezért versenyjogsértés nem valósult meg.

Még ha igazolt is lenne az adatlapok nagyszámú téves kitöltése, - a vizsgálati anyagban ennek ellenkezőjére van bizonyíték - ugyancsak nem ütközne a Tpvt. 8. §-ának egyik rendelkezésébe sem, hiszen nem befolyásolja a fogyasztói döntést.
Minderre tekintettel a Versenytanács az eljárást a Tpvt. 72. § (1) bekezdés a) pontja I. fordulata értelmében megszüntette, nem látta indokoltnak annak folytatását.
Tpvt. 74. § (1) bekezdése és 77. § (1) bekezdés h) pontja szerint tárgyaláson kívül határozott.
A határozat egyéb rendelkezése a Tpvt. 83. § (1) és (2) bekezdésén alapul.

Budapest, 1998. szeptember 9.

dr. Sólyom Eszter sk. előadó
Fógel Jánosné dr. sk.
dr. Lénárd Réka sk.
Ágoston Marika