Vj-109/1998/12

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Rosonczy Enikő ügyvéd (1089 Budapest, Rezső út 5-7.) által képviselt PANNON GSM Távközlési Rt. Budaörs ellen fogyasztók megtévesztése miatt hivatalból indított eljárás során - tárgyaláson - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont amikor 1998. május 14. és 1998. június 14. közötti akció keretében értékesített NOKIA 6110 típusú mobiltelefon használatához kapcsolódó lényeges tulajdonságról valótlan tényt állított, jogsértést követett el.

Kötelezi az eljárás alá vont vállalkozást, hogy 30 napon belül fizessen meg a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557 számú bírságbevételi számla javára 500.000.- (azaz Ötszázezer) Ft bírságot.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül lehet a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó illetékköteles felülvizsgálati kérelmet előterjeszteni.

Indoklás

Az eljárás alá vont vállalkozás 1994. május 14-én egyhónapos időtartamra akciót hirdetett, amely szerint az akció ideje alatt vásárolt NOKIA 6110 típusú készüléket a PANNON GSM hálózatán belül bármelyik a hálózat használóinak rendszeresített kártyával üzemeltetni lehet.

A hivatalos vizsgálat megállapítása szerint az akció ideje alatt a gyártó több szállítást végzett, amelyek közül az egyik szállítmányban érkezett több, mint 2000 olyan készüléket értékesített az eljárás alá vont, amelyik csak az először belehelyezett kártyával működött, másikkal nem. Ez a különbség azt jelentette, hogy az akcióban jelzett áru lényeges tulajdonsággal nem rendelkezett. A kedvezmény hírére az akció alatt mintegy 1.400 fogyasztó csak utánjárás, javítás után jutott az ígért szolgáltatáshoz. Emiatt indítványozta a fogyasztók megtévesztése versenyjogsértés megállapítását és bírság kiszabását.

Az eljárás alá vont vállalkozás a vizsgálat ténymegállapítását nem vitatta, de utalt arra, hogy a forgalmazó a készülék hibájában vétlen volt és a hiányosságokat rövid úton képes volt orvosolni. Kérte az eljárás megszüntetését.

A Versenytanács a jogsértést a Tpvt. 8. § (2) bekezdés a) pontja alapján megállapította. Az eljárás alá vont akciójának célja a fogyasztó döntésének befolyásolása volt. A befolyásolás tisztességtelennek minősül, ha az arra szolgáló állítás valótlan. A jogsértés ebben az esetben attól függetlenül bekövetkezik, hogy a vállalkozás annak előidézésénél szándékosan, gondatlanul, vagy vétlenül járt el. A gazdasági versenyben a valótlan, a fogyasztó döntése befolyásolására alkalmas állítás - mint a jelen esetben - egy piaci versenyhelyzetben önmagában alkalmas lehet a fogyasztó döntési szabadsága csorbítására.

A Versenytanács azt a tényt, hogy a forgalmazó a valótlan állítás tényállása előidézésében tevőleges magatartást nem tanúsított és az észlelt hiányosságot igyekezett gyorsan kiküszöbölni a bírság összege megállapításánál vette figyelembe. A megtévesztett fogyasztó döntése azonban az eljárás alá vont vállalkozás forgalmát növelte.

Budapest, 1998. szeptember 1.

dr. Györffy István sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Kállai Mária sk.
Ágoston Marika