Vj-111/1998/71

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa előtt a P and B Média Portfoliókezelő Részvénytársaság és társai ellen versenykorlátozó megállapodás és egyéb tilalma miatt hivatalból indult eljárás során a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest V., Roosevelt tér 7-8.) II. emelet 253. számú tárgyalótermében az 1999. június 21-én délelőtt 11,00 órára tűzött nyilvános tárgyaláson.

Jelen vannak:

dr. Kállai Mária
eljáró versenytanácstag előadó

dr. Bodócsi András
versenytanácstag

Fógel Jánosné dr.
versenytanácstag

Az I. r. eljárás alá vontért:
senki
A II.r. eljárás alá vontért:
senki
III. rendűért: senki
A IV., V.,VI., VII., VIII. XVI.
rendűért:
dr. Sarkadi Ildikó ügyvéd
helyett dr. Biczy Tamás ügyvéd
(4476. ig.sz.)
A IX. rendűért: senki
A X. rendűért:
Pichlerné Mező Gizella
meghatalinazással)
A XI. és XII. rendűért: senki
A XIII. rendűért: senki
A XIV. rendűért: senki
A XV. rendűért: senki
A XVII. rendűért:
dr. Ligeti György ügyvéd
(ig. sz.: 1534.)
A XVIII. rendűért: senki
A XIX. rendűért: senki
A Szolgáltatási Irodáért:
senki

Az előadó felhívja a megjelent képviselők figyelmét, hogy a jegyzőkönyv hangfelvételről készül, 5 nap elteltével a Versenytanács titkárságán megtekinthető.

Az előadó megállapítja, hogy az I, a II, a III, a IX., a XI, a XII, a XIII, a XIV., a XV., a XVIII, a XIX. r. eljárás alá vont vállalkozás szabályszerű idézés ellenére nem jelent meg, illetve képviseletéről nem gondoskodott. A XIII. és a XVIII. r. eljárás alá vont tárgyalás mellőzését kérte és távolmaradását előzetesen kimentette.
Tanácsváltozás folytán ismertetve az ügy eddigi anyaga.

A jelenlévő képviselők az eljárás megszüntetését kérik az utóvizsgálati jelentéssel megegyezően.
A X. r. eljárás alá vont képviselője E/71/1. szám alatt csatolja meghatalmazását.

A Versenytanács ezután meghozta, az előadó nyilvánosan kihirdette az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

E határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indoklás

A Magyar Posta Rt. 1998. február 17-én pályázatot írt ki a tulajdonában álló hét hírlapterjesztő társaság alaptőkéjének egyenként 82,82 %-át kitevő törzsrészvényeinek együttes eladására. Két társaság nyújtotta be ajánlatát, az egyik a Magyar Lapterjesztő Részvénytársaság, a másik a magyarországi lapkiadók által alapított Kiadói Vagyonkezelői Kft. és a MAHÍRKER Kft. által létrehozott konzorcium.

A Magyar Posta Rt. a Magyar Lapterjesztő Részvénytársaságot nyilvánította a pályázat nyertesének, s a szerződés aláírására 1998. április 24-én került sor.
A Versenytanács Vj-60/1998/9. számú határozatában engedélyezte, hogy a Lapterjesztő Részvénytársaság a részvények többségének megvásárlásával irányítást szerezzen a hét hírlapterjesztő vállalat felett.

A pályázat eredményének kihirdetését követően a vesztes konzorciumban résztvevő kiadók 1998. április 14-én több napilapban nyilatkozatot tettek közzé, amelyben kijelentették, hogy amennyiben a Magyar Posta Rt. nem bírálja felül a döntését és a Magyar Lapterjesztő Részvénytársasággal köti meg a szerződést, a kiadók "a szerződés megkötését követően azonnal megkezdik lapjaik kivonását a jelenlegi árushálózatból", továbbá "a lehető legrövidebb időn belül a tulajdonukban lévő lapterjesztő cégek fejlesztésével saját kezükbe veszik lapjaik árusterjesztését."

Ilyen előzmények után versenykorlátozó magatartás, illetve gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalma miatt a Gazdasági Versenyhivatal az 1996. LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 70. § (1) bekezdése szerint eljárást kezdeményezett az eljárás alá vont vállalkozások ellen.

Miután nem történt meg a lapkivonás és nem volt minősíthető jelentősnek a verseny kizárásának, korlátozásának veszélye az adott piaci szerkezetben továbbá, mert az eljárás alá vont kiadók kijelentették, hogy a jövőben tartózkodnak a magatartás folytatásától a Versenytanács elrendelte az eljárás szünetelését 5 havi időtartamra a Tpvt. 75. §-a alapján.

A korábbi gyakorlattól eltérően 1998. végén szokásosan nem került sor a terjesztési szerződések felmondására a hírlapterjesztő vállalkozások részéről.

A szünetelés lejártát követően megtartott utóvizsgálat nem tárt fel olyan, az eljárás alá vont vállalkozások által a szünetelés időtartama alatt tanúsított piaci magatartást, amely indokolná a versenyfelügyeleti eljárás folytatását, ezért a Versenytanács az utóvizsgálati indítvánnyal megegyezően az eljárást megszüntette a Tpvt. 76. § (3) bekezdés c) pontja alapján

Dr. Kállai Mária sk.
eljáró versenytanácstag

Fógel Jánosné dr. sk.
versenytanácstag

Dr. Bodócsi András sk.
versenytanácstag

A megjelent képviselők a magnó visszahallgatását nem kérik, így az mellőzve.


Jegyzőkönyv lezárva 22,20 órakor

Kmf.

Budapest, 1999. június 21.

dr. Kállai Mária előadó


Ágoston Marika