Vj-112/1998/10

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Keszthelyi Alexandra jogtanácsos által képviselt Magyar Befektetési és Vagyonkezelő Rt. (1062 Budapest, Andrássy út 105.) eljárás alá vont ellen fogyasztók megtévesztésének megállapítására indult eljárásban tartott nyilvános tárgyaláson meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont amikor "Az 1998. év új szakkönyvei" kiadványban Karsai Judit: A kockázati tőkéről befektetőknek és vállalkozóknak" című művét úgy ajánlotta, hogy az " első mű a kockázati tőke ágazat "magyar" szemmel történő áttekintésére", alkalmas a fogyasztók megtévesztésére.


A Versenytanács bírság kiszabását mellőzi.


E határozat felülvizsgálatát - a kézhezvételt követő 30 napon belül - a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresetben kérheti az eljárás alá vont.

Indoklás

A Versenytanács a lefolytatott bizonyítási eljárás, az eljárás alá vont előadása, az általa becsatolt okiratok és a vizsgálati jelentés alapján a következő tényállást állapította meg.


Az eljárás alá vont a Pénzügyminisztérium felkérésére konferenciát szervezett, melynek témája a kockázati tőke volt. Ezen konferencia előkészítéseként bejelentették, hogy készülnek a törvény szövegének a kiadására, illetőleg kézikönyv elkészítésére. A szóban forgó mű Karsai Judit "Kockázati tőkéről befektetőknek és vállalkozóknak" című könyve. Ennek terjesztésére az eljárás alá vont a Paginarum Kiadót kérte fel. A terjesztés módja egy direct mail akció volt, meghatározott szakmai kör részére, ideértve a bankokat, pénzintézeteket, biztosítókat, jogi irodákat és egyes könyvtárakat. Bemutatják - 1998. új szakkönyvei között - Karsai Judit művét, mint módszertani kézikönyvet. A mű ismertetésében közlik: "E kézikönyv az első mű a kockázati tőkeágazat a "magyar" szemmel történő áttekintésére". Ezt követően a megrendelés feltételeiről tájékoztatják a címzettet és megrendelő lapot küldenek számára.

A kockázati tőkéről 1996-ban jelent meg dr. Osman Péter: Kockázati tőke a vállalkozás finanszírozásában c. könyve, majd 1997-ben fordításban David Gladston 1988-ban Amerikában írt műve.

Az eljárás alá vont az eljárás megszüntetését kérte. Védekezésében arra hivatkozott, hogy ismerte Osman Péter hasonló témában írt könyvét, azonban az első mű, amit használt arra vonatkozik, hogy a könyv a gyakorlati megközelítés alátámasztására elemzi az itthon végzett kérdőíves felmérések eredményét is. E megszövegezés csak az érdeklődés felkeltésére irányult és nem más munkájának háttérbe szorítására, illetve tisztességtelen versenyhelyzet megteremtésére.


A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 8. §-a tiltja a fogyasztók megtévesztését. Jelen esetben a fogyasztóknak küldött direct mailben az eljárás alá vont azt állítja, hogy ez a mű a kockázati tőkével kapcsolatos első mű. Ez a kijelentés nem felel meg a valóságnak, mivel a Magyarországon megjelent első mű a kockázati tőkével kapcsolatosan dr. Osman Péter könyve. A fogyasztó számára az első megjelenés, az újdonság igen fontos befolyásoló tényező a döntés kialakítása folyamatában. Az újdonság ténye az áru lényeges tulajdonsága, így ezzel kapcsolatban a törvény tiltja a megtévesztésre alkalmas tájékoztatás adását.


Erre tekintettel a Versenytanács megállapította, hogy az eljárás alá vont elkövette a Tpvt. 8. §-ában meghatározott jogsértést. A Versenytanács az eset összes körülményeire figyelemmel, így különösen a jogsértés súlyára az egyszeri elkövetésre tekintettel mellőzte bírság kiszabását, mivel úgy vélt, hogy maga a jogsértés megállapítása elegendő arra, hogy visszatartsa az eljárás alá vontat attól, hogy a jövőben hasonló jogsértést kövessen el.

A jogorvoslatot a Tpvt. 83. §-a szabályozza.

Budapest, 1998. szeptember 21.

dr. Lénárd Réka sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Kállai Mária sk.
Ágoston Marika