Vj-113/1998/4

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Jakab Ildikó vezető jogtanácsos (Siemens Rt 1036 Budapest, Lajos u. 103.) által képviselt Siemens AG Berlin und München kérelmezőnek összefonódás engedélyezése iránti kérelmére - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy a Siemens Telefongyár Kft üzletrészei többségének a Siemens AG Berlin und München által történő megvásárlása nem minősül vállalkozások összefonódásának.

E határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított 30 napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel.

Indoklás

1.) A Siemens AG Berlin und München (a továbbiakban: Siemens AG) a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 24.§ (1) bekezdése alapján engedélyt kért ahhoz, hogy az általa irányított Siemens AG Östereich-től megvásárolja a Siemens Telefongyár Kft ületrészeinek 99,99 százalékát.


2.) A Versenytanács kialakult gyakorlata (A Versenytanács elvi állásfoglalásai 28. pont, Versenyfelügyeleti Értesítő 1998. évi 6. szám) alapján a Siemens AG már a kérelem szerinti üzletrész vásárlást megelőzően is a Tpvt. 23.§ (3) bekezdése szerinti irányítási joggal rendelkezett a Siemens Telefongyár Rt felett, mert a Siemens AG Östereich-en keresztül jogosultsággal rendelkezett annak döntései meghatározó befolyásolására. Ha viszont a vállalkozás már irányítási joggal rendelkezik a másik vállalkozás felett, akkor az irányítás módjának megváltozását eredményező akció - a Versenytanács álláspontja szerint - nem minősül a két vállalkozás közötti összefonódásnak, ezért a Versenytanács a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

3.) Az ügyfelek (a kérelmező és a Siemens Telefongyár Rt, amelyre a kérelem vonatkozik) közösen kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

4.) A kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti eljárási díjat előzetesen lerótta, ezért arról rendelkezni nem kellett.

5.) A határozat felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezés a Tpvt. 83.§ (1) - (2) bekezdésén alapul.

Budapest, 1998. augusztus 24.

dr. Bodócsi András sk. előadó
Fógel Jánosné dr. sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Szabó Györgyi