Vj-114/1998/24

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán ügyvéd (Martonyi és Kajtár Ügyvédi Iroda 1062 Budapest, Andrássy út 102.) által képviselt Levi Strauss Magyarországi Kereskedelmi Kft eljárás alá vont vállalkozás ellen gazdasági erőfölénnyel való visszaélés és versenykorlátozó megállapodás miatt lefolytatott eljárásban - tárgyaláson kivül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

E határozat felülvizsgéálatát a Fővárosi Bírósághoz cimzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyujtható keresettel kérheti az eljárás alá vont vállalkozás

Indoklás

I.

Az eljárás alá vont levi Strauss Magyarország Kereskedelmi Kft-t (a továbbiakban: Kft) 1992. május 8-án alapitotta az egyesült államokbeli Levi Strauss International Inc. Az alapitó és a Kft 1993. december 9-én létrejött megállapodásban az alapitó kizárólagos jogot adott a Kft-nek a Levi Strauss farmer alaptermékek és kiegészitők értékesitésére, továbbá a védjegyek és kereskedelmi nevek használatára.

A Kft ezen kizárólagosságára hivaktozva kérte a Magyarország területére behozni szándékozott eredeti Levis Strauss termékek vámfelügyelet alá vételét, amelynek a vámkezelést végző vámhivatalok eleget tesznek. Ezzel kapcsolatosan a vámkezelést kérő vállalkozások polgári peres eljárást kezdeményeztek, melyek lezárultáig azonban az áruk lefoglalás alatt maradnak.

A Kft az általa forgalmazott áruk tovább-értékesitésére 10 vállalkozással Franchise Szerződést kötött meghatározott földrajzi területére nézve meghatározott feltételekkel (az üzlet külső és belső kialakitása, a hirdetés módja, védjegyek használata stb.) un. Originál Levi`s Store-ok müködtetésére. Az egyes ........... - egyebek mellett - az alábbiakat rögzitették:
- A Kft nem üzemelhet Originál Levi`s Store-t és nem jelöl ki senkit annak üzemeltetésére szerződő partnere által földlrajzi területen. (2.2 pont).
- A Kft szerződő partnere kizárólag a Kft-től, vagy az általa megbizott szállitótól szerezheti be az árut (8.1 pont).
- A Kft Szerződő partnere nem terjeszti ki üzleti tevékenységét olyan árura, amely versenyképes lehet a Kft áruival. (8.2 pont).
- A Kft szerződő partnere eladási árait saját maga határozza meg azokról azonban a Kft-t tájékoztatja, ésé azok kialakitásához a Kft javaslatot tesz. (8.6. pont).

Az Originál Levi`s Store-ok mellett a Kft 196 viszonteladóval kötö6tt szállitási szerződést. az ezek feltételeit rögzitő "Általános szerződés feltételek" az értékesitési körülményekre vonatkozó minisőgi körülmények előirásain tulmenően nem tartalmaznak a viszonteladó piaci tevékenységét korlátozó kitételt.
Az előzőekkel ellentétben állóan az egyik viszonteladó a (Blache Kft) 1998. április 29.-én levelet irt a Kft részére, amelyben kifogásolta, hogy az árut csak a Kft által meghatározot6t áron értékesitheti. Ezt értelmezve azonban az eljárás során ugy nyilaktozott, hogy a Kft csak ajánlott árat állapit meg, amelytől azonban lefelé - figyelemmel a Kft által felé érvényesitett nagykereskedelmi (beszezrési árra) és kereskedelmi költségeire - csak veszteség mellett lehetne eltérni.

Az eljárás során megkeresett további viszonteladók mindegyike ugy nyilatkozott, hogy részére a Kft nem irja elő az eladási árat.

A Gazdasági Versenyhivatal az 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 70. § (1) bekezdése alapján hivatalból versenyfelügyeleti eljárást inditott, annak vizsgálatára, hogy az eljárás al ávont vállalkozás azon magatartása, amellyel kötött kizárólagossági szerződésre hivatkozva más fortgalmazók részére akadályozza az erdeti Levi`s farmerek behozatalát, sértve a Tpvt. 21.§ i.) pontját, illetve 11. § (1) bekezdését.

Az eljárás utóbb kiterjesztése került annak viszgálatára is, hogy a kötött Franchise Szerződések mentesülnek-e a gazdasági versenyt korlátozó megállapodásokra voantkozó tilalom alól, továbbá, hogy az "Általános szerződési feltételek" mellett szerződő viszonteladók részére a gyakorlatban rögziti-e a Kft az eladási árut.

A Tpvt. 71.§ (1) bekezdése alapján készitett jelentésben a viszgáló az eljárás megszüntetését inditványozta.

II.

A Kft, valamint az azt alapitó - és üzletrészeit azóta is tulajdonló - levi Strauss International Inc. a Tpvt. 15.§ (1) bekezdésének a.) pontja alapján egymástól nem független vállalkozás, mire tekintettel a köztük létrejött megállapodás a Tpvt. 12.§ b.) pontja alapján nem esik a Tpvt. 11.§ (1) bekezdése szerinti tilalom alá. Az a tény pedig, hogy a Kft a kizárólagossággal érintett áruk vémfelügyelet alá vonását kezdeményezte - a Versenytanács álláspontja szerint - nem minősül piaci magatartásnak, ezért arra az l.§ alapján a Tpvt. tárgyi hatálya nem terjed ki. Szintén nem lehet tárgya versenyfelügyeleti eljárásnak az, hogy a vámhivatalok - közigazgatási hatáskörökben - jogszerüen jártak-e el vagy sem. Ezért ilyen összeefüggsében a Tpvt. 21.§ i.) pontjának megsértése fel sem merülhet.

A Kft által kötött Franchise Szerződések tartalmukat tekintve megfelelnek a franchise megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alól történő mentesitéséről szóló 246/1997/XII.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R) 4.§-ában foglaltaknak és a Franchise Szerződések versenyjogilag releváns kikötései is összhangban vannak az az megengedő (1. §), illetve tiltó (2.§) rendelkezéseivel 2.2 pont - 1.§ (2) bekezdés; 8.1 pont - 2.0 b.) pont; 8.2 pont - 1.§ (3) bekezdés; 8.6 pont - 2.§ c.) pont). Ezért azok a Tpvt. 16.§-a alapján mentespülnek a Tpvt. 11.§ (1) bekezdése szerinti tilalom alól.

A Tpvt. 18.§ (1) bekezdése alapján ennek megállapitását nem kell, hanem csak lehet kérni a Gazdasági Versenyhivataltól. Ezért a Franchise Szerződést megkötő vállalkozásoknak sem volt ilyen kötelezettsége, mire tekintettel a Versenytanács a Kft-vel Franchise szerződést kötő 10 vállakozás eljárás alá vonását szükségtelennek találta.

A Versenytanács az "Általános szezrődési feltételek" mellett értékesitő viszontleadók - ezen belül is a viszgálat ilyen irányu kiterjesztésére alapot adó levél irójának - egybehangzó nyilatkozatára nem találta bizonyitottnak, hogy a Kft meghatározza az eladási árat viszonteladói részére.

Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 77.§ (1) bekezdésének h.) pontja alapján a Tpvct. 72.§ (1) bekezdésének a.) pontja szerint az eljárást megszüntette.

Az eljárásj alá vont vállalkozást megillető jogorvoslat a Tpvt. 83.§ (1) - (2) bekezdésen alapul.

Budapest, 1998. december 16.

Vérné dr. Labát Éva sk. előadó
Fógel Jánosné dr. sk.
dr. Győrffy István sk.
Szabó Györgyi