Vj-115/1998/15

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Rubi Gabriella ügyvéd (4400 Nyíregyháza, Orosi út 29-31.) által képviselt Szabolcstej Tejipari Rt. Nyíregyháza eljárás alá vonttal szemben fogyasztók megtévesztése miatt hivatalból indított eljárásban - tárgyaláson - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál előterjesztendő felülvizsgálati kérelmet lehet benyújtani.

Indoklás

I.

Az eljárás alá vont vállalkozás a jogelődje, az 1951-ben alapított Szabolcs-Szatmár megyei Tejipari Vállalat által 1964-ben bevezetett "Túró Rudi" fantázia nevű terméket az eredeti receptura szerint állítja elő az 1994-es magánosítást követően napjainkig. A Túró Rudi fantázianév védjegyoltalommal védett, az eljárás alá vont vállalkozáson kívül további két vállalkozás jogosult ezen a néven forgalombahozni tejdesszertet.
A ma - jogosan, vagy feljogosítás nélkül - Túró Rudi néven a fogyasztóknak kínált termékek közül csak az eljárás alá vont vállalkozás követi az eredeti, magyar szabványban is rögzített recepturát a gyártás során.

A hivatali vizsgálat annak feltárására indult, hogy az eljárás alá vont által, piros pöttyökkel díszített csomagolásban forgalmazott termékkel kapcsolatos reklámtevékenység - nevezetesen, hogy a legkülönbözőbb médiákban, mint rádió, televízió, különböző újságok, a kültéri reklámhordozókon is feltüntetett jelmondat: "a piros pöttyös az igazi" - a Tpvt-nek a fogyasztók megtévesztését tiltó rendelkezésébe ütközik-e.

A vizsgálat feltárta, hogy a jelmondat mintegy 10 éves használatra tekint vissza. A versenytársak által forgalmazott Túró Rudi elnevezésű tejdesszertek összetétele, állománya és csomagolása eltér az eljárás alá vont termékének hasonló jellemzőitől. A bevont nyelvész szakértők véleménye megegyezik abban, hogy az igazi szó kétféle jelentéstartalmat hordozhat: indirekt módon felsőfokot is kifejezhet, de arra is utalhat, hogy eredeti, valódi.

Mindezek alapján a jogsértés megállapítása nélkül, annak csekély súlya miatt az eljárás szünetelését javasolta, ha az eljárás alá vont a jelmondat megváltoztatását vállalja.

Az eljárás alá vont vállalkozás kérte az eljárás megszüntetését. Előadta, hogy az érintett terméket mintegy 30 éve gyártja az eredetivel azonos receptura szerint és csomagolja változtatás nélkül. Az időközben védjegyoltalomban részesített jelmondat ezt a tényt hivatott a fogyasztók tudomására hozni. Magatartása jogsértőnek nem tekinthető.

II.

A Versenytanács több döntésében foglalt állást abban a tekintetben, hogy piaci versenyhelyzetben mi a hirdetések szerepe. A Vj-6/1993. számú ügyben rámutatott, hogy a jól működő piacon a vállalkozó szabadon dönt abban, hogy mit kínál, mennyiért és milyen feltételekkel, s hasonló szabadsággal a fogyasztó abban, hogy melyik árut választja. A tisztességtelen reklámtevékenység ezért az ésszerűen eljáró átlagos fogyasztó félrevezetésével annak döntési szabadságát csökkentve, vagy megszüntetve a piaci működés zavaraihoz vezet, s valós érdemeihez képest aránytalan előnyhöz juttatja az ezt felhasználó vállalkozást. A tisztességtelen reklám tehát piacidegen tevékenység, annak versenyellenes hatásai miatt.

A hirdetéssel szemben alapvető követelmény, hogy ha állít valamit, az állítás igaz és pontos legyen. Az állítás igazsága az áru valamely, a választás szempontjából lényeges tulajdonságára, a pontossága pedig az áru más vállalkozó hasonló rendeltetésű árujától való megkülönböztetésére vonatkozik. A megkülönböztetést szolgálhatja az áru valamely, a fogyasztó szempontjából jelentősnek vélt tulajdonságának kiemelése.

A hatás mércéje az átlagos, ésszerűen viselkedő, a döntésképes fogyasztó. A jelen esetben a vizsgált jelmondat elemzésének célja, hogy az átlagos fogyasztóra a jelmondat üzenete milyen hatást fejt, vagy fejthet ki.

A Versenytanács az igazi szó jelentéstartalmát illetően elfogadta a nyelvészeti szakvéleményeknek az egymástól némileg eltérően értelmezhető jelentésárnyalatra vonatkozó kijelentését, az adott esetre vetítve ezért azt vizsgálja, a jelmondat mit mond és mit nem mond az átlagos fogyasztónak, amikor az tejdesszert vásárlására készül.

A jelmondat kétségen kívül pozitív állítást rejt magában. Azt üzeni, hogy a kínált termék minden bizonnyal megegyezik a korábban már azonos csomagolásban a fogyasztó által megismert áruval.
Azt is jelentheti, hogy ez a termék az eredeti, a valódi Túró Rudi - itt közvetve tartalmazhat már negatív üzenetet: a más csomagolású termék eredetinek nem tekinthető.

Ha a reklám üzenete megfelel az "igaz és pontos" kívánalomnak, a gazdasági versenyben a fogyasztó megtévesztése nem következik be. A jelen ügy kapcsán is abban kellett állást foglalni, hogy az átlagos fogyasztónak tudnia kell-e, az eljárás alá vont vállalkozás által gyártott Túró Rudi mitől igazi/eredeti.

Vagyis azt a nem vitatható tényt, hogy az eljárás alá vont gyártja kezdettől fogva mostanáig kizárólagosan az eredeti receptura alapján, változatlan külső megjelenésben az érintett terméket. Tovább fokozva, azt a körülmény, hogy az eljárás alá vont vállalkozástól a Túró Rudi eredeti gyártója cím el sem vehető.

A Versenytanács álláspontja szerint az átlagos fogyasztótól ezek az ismeretek nem várhatók el. A tisztességes és a tisztességtelen befolyásolás között az a döntő különbség, hogy a tisztességes befolyásolásnak olyannak kell lennie, hogy az áru valamely - a reklám által sugallt - belső, lényeges tulajdonságával kapcsolatos jogos várakozásában a fogyasztó ne csalódjon.

A jelen ügyben a vizsgálat igazolta, hogy a reklám üzenete a kínált áru lényeges tulajdonságát illetően igaz, a többi hasonló terméktől való megkülönböztetésben pontos: a különbség az, hogy mindenki más utánozza, de nem másolja az eljárás alá vont által forgalmazott Túró Rudi tejdesszertet.

A Versenytanács ezért az eljárás jogsértés hiányában megszüntette.

Budapest, 1998. október 6.

dr. Győrffy István sk. előadó
dr. Kállai Mária sk.
dr. Bodócsi András sk.
Kis Lászlóné