Vj-119/1998/23

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Fóti Károly jogtanácsos (1051 Budapest, Szabadság tér 7.) által képviselt Citibank Rt. eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indult eljárásban - tárgyaláson - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont vállalkozás a személyi kölcsönre vonatkozó hirdetéseiben, amelyekben egy adott kölcsönösszeg teljes futamidejére azonos összegű törlesztő részletet tüntet fel, anélkül, hogy a kamatváltozás lehetőségére utalna, fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolására alkalmas magatartást tanúsított. E magatartás további folytatásától eltiltja.

Ezért vele szemben 3.000.000.- (azaz Három millió) Ft bírságot szab ki, melyet a határozat kézbesítésétől számított 30 napon belül kell a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557. számú bírságbevételi számlájára befizetni.
Ezt meghaladóan az eljárást megszünteti.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalhoz benyújtott, de a Fővárosi Bírósághoz címzett keresettel kérheti az eljárás alá vont vállalkozás.

A keresetnek a bírság megfizetésére halasztó hatálya van.

Indoklás

A Gazdasági Versenyhivatal az 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 70. § (1) bekezdése alapján hivatalból indított vizsgálatot annak megállapítására, hogy az eljárás alá vont vállalkozás által nyújtott személyi kölcsönnel kapcsolatos, 1998-ban - októberrel bezárólag - folytatott reklámtevékenysége során tanúsított-e a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalmába ütköző magatartást.

I.

A magyar bankpiacon jelenleg négy nagykereskedelmi bank, továbbá több körzeti takarékszövetkezet nyújt személyi kölcsön szolgáltatást.
A személyi kölcsönt részben eltérő területen, másrészt egymástól eltérő összegben, kamattal, kezelési költséggel folyósítják úgy, hogy eltérnek egymástól a hitelnyújtás feltételei, a hitel bírálat időtartama, illetve a visszafizetés futamideje is.

A piacon 1998. június 15-ig az eljárás alá vont vállalkozás folyósított egyedül kezes és fedezet nélküli személyi kölcsönt. A személyi kölcsönnel 1998. június 15-én piacralépő Budapest Bank 1.000.000.- Ft-ig folyósít ugyancsak kezes és fedezet nélkül személyi kölcsönt, míg a további, személyi kölcsönt folyósító vállalkozások kezest kérnek az alacsony összegben limitált kölcsönük folyósításához, illetve a nyújtható kölcsönre felső összeghatárt nem alkalmazó egyetlen vállalkozás kezesen túl fedezetet is kér.

II.

A személyi kölcsönt 1996. decemberétől folyósító eljárás alá vont vállalkozás szolgáltatásának népszerűsítése érdekében az 1998. év vizsgált időszakában kiterjedt reklámtevékenységet folytatott különböző reklámhordozók útján.

- 1998. januárjától júniussal bezárólag különböző országos terjesztésű napi és időszaki lapokban, illetve regionális újságokban jelentette meg jelentős példányszámban száz feletti alkalommal, jelentős költséggel (több mint 33 millió Ft) részben a budapesti és Pest megyei, másrészt az előbbi és a Győr-Sopron-Moson megyei fogyasztókat informáló reklámjait (11/2. reklám).
A reklám azzal a felhívással fordult a fogyasztókhoz, hogy amennyiben nagyobb összegű pénzre van szükségük céljaik eléréséhez, hívják a Citibank hitelvonalát, ahol "könnyen, gyorsan, kezes nélkül juthatnak kölcsönhöz".
A reklám közölte, hogy "Újdonság! Csak a Citibanknál.... mostantól kezes és fedezet nélkül vehet igénybe személyi kölcsönt 500.000.- Ft-tól 3.000.000.- Ft-ig."
A reklám azontúl, hogy a hitelfelvétel feltételeként meghatározott életkort és meghatározott területen lakást jelölt meg, felhívta a fogyasztók figyelmét a különböző futamidők lehetőségére, megjelölve egyben a különböző összegű hitelfelvétel esetén a különböző futamidőkhöz igazodó havi törlesztés összegét. Végül informálta a fogyasztókat arról is, hogy a bank a kölcsönt a hitelbírálati feltételei alapján nyújtja.

- 1998. januárjától, az év első felében az eljárás alá vont vállalkozás különböző csatornákon nagy mennyiségű szórólapot juttatott el széles körben a fogyasztókhoz 2 és fél millió Ft-ot meghaladó költséggel.
A szórólap (11/4/I.) megismételve a "Könnyen, gyorsan, kezes nélkül, akár 60 hónapra" szlogent, ugyancsak közölte, hogy újdonságként csak a Citibanknál lehet kezes és fedezet nélkül igénybevenni személyi kölcsönt 3.000.000.- Ft-ig. A kölcsönhöz jutás hosszadalmas és fárasztó útjának kerülését ígérve közölte, hogy a kölcsön összege attól függ, hogy a kölcsönző mennyit tud és akar törleszteni havonta, illetve ezzel összefüggésben közölte a korábbi reklámban szereplő törlesztési táblázatot is, mely ugyancsak havi fix és azonos törlesztő részleteket jelölt meg.
A reklám "Mennyit fizet Ön havonta" cím alatt informálta a fogyasztót arról, hogy a fogyasztó minden hónapban azonos összeget fizet, amit a bank a kölcsön nagysága és a futamidő hossza alapján számol ki. Közölte továbbá, hogy a kamatlábváltozások nem befolyásolják a futamidőt, csak a havi részletek összegét.
A szórólapok is közölték a fogyasztókkal, hogy a Citibank a kölcsönt a hitel bírálati feltételek alapján nyújtja.
A szórólap egy másik változata (a 11/4/II.), mely a bank által folytatott ingyenes életbiztosítási akcióhoz kapcsolódott a "Mennyit fizet Ön havonta?" megszólítású részében azt közölte, hogy minden hónapban azonos összeget fizet a fogyasztó a kölcsönösszeg nagyságától és a futamidő hosszától függően. A közölt táblázattal külön is felhívta a fogyasztók figyelmét a fix összegű törlesztő részletekre és utalt arra, hogy a bank a kölcsönt a hitelbírálati feltételek alapján nyújtja.

- kis számban olyan hirdetés is jelent meg, melyben csak az alapszlogent ismertette figyelemfelhívásként az eljárás alá vont vállalkozás (11/5. szám alatti reklám).

A személyi kölcsönnel kapcsolatban két kedvezményes akció is volt.

- az 1998. májustól július 1. napjáig folytatott akcióban 0 %-os kezelési kölcsönt biztosított a fogyasztóknak az eljárás alá vont vállalkozás 1998. június 30-ig (11/3. számú reklám), míg az 1998. július 1-től szeptember 30-ig folytatott akció ingyenes életbiztosítást ígért a személyi kölcsönt felvevő fogyasztóknak (11/1. számú reklám).
A már ismertetett szlogennel indított reklámok gyors és kényelmes ügyintézést ígérve tájékoztatták a fogyasztókat, hogy már az első telefonhívás alkalmával elvégzik a hitelképesség-elemzést és tájékoztatják őket az elérhető kölcsön összegéről úgy, hogy a fogyasztókat személyes hiteltanácsadójuk az ügyfél által kiválasztott helyen.
A hitel felvételének feltételein túl ezekben a reklámokban is havi azonos összegű törlesztő részlet fizetését helyezte kilátásba a teljes futamidőre az eljárás alá vont vállalkozás úgy, hogy a 0 %-os kezelési költséggel kapcsolatos - különböző nagy példányszámú napi- és hetilapokban, illetve regionális lapokban megjelent - reklám felhívta a fogyasztók figyelmét arra is, hogy a Citibank a kölcsönt a hitelbírálati feltételek alapján nyújtja.

A másik, kis példányszámban regionális lapokban megjelent ingyenes életbiztosítást is ígérő reklám fentivel azonos szövegezése szerint a teljes hiteldíj mutatóval kapcsolatos információért meghatározott telefonszámot kellett hívnia a fogyasztónak.

- a különböző kereskedelmi rádiókban sugárzott reklámok a további információszerzés céljára megjelölt telefonszámok közlése mellett ígérték a "Könnyen, gyorsan, kezes és fedezet nélkül" a hitelfeltételek teljesítése esetén akár "3.000.000.- Ft"-ig történő hitelnyújtást (11/6. számú reklám).

- ugyanezen ígéretet fogalmazták meg a különböző országos tévécsatornákon sugárzott reklámok (11/7. számú reklám) is azzal, hogy a részletek Teletextben, a Heti Világgazdaságban, a Citibank honlapján és a Citibank hitelvonalán tudhatók meg.
A honlapon az érdeklődőket részletesen tájékoztatták a szolgáltatásról úgy, hogy a havonta fizetendő részleteket tartalmazó táblázaton túl a kamatváltozás következményeire is felhívták a figyelmet.
A Heti Világgazdaság az ingyenes életbiztosítást is ígérő reklám szövegezését tartalmazta.

III.

Az eljárás alá vont vállalkozás a bankoknál általában szokásos, a nemrég piacralépett Budapest Banknál hosszabb idő alatt intézi el a hitelkérelmeket. A vizsgált reklámok az ügyintézés gyorsasága tekintetében összehasonlítást nem tartalmaztak.
Figyelemmel arra, hogy az eljárás alá vont vállalkozás kezes és fedezet nélkül biztosítja a hitelt, a személyi beazonosításhoz személyi igazolványt, a munkabér igazolásához munkáltatói igazolást, illetve a rendszeres fizetőképességet igazoló egyéb iratokat kér úgy, hogy magas kölcsönösszegnél, vagy egyéb indokolt esetben szigorúbb előírást is alkalmaz.
A hitel iránt telefonon érdeklődő ügyfélnél előzetes hitelképesség-elemzést végeznek, illetve 1998. áprilisától - az előző gyakorlattól eltérően - a szerződést ott kötik meg, ahol az ügyfél kívánja.
Kezest, illetve ingó- vagy ingatlanfedezetet nem kíván az eljárás alá vont vállalkozás a szerződés megkötéséhez.
A vizsgált időszakban 1998. október 4-ig a kamat mértéke nem változott. Ezen időtartamig kedvezményes akció keretében 1 és 3.000.000.- Ft között 29,95 %-os évi kamatlábbal folyósították a kölcsönt, míg 1.000.000.- Ft alatt 33 %/éves kamatot számítottak fel.
1998. október 4-től minden új kölcsön 33 %-os éves kamatlábbal vehető fel.

1998. április 1-ig azon személynek, aki személyi kölcsönt kívánt felvenni, az erre rendszeresített személyi kölcsön igénylő lapot kellett kitöltenie, majd ezt követően került megkötésre a szerződés (22/I. és 18/7. számú irat). A kölcsönös szerződés 2. pontja tájékoztatta a hiteligénylőket a kamatváltozás törlesztő részletre gyakorolt hatásáról.
1998. április 1. óta a kölcsönös szerződés a fogyasztó által kitöltött kölcsönkérelem, a kölcsönszerződés általános feltételei és a banknak a kölcsön nyújtásáról történő "Értesítés"-e alapján jön létre (4/1., 22/2. irat). A kölcsönkérelem 2.3. pontja szerint a szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés az eljárás alá vont vállalkozó által küldött Értesítésben meghatározottak szerint jön létre. A kölcsönkérelem ezen része utal a változó kamatra, azzal, hogy a havi törlesztő részleteket az eljárás alá vont vállalkozás fogja meghatározni.
Az Értesítés az egyébként változó kamat mértékét a szerződés megkötésekor alkalmazott kamattal jelöli meg és ennek alapulvételével kerül meghatározásra a havi törlesztő részlet is.

IV.

A vizsgálati jelentésben foglalt indítvány szerint - bár a hitelintézettől elvárható, hogy pontosabban fogalmazza meg a termékét hirdető reklámszövegeket - az eljárás megszüntetése indokolt a cselekmény csekély piaci súlya miatt.

Az eljárás alá vont vállalkozás kérte az eljárás megszüntetését előadva, hogy a reklám valamennyi ígérete valós.
A Versenytanácsnak a Tpvt. 73. §-án alapuló felhívására közölte, hogy valós a reklámok azon közlése is, hogy a fogyasztó a teljes futamidő alatt fix összegű törlesztőrészletet fizet.
Kérte értékelni, hogy a Citibank Rt. hiteltermékének törlesztésekor nem a szokásos hitelintézeti gyakorlatot követi, miszerint a hitel törlesztése a kamat törlesztéssel kezdődik és a tőke összegek törlesztésével folytatódik.

Nem vitatta, hogy kamatváltozás esetén a reklámban közölt havi törlesztéshez képest változhat a törlesztő részlet összege, hivatkozott azonban arra, hogy a kamatváltozás miatt bekövetkezett havi törlesztőrészlet változása után az így kiszámolt részlet továbbra is azonos marad.

Előadta, hogy a reklám célja a figyelemfelkeltés, így nem várható el, hogy az mindent elmondjon az adott termékről. Álláspontja szerint a reklámban annyi tájékoztatást szükséges adni, hogy a fogyasztó eldönthesse, hogy érdekli-e az adott szolgáltatás.
Kérte figyelembe venni, hogy az esetben, ha reklám alapján a meghozott döntést követően valamely fogyasztó telefonon érdeklődik, kérés nélkül megkapja a további információkat, melyekre a reklámok utalnak is azáltal, hogy közlik azt, hogy a részleteket a hitelbírálati feltételek tartalmazzák.

V.

A Tpvt. 8. § (1) bekezdése szerint tilos a gazdasági versenyben a fogyasztókat megtéveszteni.
A (2) bekezdés szerint a fogyasztók megtévesztésének minősül, ha az áru valamely lényeges tulajdonsága tekintetében a reklám valótlan tényt, vagy valós tényt megtévesztésre alkalmas módon állít, vagy az áru lényeges tulajdonságairól bármilyen más, megtévesztésre alkalmas tájékoztatást ad.

Jelen versenyfelügyeleti eljárásban az eljárás alá vont vállalkozás októberrel bezárólag folytatott 1998. évi reklámtevékenysége volt a vizsgálat tárgya, melynek során a reklámtevékenységet - a Tpvt. 8. § (2) bekezdés a) pontjába ütköző volta miatt - a Versenytanács azon részében tartotta jogsértőnek, miszerint egyes reklámok (11/1.; 11/2.; 11/3.; 11/4/II.; 11/1/7/III.) az adott kölcsönösszeg teljes futamidejére azonos összegű törlesztő részleteket tüntettek fel anélkül, hogy a kamatváltozás lehetőségére, illetve az ezzel kapcsolatos törlesztőrészlet változásra felhívták volna a figyelmet.
A jogsértőnek talált reklámok a szolgáltatás fogyasztók szempontjából lényeges tulajdonsága, vagyis a havi törlesztések összege vonatkozásában valótlan tényt állítottak ezáltal, mely, a reklámból származó ismeret alkalmas a fogyasztói döntés befolyásolására úgy, hogy a megtévesztés a verseny szempontjából releváns.

Nem volt elfogadható az eljárás alá vont vállalkozás azon védekezése, hogy az azonos törlesztő részletek közlésével arra kívánta felhívni a figyelmet, hogy szolgáltatásánál nem a szokásos hitelintézeti gyakorlatot követi a törlesztésre. A jogsértőnek talált reklámokban közölt táblázat és a 11/4/II-es szórólapon alkalmazott szöveges közlés ugyanis nem erre utal, hanem arra fogalmaz meg konkrét ígéretet, hogy a fogyasztó - bármely futamidőt is vesz igénybe - mindig azonos összeget törleszt.
Nem volt elfogadható azon védekezés sem, miszerint a jogsértőnek talált reklámok célja a figyelemfelkeltés. A Versenytanács álláspontja szerint kifejezetten figyelemfelhívó reklámnak a vizsgált reklámok közül az ugyancsak vizsgált 11/5. sorszámú reklám minősül. A jogsértőnek talált reklámok viszont fenti reklámmal ellentétben széles körben ismertetik a termék tulajdonságait úgy, hogy valamely tulajdonságra - a törlesztő részlet nagysága - valótlan adatokat közölnek.
A Versenytanács álláspontja szerint a vállalkozás által nem teljesíthető reklámígéret a fogyasztó szempontjából valótlannak minősült, így alkalmas a fogyasztói döntés tisztességtelen befolyásolására.
Nem mentesíti a reklámmal megvalósított jogsértés ténye alól az eljárás alá vont vállalkozást az sem, hogy esetleg a későbbiekben a részleteket közli az ügyféllel, tekintettel arra, hogy amennyiben a vállalkozó és a fogyasztó között az első kapcsolat félrevezetés útján jön létre, a jogsérelem bekövetkezik akkor is, ha az igazat utóbb valamilyen módon a fogyasztóval megismertetik.

Megjegyzi a Versenytanács, hogy az eljárás alá vont vállalkozás más reklámjai (például a 11/4/1. alatti szórólapok), függetlenül attól, hogy közlik a havi törlesztés összegét, egyben tájékoztatást nyújtanak a kamatláb változások hatásáról is, így a fogyasztók tájékoztatását megfelelően biztosítják.

Fentieknek megfelelően a vizsgált és jogsértőnek talált reklámkitételek alkalmasak voltak arra, hogy a tájékoztatásból a fogyasztó hamis következtetést vonjon le, így a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés c) pontja alapján a jogsértést megállapította, és a 77. § (1) bekezdés e) pontja alapján eltiltotta az eljárás alá vont vállalkozást a jogsértés további folytatásától.

A bírság összegét a Tpvt. 78. § (2) bekezdése alapján a jogsértő reklámok nagy számára, a célzott fogyasztók széles körére, valamint az eljárás alá vont vállalkozás szolgáltatásának jellegére tekintettel határozta meg.

A vizsgált reklámokban megfogalmazott további állításokra, illetve a fogyasztóknak szánt közlésekre nézve nem volt megállapítható azok megtévesztésre alkalmas volta, mivel az eljárás alá vont vállalkozás kezes és fedezet nélkül folyósítja a hitelt, a hitelpiacon szokásos idő, illetve a hitel elbírálásához szükséges iratok beszerzését követően, a szolgáltatására jellemző kondíciók mellett, így a Versenytanács az eljárást fentiekre nézve megszüntette (Tpvt. 77. § (1) bekezdés h) pont).

Budapest, 1998. december 16.

Vérné dr. Labát Éva sk. előadó
Fógel Jánosné dr. sk.
dr. Györffy István sk.
Ágoston Marika