Vj-120/1998/8

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Németh Gábor ügyvéd (1022 Budapest, Bimbó út 3.) által képviselt PORST Főfotó Kft. Budapest eljárás alá vonttal szemben fogyasztók megtévesztése miatt hivatalból indult eljárásban - tárgyaláson - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont vállalkozás az 1998. június 1.-augusztus 31. között megjelentetett reklámújsága hátoldalán az áru áráról megtévesztésre alkalmas tájékoztatást adott.

Kötelezi az eljárás alá vont vállalkozást, hogy fizessen meg 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557. számú bírságbevételi számla javára 1.000.000.- (azaz Egymillió) Ft bírságot.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül az eljárás alá vont a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó, de a Fővárosi Bírósághoz címzett felülvizsgálati kérelmet terjeszthet elő.

Indoklás

Az eljárás alá vont vállalkozás az 1998. június 1.-agusztus 31. között saját kiadású "Photo Porst, a képek világa" című reklámújsága hátoldalán akciót hirdetett 13 x 18 cm-es új képei árára, amelyeket az akció ideje alatt a szokásosnál olcsóbban készített. A reklám ezt követően színes fényképet tartalmaz, amely fölött "De Luxe Royal képeink" felirat, a fénykép mellett - az ár feltüntetése nélkül - a kínált szolgáltatás jellemzőit sorolta fel, alatta pedig minden első megrendeléshez ajándékot ígért.

A hivatali vizsgálat megállapította, hogy az akció ideje alatt az eljárás alá vont a képek előhívásának három módozatát alkalmazta, Classic, De Luxe Royal néven és az akciós szolgáltatást. A vizsgált reklám akciós ára semmi összefüggést nem mutat a De Luxe Royal szolgáltatás árával. A reklámújságot az eljárás alá vont az ország 14 városában ingyenesen terjesztette, összesen 656 ezer példányban. A vizsgálat javasolta a fogyasztók megtévesztése jogsértés megállapítását.

Az eljárás alá vont vállalkozás vitatta, hogy vizsgált magatartása jogsértő lett volna. Álláspontja szerint jól megkülönböztethető két szolgáltatást ajánlott oly módon, hogy az egyik ára nem volt összetéveszthető a másik sokoldalúságával. Kérte az eljárás megszüntetését.

A Versenytanács a jogsértést megállapította.

A Tpvt. 8. § (1) bekezdése szerint tilos a fogyasztókat a gazdasági versenyben megtéveszteni. A törvény helyes értelme szerint megtévesztőnek az a reklám minősülhet, amely bármilyen módon, bemutatását is ideértve, megtéveszti, vagy valószínűleg megtéveszti címzettjeit, vagy azokat, akikhez eljut, és amely hirdetés, megtévesztő jellege miatt valószínűleg befolyásolja gazdasági magatartásukat és amely, ebből eredően, sért vagy valószínűleg sért valamely versenytársat.

A Versenytanács értékelése szerint a vizsgált reklám megjelenítése alkalmas arra, hogy az átlagos, ésszerűen eljáró fogyasztó számára összemossa az akciós és a De Luxe Royal szolgáltatás jellemzőit. Az akciós szolgáltatásról ugyanis csak az akció időtartamát, a kínált méretnagyságot, az árat és az utánrendelés költségét közli, míg a De Luxe Royal szolgáltatásról az előbbitől bármi - akár nyomdatechnikai - elválasztás nélkül az áron és a kép méretnagyságán kívül a szolgáltatás egyéb, fontos jellemzőit teszi közzé. A reklám összbenyomása alkalmas a fogyasztóban annak a képzetnek a felkeltésére, hogy egy és ugyanazon szolgáltatásról tájékoztatták.

Ez a magatartás ezért tisztességtelen módon befolyásolja a fogyasztó szabad döntési jogát, ezáltal arra is alkalmas, hogy a piaci verseny torzulását eredményezze.

A Versenytanács a jogsértés megállapítása mellett bírságot szabott ki, amelynek összege meghatározásakor figyelemmel volt a reklám országos terítésére és arra, hogy jelentős számú fogyasztót érintve a jogsértés piaci hatása csekélynek nem tekinthető.

Budapest, 1998. szeptember 22.

dr. Györffy István sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Kállai Mária sk.
Ágoston Marika