Vj-175/1998/5

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Berecz Péter ügyvezető igazgató által képviselt Kábeltel Budapest Kft eljárás alá vont vállalkozás (1092 Budapest, Kinizsi u. 30-36.) gazdasági erőfölénnyel való visszaélés megállapítására indult eljárásban meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács ideiglenes intézkedéssel megtiltja a Kábeltel Budapest Kft részére az 1999. évre az előfizetőkkel közölt havi előfizetési díjak alkalmazását.

E határozat felülvizsgálat annak kézhezvételétől számított 8 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál előterjesztendő, de a Fővárosi Bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemmel lehet kérni. A jogorvoslati kérelem benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya.

Indoklás

I.

1.) A Gazdasági Versenyhivatal 1998. november 23-án kelt Vj-99/1998/29. számú határozatában megállapította, hogy a Kábeltel Budapest Kft (a továbbiakban: Kábeltel) a csillagpontos rendszer 1998. évi havi előfizetési díját tisztességtelenül állapította meg.

2.) 1998. november végén - december elején a Kábeltel értesítést küldött előfizetőinek az 1998. évben érvényesített havi díjak 1998. január l-jétől történő emeléséről. Az értesítések szerint a csillagpontos rendszer díjai az egyes programcsomagokra nézve az alábbi táblázat szerinti mértékben emelkednének.

Táblázat

A Kábeltel által szolgáltatott programcsomagok havi előfizetési díja

Programcsomag

Havi előfizetési díj

Az előfizetők

aránya 1998.évben (%) x

1998.

1999.

változás (%)

Szociális

360

415

15,3

5,8

Alap

790

990

25,3

3,2

Bővített

1290

1795

39,1

91,0

x/ Megjegyezés: A Vj-99/1998/29. számú határozat alapján.

Azokon a területeken ahol 1999. évben is soros rendszerben nyújtja szolgáltatását a Kábeltel, az 1998. évi - szolgáltatási területenként eltérő - 720 és 980 forint közötti díjakat egységesen 1250 forintra emelte, ami 28-74 százalékos díjemelést jelent.

3.) 1998. évben az infláció mértéke 14 - 15 százalék között lesz.

II.

4.) A Gazdasági Versenyhivatal a díjemelést kifogásoló nagyszámú - többszáz aláíró panaszát kifejező 53 - bejelentés alapján a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 70.§ (1) bekezdése alapján 1998. december 22-én vizsgálatot rendelt el annak megállapítására, hogy a Kábeltel által 1999. évre érvényesíteni szándékozott havi előfizetési díjak sértik-e a Tpvt. 21. §-át, amely tiltja a gazdasági erőfölénnyel való visszaélést, egyben kérte a Kábelteltől az 1999. évi áraikhoz kapcsolódó teljes árdokumentáció rendelkezésre bocsátását.

5.) A Kábeltel úgy nyilatkozott, hogy költözik, mire tekintettel a dokumentumok és a számítógépek dobozolva vannak, s így azokhoz a hozzáférés 1999. január elejéig nem lehetséges.

6.) A vizsgáló a Tpvt. 71.§ (2) bekezdésének c.) pontja alapján ideiglenes intézkedésre tett indítványt. Álláspontja szerint a Kábeltel előfizetői érdekeinek védelme megköveteli, hogy olyan díj fizetésére legyenek kötelezettek, amely kiállja a versenyfelügyeleti felülvizsgálat próbáját. A Vj-99/1998. számú eljárásban marasztalt díjak bázisként való felhasználása ennek ellentmond.

III.

7.) A Tpvt. 72. § (1) bekezdés c.) pontja értelmében az eljáró versenytanács a vizsgáló jelentése alapján határozatban ideiglenes intézkedéssel megtilthatja a törvény rendelkezéseibe ütköző magatartás további folytatását - egyebek mellett - akkor, ha arra az érdekeltek jogi vagy gazdasági érdekeinek védelme miatt haladéktalanul szükség van.

8.) A Vj-99/1998/29. számú határozatban - a Kábeltel által készített, a díjakat megalapozó, elfogadható költségszámítás hiányában - a Versenytanács abból indult ki, hogy a korábban érvényesített díj a gazdálkodási körülményekben objektíve bekövetkezett változásokból adódó mértékben emelhető. Ilyennek tekintette a Versenytanács a programokért a Kábeltel által fizetendő díjak emelkedését, valamint az inflációval arányos további költségnövekedést. Az ezek figyelembevételével számítottnál 1998. évben a csillagpontos rendszer
- alap program csomagjának havi díja 39-71;
- bővített program csomagjának havi díja pedig 84-125
százalékkal volt magasabb.

9.) A Kábeltel Kft a Versenytanács által az előzőek szerint jogsértőnek (tisztességtelenül megállapítottnak) minősített 1998. évi csillagpontos díjakat 1999. évre tovább emelte, mégpedig a bekövetkezett inflációnál lényegesen nagyobb mértékben. Szintén az inflációt lényegesen meghaladó díjemelést hajtott végre a soros rendszerek esetében is.

10.) Az előzőekre tekintettel a Versenytanács - egyezően a vizsgálati jelentéssel - úgy ítélte meg, hogy a Kábeltel előfizetői érdekeinek védelme szükségessé teszi az 1998. évi díjak emelésének ideiglenes intézkedéssel történő megtiltását, a Kábeltel díjakat megalapozó költségszámításának a Gazdasági Versenyhivatal által történő felülvizsgálata lezárultáig. Az ideiglenes intézkedés meghozatalánál a Versenytanács tekintettel volt arra is, hogy a Tpvt. alapján tisztességtelen (túlzottan magas) ár megállapítása esetén versenyjogi eszközökkel nincs lehetőség az előfizetőket ért kárnak a károkozó által történő megtéríttetésére.

11.) A jogorvoslati jogra vonatkozó rendelkezés a Tpvt. 72.§ (2) bekezdésén és 82.§-án alapul.

Budapest, 1998. december 30.

Vérné dr. Labát Éva sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Szabó Györgyi