Vj-3/1999/8

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Gazdasági Versenyhivatal által a Weil Zoltán ügyvezető igazgató (3300 Eger Egészségház út 27.) által képviselt Newawe Kereskedelmi és Médiaszolgáltató Kft. (3300 Eger Katona tér 1.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indított eljárásban - tárgyaláson - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont vállalkozás újság és rádió hirdetéseiben a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolására alkalmas módon tett közzé valós tényeket.

Ezért vele szemben 100.000.-Ft (Egyszázezer) Ft bírságot szab ki, melyet a kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557. számú bírságbevételi számlájára.

E határozat felülvizsgálatát a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható, de a Fővárosi Bírósághoz címzett keresettel kérheti az eljárás alá vont vállalkozás.

A keresetnek a bírság megfizetésére halasztó hatálya van.

Indoklás

A Gazdasági Versenyhivatal az 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 70. § (1) bekezdése alapján hivatalból indított vizsgálatot annak megállapítására, hogy az eljárás alá vont vállalkozás a fogyasztói döntés tisztességtelen befolyásolására alkalmas magatartást tanúsított-e a Szonda Ipsos-GFK Hungária tanulmányában foglalt, az eljárás alá vont vállalkozás által üzemeltetett rádió hallgatottságára vonatkozóan közzétett reklámokban.
A Versenytanács a beszerzett iratok és a vizsgálati jelentés ténymegállapításai alapján az alábbi tényállást állapította meg:

I.

Eger városában két regionális kereskedelmi rádióadó működik.
A csak Eger városban fogható 70 W teljesítménnyel működő eljárás alá vont vállalkozás által üzemeltetett rádió a város földrajzi adottsága miatt nem hallható annak egész területén. A főként könnyűzenei műsorokat sugárzó rádió 24 órán át üzemel.
A versenytársi vállalkozás által üzemeltetett "Rádió Eger" 17 órán át sugároz. Ez utóbbi 250 W teljesítménnyel üzemelő adó Eger város területén kívül is biztosít vételi lehetőséget kb. 30-40 km-es körzetben.
Mindkét vállalkozás elfogad és sugároz számára anyagi bevételt jelentő hirdetéseket.
1998. februárjában a Szonda Ipsos és a GFK Hungária felmérte a helyi rádiózás jellemzőit. A felmérést mindkét vállalkozás megvette, illetve annak eredményét népszerűsítette reklámjaiban a napi hallgatottságra nézve. A felmérés különböző szempontok szerint - pl.: iskolai végzettség, foglalkozási státusz, háztartás vagyoni helyzete - Heves megyére vetített adatokat tartalmazott. A megyeszékhelyre nézve kizárólag a "lakóhely típusa" rovatban rögzített felmérési adatokat a hallgatottságra.

Az eljárás alá vont vállalkozás a Heves Megyei Nap 1998. június 25-i és 26-ai számában, valamint a Hungária Szuperinfó Országos Laphálózat Eger körzeti, 1998. június 26-án megjelent, kiadványában azonos szövegezésű és képi megjelenítésű reklámokat jelentetett meg.
A hirdetés fejrésze arról tájékoztatta a fogyasztókat, hogy "Még mindig Rádió 7 Eger lehallgatottabb rádiója".
Ezen általános közlés után különböző, a felmérésből vett szempontú adatokat megjelenítő grafikonokat tartalmazott a reklám, melyek közül az egri napszakonkénti hallgatottságot ábrázoló grafikont a felmérés megyeszékhelyre vonatkozó adataira alapozta az eljárás alá vont vállalkozás. A további, így az iskolai végzettséget illusztráló grafikonok a megyei hallgatottsági számát, illetve a vállalkozási státuszra és a vagyoni helyzetre vonatkozó ábrázolás a megyére elkészített felmérés százalékos adatait tartalmazta.
Az első grafikon felett, de a főcímbe illeszkedően szerepeltette a reklám az "Egri rádiók napi hallgatottsága Egerben" közlést.
Az eljárás alá vont vállalkozás által üzemeltetett rádióban 1998. karácsonya előtt több alkalommal hangzott el az "Eger leghallgatottabb rádiója" közlés.

II.

A vizsgálati jelentés jogsértés megállapítását indítványozta, elsősorban arra alapozva, hogy az eljárás alá vont vállalkozás reklámtevékenysége során megyei adatokat használt fel Eger városára megjelentetett illetve sugároztatott reklámjaiban. Rögzítette, hogy a megyeszékhelyre vonatkozó általános "bármikori" hallgatottsági szám azonos a felmérés adatai szerint, illetve az ábrázolás módja sem megfelelő.

Az eljárás alá vont vállalkozás jogsértés hiányában kérte az eljárás megszüntetését.
Előadta, hogy a rádiója leghallgatottabb voltára vonatkozó közlést a felmérés szakonkénti hallgatottsági adatai megalapozzák függetlenül attól, hogy a "bármikori" hallgatottságra a felmérés azonos hallgatói létszámot jelölt meg 16 ezer fős hallgatói számban.
Előadta, hogy csak az első grafikonban kívánt Egerre vonatkozó adatokat közölni, míg a további grafikonok - szándékai szerint - Heves megyei adatokat tartalmaztak függetlenül attól, hogy csak Eger területén sugároz az adó.

III.

A Tpvt. 8. § (1) bekezdése értelmében tilos a gazdasági versenyben a fogyasztókat megtéveszteni. A törvény alkalmazásában fogyasztónak minősülnek a megrendelők is, vagyis jelen esetben azon megrendelők, kik díj ellenében kívánják reklámjaikat eljuttatni a reklámjuk tartama szerint megcélzott hallgatókhoz. Ezen fogyasztói réteg szempontjából nyilvánvalóan jelentőséggel bír két konkurens helyi adó esetén, hogy az adott rádiónak milyen a hallgatottsága, illetve azon belül mely fogyasztói réteghez tudja hatékonyan eljuttatni a hirdetéseket.

Fentieket figyelembevéve az eljárás alá vont vállalkozó által megjelentett, illetve sugárzott reklámokat abból a szempontból kellett minősíteni, hogy azok mit üzennek a célzott, vagyis hirdetést feladni kívánó megrendelőknek.

A Versenytanács megállapítása szerint az írott sajtóban megjelent reklámok figyelmet elsősorban felkeltő, egyben generális üzenete a fogyasztók felé az a közlés, hogy a Rádió 7 a város leghallgatottabb adója a grafikonokkal is alátámasztottan.
Az üzenet azt jelenti, hogy a megrendelő bármikor adja le megrendelését a hirdetés megjelentetésére, abban a rádióban hirdettet, melyet a reklám által támasztott, grafikonokkal illusztrált hirdettetői egyéni szempontok és adatok szerint a legtöbben hallgatnak Egerben. Ez az állítás az 1. számú ábrával együttesen értelmezve - napszakra bontva, a déli időszakra - a hallgatói létszámra ugyan valós, és az ábra segítségével ez esetben a fő cím megkaphatja azt az értelmezését, hogy reggel és este egyaránt érdemes hirdetni mindkét versenytársi rádióban, míg a déli időszakban célszerűbb igénybe venni az eljárás alá vont vállalkozás adóját, azonban - mivel a főcím a többi ábrára is vonatkozik - azokkal összefüggésben már nem tekinthető jogszerűnek, mert a további grafikonokban foglalt Heves megyei - egyébként valós - adatok Egerre való adaptálása alkalmas a megtévesztésre azon külön és egyértelműen kiemelt közlés nélkül, hogy a városra csak az 1-es számú ábra részletesebb információja értendő.
Az eljárás alá vont vállalkozás rádiójában sugárzott hirdetés a napszakonkénti tényleges hallgatottsági adatok ellenére sem ad a hirdetést feladni szándékozó megrendelőknek reális képet arra vonatkozóan, hogy hirdetésüket mikor célszerű feladni.

A hirdetést hallva a rádióhirdetés szövege alkalmas arra, hogy a hirdetőben az a képzet keletkezzen, hogy bármikor, bárkinek célzottan kíván hirdettetni, mindig a legnagyobb hallgatottságú rádiót választotta a reklám alapján.
Fentiekre tekintettel a Versenytanácsa Tpvt. 8. § (2) bekezdés a) pontja alapján a jogsértést megállapította, mivel az eljárás alá vont vállalkozás az általa és versenytársa által egyaránt elfogadott felmérés adatait megtévesztésre alkalmas módon közölte potenciális fogyasztóival, a megrendelőkkel (77. § c) pont).
A Tpvt. 78. § (1) bekezdése alapján az eljárás alá vont vállalkozással szemben bírságot szabott ki, melynek összegét a verseny veszélyeztettségének foka, a jogsértő reklámok száma alapján a Tpvt. 78. § (2) bekezdésére figyelemmel határozta meg.

Budapest, 1999. március 18.

Vérné dr. Labát Éva sk. előadó
dr.Győrffy István sk.
Fógel Jánosné dr.sk.
Kis Lászlóné