Vj-7/1999/19

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa Dupcsák László elnök-vezérigazgató (1036 Budapest, Lajos u. 48-66.) által képviselt ICN Magyarország Részvénytársaság kérelmezőnek vállalkozások összefonódásának engedélyezésére indult eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy az ICN Magyarország Rt. részvényvásárlással irányítást szerezzen a Fúzió-Pharma Gyógyszer-Gyógytermék Nagy- és Külkereskedelmi Rt. felett.

E határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított 30 napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel kérhetik.

Indoklás

I.

Az ICN Magyarország Rt. (a továbbiakban: ICN Rt.) az Alkaloida Vegyészeti Gyár Rt. jogutódjaként átalakulással jött létre. Tevékenységi körébe gyógyszeralapanyag- és gyógyszergyártás, egyéb szervetlen- és szerves vegyi alapanyag előállítás, valamint gabona-, vetőmag-, takarmány-, vegyi áru- és hulladék-nagykereskedelem tartozik. Gyógyszertermékeit - melyek az 1997. évi 11,6 milliárd Ft-os nettó árbevételének mintegy felét teszik ki - jelenleg több mint 20 gyógyszernagykereskdelmi cég forgalmazza az ország teljes területén.
Az ICN Rt. többségi tulajdonosa az amerikai ICN Pharmaceuticals Inc., mely a világ számos országában a gyógyszerszakmában tevékenykedő tagvállalattal rendelkezik. Mellette részesedése van az Rt-ben az ÁPV Rt-nek, a Postabanknak, kisbefektetőknek és a munkavállalóknak is.
Az amerikai vállalkozás Magyarországon 1997-ben árbevételt nem realizált.
Az ICN Rt. 100 %-os tulajdoni részesedéssel rendelkezett az ICN Magyarország Kft. felett, amely azonban végelszámolást követően 1998. augusztusában jogutód nélkül megszűnt.

A Fúzió-Pharma Gyógyszer-, Gyógytermék Nagy- és Külkereskedelmi Rt. (a továbbiakban: Fúzió-Pharma Rt.) fő tevékenységi köre a gyógyszernagykereskedelem. Az Rt. 1995-ben alakult meg a Fúzió-Pharma Kft., a Pharmakem- és a Tolnamed Gyógyszerkereskedelmi Rt. jogelőd cégekből.
1997. évi nettó árbevétele 5,4 milliárd Ft, nagykereskedelmi tevékenységét főként az ország nyugati megyéiben, valamint a keleti országrész déli körzeteiben és Budapesten folytatja.

A Fúzió-Pharma Rt. 90 % feletti részesedéssel a Fúzió-Invest Kft. tulajdona, emellett a Centrumed Kft., valamint az önkormányzatok tulajdonában vannak a részvényei.
A Fúzió-Invest Kft. ingatlan bérbeadással és üzletviteli tanácsadással foglalkozik. 1997-ben árbevételt nem realizált.

A Fúzió-Pharma Rt. tulajdonában van a Pharmacontact Kft. üzletrészeinek 98 %-a. E Kft. 1997-ben került az Rt. többségi tulajdonába, az addig folytatott gyógyszernagykereskedelmi tevékenységét az Rt. átvette, azóta csak a tulajdonos megbízása alapján végez esetenkénti forgalmazást. 1997. évi nettó árbevétele 174 millió Ft volt.

II.

Magyarországon 1988-ig a gyógyszernagykereskedelem egyetlen, monopolhelyzetben lévő vállalat tevékenysége volt. 1990-ben a Kormány felhatalmazta a népjóléti minisztert arra, hogy e tevékenység folytatására más gazdasági társaságok részére is adhasson engedélyt. A gyógyszernagykereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeit a 4/1992. (I. 8.) NM. sz. rendelet szabályozza, az engedélyt a népjóléti miniszter az Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium, valamint az Országos Gyógyszerészeti Intézettel egyetértésben adja ki. A gyógyszergyártó vállalkozások maguk is forgalmazhatják a gyógyszereket.

A piacra való belépés mellett a szabályozás kiterjed a gyógyszerek kereskedelmi haszonkulcsára is, a nagy- és kiskereskedelmi árrések legmagasabb mértékeit a 22/1992. (VIII. 19.) NM. sz. rendelet írja elő, így a vállalkozások a kínált gyógyszerek választékával, a szállítási határidőkkel és különféle engedmények vagy más kedvezmények nyújtásával versenyezhetnek egymással.

Befolyásolja továbbá a gyógyszerforgalmazási piacot az a sajátosság is, hogy a kereslet-kínálati viszonyokra az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által kialakított támogatási módszerek és mértékek jelentős hatást gyakorolnak.

Jelenleg a magyar gyógyszernagykereskedelmi piacon több mint 80 engedéllyel rendelkező vállalkozás tevékenykedik, piaci részesedésük azonban jelentős szóródást mutat.

Az 1997. évi 135 milliárd Ft-os teljes - beszerzési áron számított - gyógyszernagykereskedelmi forgalom meghatározó hányadát a hagyományos piaci pozíciókkal rendelkező néhány tőkeerős cég adja, melyek 13-34 % közötti részesedéssel rendelkeznek. Mellettük 4-5 vállalkozás rendelkezik a forgalom 6-8 %-os részarányával, s mintegy 30-ra tehető azon forgalmazók száma, melyek éves árbevétele meghaladja az 1 milliárd Ft-os értéket.

A számos új szereplő belépése és az élesedő verseny ellenére a gyógyszernagykereskedelmi piac eléggé koncentrált.

Az 1997. évi gyógyszernagykereskedelmi forgalomból a kérelmező ICN Rt. által gyártott gyógyszerek 4,8 %-kal, az irányítása alá kerülő Fúzió-Pharma Rt. és a közvetett résztvevő, szintén gyógyszernagykereskedéssel foglalkozó Pharmacontact Kft. együttesen 3,9 %-kal részesedik.

III.

A Fúzió Invest Kft. mint a Fúzió-Pharma Rt. többségi (91,86 %) részvénytulajdonosa, valamint az Rt-ben 5,44 %-os tőkerészesedéssel rendelkező Centrumed Kft. pályázatot íratott ki a Fúzió-Pharma Rt. részvényeinek értékesítésére és az Rt. hosszú távú stabil működését biztosító tőkeemelésre. A pályázatra az ICN Rt. érvényes ajánlatot nyújtott be, amelyet a bíráló bizottság első helyezettnek nyilvánított. Ez alapján 1998. december 29-én a részvénytulajdonosok, a Fúzió-Pharma Rt. és a vevő ICN Rt. részvény-adásvételi megállapodásokat kötöttek. A szerződések szerint az ICN Rt. megvásárolja a Fúzió-Pharma Rt. részvényeinek 91,86 + 5,44 %-át.
A megállapodások tartalmazzák, hogy annak érvényességéhez a Gazdasági Versenyhivatal engedélye szükséges, melyet az aláírást követő 8 napon belül megkérnek.

A megállapodások alapján az ICN Rt., az irányítási jog megszerzője az 1996. évi LVII. törvény 24. § (1) bekezdése alapján kérte a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét.

Kérelmében arra hivatkozott, hogy az összefonódás révén termékeikhez való hozzáférést országos szinten tudják majd a fogyasztók részére biztosítani, szolgáltatásuk minőségi színvonala emelkedni fog, a párhuzamos tevékenységek összevonása révén számottevő költségcsökkenés érhető el.

IV.

Az 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 71. §-a alapján készült vizsgálati jelentés a kérelemben foglalt összefonódás feltétel nélküli engedélyezését indítványozta.

A vizsgálat alapján megállapította, hogy az irányítást szerző gyógyszergyártó cég fokozatosan megvalósuló nagykereskedelmi tevékenysége a kereskedők közötti versenyt fokozza, a felek együttes piaci részesedése nem emelkedik olyan mértékben, amely erőfölény kialakulásához vezetne. Ezt a véleményt erősítette meg a vizsgálat során a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetségétől kapott szakmai állásfoglalás is.

V.

A Tpvt-ben foglalt előírások szerint a vállalkozások összefonódásához a Gazdasági Versenyhivataltól engedélyt kell kérni az esetben

 • -

  ha a kérelemhez benyújtott megállapodásban foglaltak a Tpvt, 23. §-a szerint összefonódásnak minősülnek, valamint

 • -

  ha az érintett vállalkozások együttes előző évi nettó árbevétele meghaladja a Tpvt. 24. §-ában előírt értékeket.


A Tpvt. 23. § (1) bekezdésének b) pontja szerint vállalkozások összefonódása jön létre, ha egy vállalkozás, vagy több vállalkozás közösen irányítást szerez egy további vállalkozás felett. A törvény 23. § (2) bekezdés a) pontja szerint irányítás szerzésnek minősül, ha egy vállalkozás a másik vállalkozás többségi szavazati jogot biztosító részvényeit megszerzi.

Az irányítás megszerzése akkor engedélyköteles (24. §), ha az érintett vállalkozások együttesen az előző üzleti évben, 10 milliárd Ft-ot meghaladó nettó árbevételt értek el, és az irányítás alá kerülő vállalkozás pedig több mint 500 millió Ft-ot.
A külföldön honos érintett vállalkozások tekintetében a Tpvt. 27. §-a szerint a Magyar Köztársaság területén eladott árukból elért árbevételt kell számításba venni.

Az összefonódásban érintett vállalkozások körét a 26. § szerint a közvetlenül és közvetetten résztvevő vállalkozások figyelembevételével kell megállapítani.

Jelen eljárásban a többségi részvényvásárlás engedélykérési kötelezettség alá tartozó közvetlen résztvevői:

 • -

  az ICN Rt., valamint

 • -

  a Fúzió-Pharma Rt.


Közvetett résztvevők a Tpvt. 26. § (3) bekezdése szerint:

 • -

  az ICN Pharmaceuticals Inc.,

 • -

  a Fúzió-Invest Kft., és

 • -

  a Pharmacontact Kft.


Figyelemmel arra, hogy a kérelem során benyújtott - a Fúzió-Invest Kft., a Fúzió-Pharma Rt. és az ICN Rt. között létrejött - részvény-adásvételi megállapodásban foglaltak a Tpvt. 23. §-a szerint irányításszerzésnek minősülnek; valamint a felsorolt érintett vállalkozások együttes előző évi nettó árbevétele meghaladta a 10 milliárd Ft-ot, és az irányítás alá kerülő Fúzió-Pharma Rt. 1997. évi nettó árbevétele magasabb 500 millió Ft-nál, az ICN Rt. és a Fúzió-Pharma Rt. közötti összefonódás engedélykötelesnek minősül.

VI.

A Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. 30. § (2) bekezdésében foglaltak szerint nem tagadhatja meg a kérelmezett összefonódás iránti engedélyt, ha az az érintett piacon, illetve annak jelentős részén nem hoz létre, vagy nem erősít meg gazdasági erőfölényt, nem akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását, vagy fejlődését.

Az érintett piacot a törvény 14. §-ában foglaltak szerint kell figyelembevenni.

A Versenytanács az eljárás tárgyát képező irányítás megszerzésével kialakuló piaci hatás értékelésekor a gyógyszerkészítményeknek Magyarország teljes földrajzi területére kiterjedő nagykereskedelmi forgalmát vette figyelembe. Tekintettel volt ugyan arra, hogy a gyógyszernagykereskedelmi vállalkozások közül számosan a hagyományos kapcsolatokból eredően a körzetük egészségügyi intézményeit és gyógyszertárait látják el. Ugyanakkor a jelen eljárásban szereplő irányítás alá kerülő Fúzió-Pharma Rt. jelenleg is az ország jelentős részében forgalmaz, s az összefonódást követően az irányítást megszerző ICN Rt. termékeinek fokozatos országos terítését tervezik úgy, hogy az számottevő többletköltséget, vagy időveszteséget nem okoz, sőt az ellátás minőségi színvonalának emelkedését, a piaci hiányok kiküszöbölését biztosítják.

Az irányításszerzés résztvevői - a közös forgalmazás megszervezését követően - együttesen a teljes hazai gyógyszernagykereskedelemből mintegy 8,7 %-kal részesednek majd. Ez az arány tartalmában nem teljesen azonos a Vtv. 14. §-ában megfogalmazott érintett piaci részaránnyal, mert nem veszi számításba azt, hogy bizonyos gyógyszerkészítmények között az azonos hatóanyagtartalom lehetővé teheti az ésszerű helyettesíthetőséget. Ennek ellenére a Versenytanács az országos gyógyszernagykereskedelmi forgalomból való részesedés mértékét elégséges információnak tartotta egy-egy forgalmazó piaci súlyának megítéléséhez, miután a vevők igényeihez igazodóan e nagykereskedelmi vállalkozások a gyógyszertermékek széles skáláját értékesítik.

Az ICN Rt. többségi részesedés szerzésével a gyógyszerkereskedelemben egy középméretűnek számító, fokozatosan országos forgalmazást folytató versenytárs lép a piacra, mely a Versenytanács álláspontja szerint hozzájárul a gazdasági verseny fejlődéséhez.

Az összefonódás révén a fogyasztók országos méretekben szélesebb választékhoz, magasabb színvonalú szolgáltatáshoz jutnak.

Mindezeket figyelembevéve a Versenytanács a Tpvt. 30. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az irányítás megszerzését engedélyezte.

VII.

Az ügyfelek a tárgyalás mellőzését kérték, így a Versenytanács határozatát a Tpvt. 74. § (1) bekezdése alapján tárgyaláson kívül hozta meg.

A kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti eljárási díjat előzetesen megfizette, ezért arról rendelkezni nem kellett.

A határozat felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezés a Tpvt. 83. § (1) és (2) bekezdésein alapul.

Budapest, 1999. március 22.

Fógel Jánosné dr. sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Ágoston Marika