Vj-8/1999/9

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa Dr. Dessewffy Alice ügyvéd (1051 Budapest, Vörösmarty tér 4.) által képviselt Csatorna Üzemeltetési Holding Részvénytársaság kérelmezőnek összefonódás engedélyezése iránti kérelmére - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a Csatorna Üzemeltetési Holding Részvénytársaság irányítást szerezzen a Fővárosi Csatornázási Művek Részvénytársaság felett.

E határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított 30 napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel kérhetik.

Indoklás

I.

A Fővárosi Önkormányzat által a Fővárosi Csatornázási Művek Rt. 25 % + 1 szavazatot képviselő részvényeinek megvásárlására kiírt pályázatot két külföldi viziközmű szolgáltató, a párizsi székhelyű Compagnie Generale des Eaux (a továbbiakban: CGE) és a Németországban bejegyzett Berliner Wasser Betrieben (a továbbiakban: BWB) közjogi szervezet alkotta konzorcium nyerte el. Az 1997. november 3-án a Fővárosi Önkormányzat a konzorciumi tagok és a Fővárosi Csatornázási Művek Rt. között létrejött Részvényesi Szerződés szerint a hét igazgatósági tagból négyet - köztük a vezérigazgatót is - a konzorcium jelölheti ki. Ezen irányításszerzést 1997. november 18-án a Gazdasági Versenyhivatal a Vj-137/1997. számú határozatával engedélyezte, tekintettel arra, hogy a kérelmezett összefonódás a csatornaszolgáltatás budapesti piacán, mint érintett piacon nem erősíti a gazdasági erőfölényt és nem okoz káros versenyhatásokat.

1998. december 14-én a CGE (jelenlegi neve: CGE-Sahide) és a BWB zártkörűen megalapították a Csatorna Üzemeltetési Holding Részvénytársaságot (a továbbiakban: Társaság).
A Társaság az alapítók 50 - 50 %-os tulajdonában áll. Létrehozására kizárólag a célból került sor, hogy az alapítóknak a Fővárosi Csatornázási Művek Rt-ben (a továbbiakban: FCSM Rt.) meglévő részvényeit tulajdonában tartsa, részvényesi jogaikat gyakorolja.
A Társaság 1998. december 29-i közgyűlésén az alaptőkeemelés alkalmával az alapítók az FCSM Rt-ben meglévő részvényeiket teljes egészében, nem pénzbeli hozzájárulásként a Társaság tulajdonába adták. E nem pénzbeli hozzájárulás ellenében kibocsátott új részvények lejegyzésére és átvételére a közgyűlés egyenlő arányban a BWB-t és a CGE-Sahide részvényeseket jogosította fel.

Budapest Főváros Önkormányzata, a Társaság, valamint alapítói között létrejött megállapodás szerint a részvényátruházással egyidejűleg a Részvényesi Szerződésből származó - az FCSM Rt. igazgatósági tagjai többségének kinevezésére vonatkozó - jogokat is átruházták a Társaságra.

A CGE-Sahide 100 % tulajdonosi részesedéssel irányítja a karbantartási és szolgáltatási tevékenységet végző Servitec Kft-t, mely 1997-ben 60 millió Ft nettó árbevételt realizált.

A BWB-nek egyéb magyarországi érdekeltségei nincsenek.

A FCSM Rt. 1993. decemberében alakult át 100 %-os önkormányzati tulajdonú részvénytársasággá, majd 1997-ben - a Fővárosi Önkormányzat 75 %-os tulajdonosi részesedése mellett - irányítását a CGE és a BWB társaságok vették át.

A FCSM Rt. 1997. évi nettó árbevétele 13,1 milliárd Ft volt, melynek meghatározó hányada (97 %-a) a Budapest területén kizárólagosan végzett közüzemi csatorna szolgáltatásból származik.
Az Rt. többségi tulajdonosi részesedéssel irányítja a csatornaépítési tevékenységet folytató Mélyépítő Kft-t, melynek 1997. évi nettó árbevétele 395 millió Ft volt.

II.

A kérelmező az 1996. évi LVII. törvény (továbbiakban: Tpvt.) 24. § és 28. §-ai alapján a Gazdasági Versenyhivataltól a FCSM Rt. feletti irányítási jogok Társaság által történő megszerzésének engedélyezését kérte.

III.

A Tpvt. 71. §-a alapján készült vizsgálati jelentés a kérelem szerinti összefonódás engedélyezését indítványozta, tekintettel arra, hogy az irányítási jogosultságot megszerző Társaságot az eddigi irányító vállalkozások alapították, mely változás a versenyre nincs kihatással, nem érinti a versenyviszonyokat.

IV.

A Tpvt. 23. § (1) bekezdése szerint vállalkozások összefonódása jön létre, ha egy vállalkozás irányítást szerez egy további vállalkozás egésze vagy része felett.
A törvény 23. § (2) bekezdésének b) pontja szerint az irányítás megszerzésének minősül, ha egy vállalkozás a másik vállalkozás vezető tisztségviselői többségének kijelölésére jogosultságot szerez.

Tekintettel arra, hogy a kérelem szerint az FCSM Rt. felett eddig irányítási joggal rendelkező vállalkozások részvényeiket egy új piaci szereplőnek, a Társaságnak adták át, s ezzel egyidejűleg az igazgatótanácsi tagok többségének kinevezésére vonatkozó jogaikat is átruházták, a törvény szerint ez irányításszerzésnek minősül.

Az összefonódásban érintett vállalkozások (Tpvt. 26. §) közvetlen résztvevőinek - a Társaság és a FCSM Rt. -, valamint a közvetett résztvevőknek - CGE-Sahide által irányított Servitec Kft., a FCSM Rt. tulajdonában álló Mélyépítő Kft. - együttes 1997. évi nettó árbevétele meghaladta a 10 milliárd Ft-ot, és az irányítás alá kerülő vállalkozásé magasabb 500 millió Ft-nál, így a Tpvt. 24. §-a alapján a kérelem szerinti irányításszerzés engedélyköteles.

V.

A Tpvt. 30. § (2) bekezdése szerint a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az összefonódás iránti engedélyt, ha az az érintett piacon, illetve annak jelentős részén nem hoz létre, vagy nem erősít meg gazdasági erőfölényt, nem akadályozza meg a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését.

Jelen eljárásban kérelmezett összefonódás, miután a korábbi irányítási jogokkal rendelkező vállalkozások által alapított zártkörű társaság veszi át az FCSM Rt. feletti irányítási jogot, csak formai koncentráció.
A Társaságot a célból alapították, hogy működését kizárólag abban a körben és időtartamban gyakorolja, amennyiben az a FCSM Rt. tevékenységével kapcsolatban van. A Társaság döntéseit, piaci magatartását az alapító két cég határozza meg, melyek következtében a korábbi irányítási viszonyokhoz képest a piaci és versenyhelyzetet befolyásoló változás nem történik.

Mindezeket figyelembevéve a Versenytanács a kérelem szerinti összefonódást engedélyezte.

VI.

Az ügyfelek (Csatorna Üzemeltetési Holding Részvénytársaság, Fővárosi Csatornázási Művek Rt.) közösen kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát a Tpvt. 74. § (1) bekezdése alapján tárgyaláson kívül hozta meg.

A kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdés szerinti eljárási díjat előzetesen megfizette, ezért arról rendelkezni nem kellett.

A határozat felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezés a Tpvt. 83. § (1) és (2) bekezdésein alapul.

Budapest, 1999. május 5.

Fógel Jánosné dr. sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Ágoston Marika