Vj-9/1999/22

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa Zohány Sándor ügyvezető által képviselt Körgyűrű M0 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2310 Szigetszentmiklós-Lakihegy, Külső Rákóczi Ferenc út 30. szám alatti) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztók megtévesztésének tilalma miatt indított eljárás során tartott nyilvános tárgyaláson meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont vállalkozásnak a Képes Autó Expressz újságban 1998. június 25-től közzétett reklámjaiban a Chrysler és Jeep márkával összefüggő védjegyek, velük kapcsolatban új gépkocsi értékesítésre, valamint a "speciális" kereskedésre és a "legnagyobb" választékra utaló szóhasználata, továbbá telephelyének külső megjelenítésében 1998. június 2-től 1998. szeptember 30-ig márkaazonosítók használata- alkalmas a fogyasztók megtévesztésére.

A Versenytanács a határozat kézhezvételétől megtiltja a Chrysler és Jeep márkával kapcsolatosan a "speciális" és a "legnagyobb" szóhasználatot.

Vele szemben 500.000.- (azaz Ötszázezer) Ft bírságot szab ki, amelyet 30 napon belül köteles megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557 számú bírságbevételi számla javára.

E határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül az eljárás alá vont vállalkozás a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható, de a Fővárosi Bírósághoz címzett, a bírság megfizetésére halasztó hatályú felülvizsgálat iránti keresettel élhet.

Indoklás

A Versenytanács az ügyfél előadása, a csatolt írásbeli bizonyítékok, valamint az 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 71. §-a nyomán készült vizsgálati jelentés alapján a következő tényállást állapította meg:
A Chrysler Corporation magyarországi vezérképviselete 1996-tól 1998. június 2-ig állt hivatalos márkakereskedői szerződéses viszonyban a Körgyűrű Korlátolt Felelősségű Társasággal, illetve a Körgyűrű M0 eljárás alá vont vállalkozással (a továbbiakban: Kft-vel). A szerződéses viszonynál fogva a Kft. tevékenysége kiterjedhetett új és használt Chrysler és Jeep márkájú gépkocsi értékesítésére, garanciális és egyéb szervizelési szolgáltatásaira. A szerződéses viszony felszámolása során a vezérképviselet a fontos márkaazonosítókat bevonta (világítóoszlop, zászló, márkafelirat, garanciatáblázat, szervizkönyv, stb.), így a Kft. új autót már nem képes értékesíteni és garanciális szervizt sem tud végezni, alkatrész utánpótlási beszerzései megszűntek.
A szerződéses viszony megszűnése ellenére a Kft. telephelyének külső megjelenítésében 1998. június 2-től szeptember 30-ig továbbra is használta a birtokában maradt fényreklám, világító tábla márkaazonosítókat.
Mindemellett hirdetési tevékenységében sem hagyott fel a csak hivatalos márkakereskedőket illető szó- és jelhasználatokkal, valamint a vezérképviselet által kifogásolt kijelentésekkel, ugyanis 1998. június 25-én, július 9-én a Képes Autó Expressz című hetilapban képekkel illusztráltan a Chrysler és Jeep márkával összefüggésben és annak ötágú csillag védjegyét is feltüntetve közzétette, hogy "e márkák speciális kereskedése és szervize.... új gépkocsi értékesítés, használt gépkocsik értékesítése az ország legnagyobb választékával a Chrysler Corp. termékeiből".
Az 1998. július 23-án megjelent hirdetésből már kimaradt a Chrysler és Jeep márkának az ötágú csillaggal kiemelt megjelenítése, de egyébként a hirdetés tartalmilag változatlan maradt.

A Gazdasági Versenyhivatal közérdek hiányában nem kívánt az ügyben eljárást indítani, mert a Kft. 1998. augusztus 12-e kelettel írásban úgy nyilatkozott, hogy a jövőben "nem használja a Chrysler és Jeep típusú gépkocsik márkavédjegyeit, valamint a megjelenő reklámokban, hirdetésekben kerüli az esetlegesen félreérthető mondatokat". Miután a Kft. vállalását valószínűsítetten nem tartotta be, a Fővárosi Bíróság Kpk.31506/1998. számú 1998. december 4-én kelt és jogerős határozatával a Gazdasági Versenyhivatal 1998. augusztus 28-án kelt B-254/1998/10. számú határozatát hatályon kívül helyezte és a hivatalt új eljárásra kötelezte.
Az ekként megindult eljárás során megállapítható volt, hogy a Kft. az 1998. július 23-i hirdetést változatlan tartalommal, hetente megjelentette 1999. február 4-ig, miközben telephelye külsőleg 1998. szeptember 30-tól tükrözte annak a tényét, hogy a Kft. a Honda céggel lépett hivatalos márkakereskedői jogviszonyba.
A Kft. 1999. január 22-i vizsgálati meghallgatásakor jogsértés hiányára hivatkozott, de ennek ellenére ígéretet tett arra, hogy hirdetését szövegezésében tovább módosítja.

A Kft. 1999. február 4-től hirdetésében mellőzi az új gépkocsi értékesítésre való utalást a Chrysler és Jeep márkával összefüggésben, de jelenleg is olyan "speciális" Chrysler és Jeep márkakereskedésnek tünteti fel magát, amely a Chrysler Corp. termékeiből az ország "legnagyobb" választékával rendelkezik.

A vizsgálati jelentés a jogsértés megállapítását egyrészt a hirdetések egyre csökkenő, de jelenleg is fennálló fogyasztómegtévesztő tartalmához, valamint a telephely időszakos és közben megszűnt fogyasztómegtévesztő külsőségeihez igazodóan indítványozta.
A Kft. eljárásbeli álláspontja a fentebbek szerint ismert; a megküldött vizsgálati jelentésre előzetes felhívás ellenére észrevételt nem tett, szabályszerű idézés ellenére a tárgyaláson nem jelent meg, távolmaradását előzetesen nem mentette ki.

Annak a különbségnek, amely egy hivatalos márkakereskedés és egy ilyen minősítéssel nem rendelkező vállalkozás jogszerűen végezhető tevékenysége között van, többek között meg kell jelennie a különböző márkaazonosítók, védjegyek, szavak használatában annak érdekében, hogy jogosulatlan alkalmazásuk az árunak meglapozatlanul kedvező tulajdonságokat ne kölcsönözzön, amely a fogyasztói szándékot a Tpvt. által tiltottan befolyásolja.
Ugyanis a hivatalos márkakereskedői jogállás a márkakereskedés számára más márkakereskedésekkel szemben olyan többletjogokat biztosít az új gépkocsik értékesítése és a garanciális, valamint egyéb szervízelések során, amelyet a fogyasztók az adott márkát érintően előnyként értékelnek.
Ha a hivatalos márkakereskedés e jogállása megszűnik, az együttjár a gyártótól eredő előnyök megszűnésével is, amelynek következményeként az adott márkával összefüggő, ténylegesen végezhető piaci tevékenység szűkűl, s végül a használt gépkocsik értékesítésére korlátozódik.

A Kft. 1998. szeptember végéig fennálló telephelyi külsőségei, a már ismertetett 1999. február 4-ig, illetve azóta folytatott hirdetési magatartása együttesen, de külön-külön is azt a hamis látszatot keltette csökkenő mértékben, hogy a Kft. változatlanul hivatalos márkakereskedői jogosultsággal rendelkezik. Igy a hivatalos márkakereskedői szolgáltatás hamis látszatát kelti az időközben mellőzött, a hirdetésben kiemelten szedett Chrysler és Jeep márkanév az ötágú csillag védjeggyel, amelyhez értelemszerűen tartozik az az állítás, hogy e márkák speciális kereskedése. Nem vitásan e védjegyek széles körben ismertek, jogosulatlan használatuk a versenytársi érdeksérelmen túl, fogyasztómegtévesztő is, hiszen általuk az a hamis látszat keletkezik, hogy a fogyasztó különleges szolgáltatásban részesül a szolgáltató különleges jogállása folytán. A hamis látszatot tovább erősíti a "speciális" kitétel, holott a kereskedésnek a hivatal által ismerten semmiféle egyedi, különleges jellege nincs az adott márkákat érintően, ilyenre a Kft. sem hivatkozott, s azt még kevésbé bizonyította. Megtévesztő a Kft. új gépkocsi értékesítésének feltüntetése a hirdetésekben 1999. február 4-ig, ugyancsak annál az oknál fogva, hogy ez a jog csak a hivatalos márkakereskedőt illeti meg, s ráadásul úgy megtévesztő, hogy eljárás alá vonti állítás szerint a Kft. az új Chrysler termékekből a legnagyobb választékkal rendelkezik. A "legnagyobb" felsőfokú jelző önmagában attól válik jogszerűtlenné, hogy új Chrysler és Jeep gépkocsik értékesítésére már nem jogosult a Kft., s így új gépkocsik legnagyobb választékával sem rendelkezhet a Chrysler Corp. termékeiből. A használt Chrysler gépkocsik legnagyobb választékára való utalás helyénvaló lehetne, ha a Kft. ezirányú állítását bizonyította volna, azonban erre a Kft. saját előadása szerint sem tudott bizonyítékot előterjeszteni.
Mindezért a Versenytanács a fentebb részletezett közlések versenyjogellenességét megállapította a Tpvt. 8. § (2) bekezdés a) és c) pontba ütközésük alapján; a Tpvt. 77. § (1) bekezdés c) pontja szerint és egyben rendelkezett a törvény rendelkezéseibe ütköző, jelenleg is folytatott magatartás megtiltásáról (Tpvt. 77. § (1) bekezdés e) pont). A cselekmény tárgyi súlyához, folyamatosságához és a Kft. anyagi erejéhez igazodóan szabta ki a bírság összegét (Tpvt. 78. §).

A Tpvt. szerinti határozat elleni jogorvoslati jogot a 83. § biztosítja a Kft. részére.

Budapest, 1999. május 11.

dr. Kállai Mária sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
Vérné dr. Labát Éva sk.
Ágoston Marika